Show simple item record

dc.contributor.advisorYaşartürk, Fatih
dc.contributor.authorBilgili, Öznur
dc.date.accessioned2020-05-29T12:35:08Z
dc.date.available2020-05-29T12:35:08Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationBilgili, Ö. (2019). Akademik personellerin serbest zaman faaliyetlerindeki kolaylaştırıcıları ile motivasyon düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6410
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı akademik personellerin serbest zaman faaliyetlerindeki kolaylaştırıcıları ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bartın Üniversitesi'nde görev yapan 588 akademik personelden oluşmaktadır. Örneklemi ise Bartın Üniversitesinde görev yapan 272 akademik personelden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, Kim ve ark. (2011) tarafından geliştirilen "Leisure Facilitators Scale (LFS)" Türkçe uyarlaması Gürbüz, Öncü ve Emir (2015) tarafından yapılan (SZKÖ) ve Zeynel ve Çarıkçı (2014) tarafından geliştirilen "Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapması, ikili gruplarda bağımsız örneklem t-Testi, ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. "SZKÖ" güvenirlik katsayısı .835 olduğu "AYMMÖ" güvenirlik katsayısı ise .957 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, cinsiyet değişkeninde serbest zaman kolaylaştırıcıları ölçeği alt boyutlarına incelendiğinde "kişisel kolaylaştırıcılar" ve "kişilerarası kolaylaştırıcılar" alt boyutlarında kadın katılımcıların lehine anlamlı fark tespit edililirken, "yapısal kolaylaştırıcılar" alt boyunda ise erkek katılımcılar lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Akademisyenlere yönelik mesleki motivasyon ölçeği alt boyutlarında, "yönetim politikaları ve uygulamaları" alt boyutunda kadın katılımcılar lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Katılımcıların akademik personel olarak çalışma yılı ile akademisyenlere yönelik mesleki motivasyon ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiyi göstermek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, "işyerinde fiziksel koşullar" ile VI akademik personel olarak çalışma yılı arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların basamak süreçlerindeki başarıların mesleki motivasyona etkisi akademisyenlere yönelik mesleki motivasyon ölçeği alt boyutları arasında yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre ise "mesleki özellikler", "yönetim politikaları ve uygulamaları", "işyerinde ilişkiler" ve "öğrenci" alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir, farklılığın kaynağını belirlemek üzere gerçekleştirilen Tukey testi sonuçlarına göre, farklılığın "evet arttırdı" ile "etkisi olmadı" durumlarından, "evet arttırdı" lehine olduğu tespit edilmiştir. Serbest zaman kolaylaştırıcıları ve akademisyenlere yönelik mesleki motivasyon ölçeği arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, akademisyenlerin serbest zaman kolaylaştırıcıları ile mesleki motivasyonlarının birbirleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, akademisyenlerin serbest zaman kolaylaştırıcı etmenleri ve süreleri arttıkça mesleki motivasyon düzeyleride artar. Serbest zaman kolaylaştırıcıları ve faaliyetlerine katılımları arttıkça duygusal çöküş, düşük başarı, motivasyon kaybı, yıpranma, enerji kaybı gibi etmenlerden uzak kalarak mesleki motivasyon düzeyleri artar ve daha verimli çalışırlar.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the relationship between motivators and facilitators in leisure activities according to some demographic variables. The population of the research consists of 588 academic staff working at Bartın University in 2018-2019 academic year. The sample consists of 272 academic staff working at Bartin University. As a data collection tool, the personal information form, Kim et al. (2011), the Turkish adaptation of Leisure Facilitators Scale (LFS) was developed by Gurbrz, Oncu and Emir (2015) and the Occupational Motivation Scale for Academicians developed by Zeynel and Carıkcı (2014). Frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation, independent samples t-test, ANOVA (One Way Analysis of Variance) and Pearson correlation tests were used for data analysis. The scale's reliability coefficient was found to be .835 and it was concluded that the scale was highly reliable according to this value. The reliability coefficient of AYMMÖ was determined as .957 and it was concluded that the scale was highly reliable according to the value. As a result of findings of this research, according to gender in "personal facilitators" and "interpersonal facilitators" dimensions which are lower dimensions of Leisure Facilitators Scale" a significant difference has been found for women on the other hand in "structural facilitators" dimension there is a significant difference for men. In lower dimensions of Professional Motivation Scale for academic staff, in "management policies and applies" dimension a significant difference has been found for women participants. As a results of correlation analysis made for examine the relationship between the time working as an academic staff and lower dimensions of professional motivation scale, there is a significant and positive correlation between the time working as an academic staff and "physical conditions of workplace" dimension in a low level. According to results of ANOVA Test between effects of successes of participants in milestones of their careers to professional motivation and lower dimensions of professional motivation scale for academic staff, there is a significant difference in dimensions VIII "professional characteristics", "management policies and applies", "relationships in workplace" and "student". According to results of Tukey Test to find source of the difference, it is found that the difference in favor of the "yes, it increased" among the "yes, it increased" and "it is uneffective" situations. There is a significant difference in positive way has been found between leisure facilitators scale and professional motivation scale for academic staff. Consequently, it is found that there is a relationship between leisure facilitators and professional motivations of academic staff. Thus, as leisure facilitators factors and durations of academic staff increase, their professional motivation level also increases. Academic staff can stay away from factors like depression, failure, motivation loss, frazzle and energy loss by increasing amounts of leisure facilitators and joining its activities, therefore their motivation levels incrase and they can work more efficient.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkademik personeltr_TR
dc.subjectMesleki motivasyontr_TR
dc.subjectAcademic stafftr_TR
dc.subjectProfessional motivationtr_TR
dc.titleAkademik personellerin serbest zaman faaliyetlerindeki kolaylaştırıcıları ile motivasyon düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn inquiry into relationship between facilitators in leisure time activities and motivation levels of academic stafftr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record