Show simple item record

dc.contributor.advisorKaygın, Hüseyin
dc.contributor.authorYüzlü, Utku
dc.date.accessioned2020-06-03T08:17:21Z
dc.date.available2020-06-03T08:17:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYüzlü, U. (2019). Ön lisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6443
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ön lisans üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlik düzeyleri ve demografik değişkenlere (cinsiyet, öğrenim gördüğü meslek yüksekokulu türü, öğrenim gördüğü programın üniversite giriş puan türü) göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını ve ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın evreni Batı Karadeniz bölgesinde bir üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği ve yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlikleri ölçeğinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde problemlerin özelliklerine göre betimsel istatistikler (standart sapma (ss), aritmetik ortalama (¯X), yüzde (%), frekans (f) değerleri) , örneklem büyüklüğü 50 den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri, non-parametrik testlerden Mann Whitney U-Testi yapılmıştır. Ölçeklerin puan çeşidine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Ölçeklerin kendi aralarında anlamlı fark olup olmadığını incelemek için de Spearman-Brown (Sıra Farkları) korelasyonuna bakılmıştır. Araştırma neticesinde üniversite ön lisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu, yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyet değişkeni ve öğrencilerin öğrenim gördükleri meslek yüksekokulu değişkeni açısından anlamlı farlılık oluşturduğu saptanmıştır. Yaşam boyu öğrenme eğilimi ve öğrencilerin öğrenim gördükleri programların üniversite giriş puan türüne göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunda puan çeşitlerinden eşit ağırlık ve sözel arasında ve sözel lehine anlamlı fark bulunmuştur. Ön lisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterliklerinin yeterli düzeyde olduğu, cinsiyet değişkeni ve öğrencilerin öğrenim gördükleri meslek yüksekokulu değişkeni açısından bazı alt boyutlar hariç anlamlı farlılık oluşturmadığı saptanmıştır. Programların üniversite giriş sınav puan türünün, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlikleri üzerinde etkisinin olmadığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine realationship between lifelong learning tendencies and lifelong learning key competency levels of associate degree university students, whether it makes meaningful difference according to demografic variables (gender, type of vocational high school and university entry score type of the program). The research was conducted with a screening model. The population of the study consists of associate degree students studying at a university in the Western Black Sea region. The data were obtained from lifelong learning tendencies scale and lifelong learning key competences scale. Descriptive statistics according to the characteristics of problems. For data analysis ; Descriptive statistics according to the characteristics of problems (standard deviation (ss), arithmetic mean (¯X), percentage (%), frequency (f) values), Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests since the sample size is greater than 50, Mann-Whitney U-Test, one of the non-parametric tests were used. Kruskal Wallis H test was used to determine whether the scales differ according to the score type. Spearman-Brown correlation was also used to examine whether there was a significant difference between the scales. As a result of the research, it was found that lifelong learning tendencies of university associate degree students were high, lifelong learning tendencies created a significant difference in terms of gender variable and vocational high school variable of students. A significant difference was found for verbal favor between equal weighted section and verbal section in sub-dimension of deprivation in regulating learning of the lifelong learning tendency scale according to the university entrance score type of the programs in which the students were learning. It was observed that the university entrance exam score type of the programs had no effect on the key competences of students' lifelong learning. It was found that the lifelong learning key competences of associate degree students were sufficient and did not create significant differences except for some sub-dimensions in terms of the gender variable and the variable of the vocational school where the students studied.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYaşam boyu öğrenmetr_TR
dc.subjectYetişkin eğitimitr_TR
dc.subjectLifelong learningtr_TR
dc.subjectAdult educationtr_TR
dc.titleÖn lisans öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeRelationship between lifelong learning tendencies and lifelong learning competence levels of associate degree studentstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record