Show simple item record

dc.contributor.advisorDindar, Ayla Çetin
dc.contributor.authorBayram, Yeşim
dc.date.accessioned2020-06-03T08:19:59Z
dc.date.available2020-06-03T08:19:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationBayram, Y. (2019). Simülasyon (Benzetim) destekli 5e öğrenme döngüsü modelinin 7. sınıf öğrencilerinin elektrik konusunu anlamalarına ve elektrik konusuna yönelik ilgilerine etkisinin incelenmesi . Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6447
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada, bilgisayar destekli eğitim yazılımlarından simülasyonların 5E öğrenme döngüsü modeli kullanılarak yedinci sınıf öğrencilerinin elektrik kavramlarını anlamalarına ve elektrik konusunda yönelik ilgilerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden ön-test-son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen yürütülmüştür. Deney grubundaki öğrenciler simülasyon destekli 5E öğrenme döngüsü modeli ile öğrenim görürken, kontrol grubundaki öğrenciler geleneksel olarak laboratuvar ortamında 5E öğrenme döngüsü modeli ile öğrenim görmüşlerdir. Araştırmanın örneklemini Bartın'da bir ortaokulda öğrenim gören toplam 28 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubu 14 (4 kız, 10 erkek) ve kontrol grubu da 14 (8 kız, 6 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma, 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde uygulanmış olup iki hafta sürmüştür. Bu çalışmada veriler, Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi(BEDTT) ve Elektrik Konusuna Karşı İlgi ve Tecrübe Anketi(EKKİTA) olmak üzere iki adet veri toplama aracı aracılığı ile toplanmıştır. BEDTT veri toplama aracı, beş adet üç-aşamalı sorudan oluşmaktadır. EKKİTA ise iki faktörlü yapıda olup beş soru beşli likert tipinde diğer 10 soru ise üçlü likert tipindedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda verileri istatiksel olarak çözümlemek için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön-test-son-test puanlarının arasındaki farkı test etmek amacıyla tekrarlı ölçümler varyans analizi yapılmıştır. Veri analizi sonucunda, deney grubundan elde edilen sonuçlar ile kontrol grubundan elde edilen test sonuçları arasında öğrencilerin elektrik konularını anlamaları açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Diğer taraftan, öğrencilerin elektrik konusuna yönelik ilgi değişkeninde ise deney grubu lehine gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda elektrik konusuna yönelik öğrenci ilgisini arttırmak amacıyla simülasyon destekli sanal laboratuvar ortamlarından yararlanılması önerilmektedir. Bu amaçla, öğretmen ve öğretmen adayları sınıf ortamında daha fazla bilgisayar destekli eğitimden yararlanılabilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effect of simulations, one of the computer-aided educational software, supported 5E learning cycle model on seventh grade students' understanding and interest on electric concepts was investigated. For this purpose in this study, a quasi-experimental design with pre-test-post-test control group, one of the quantitative research designs, was conducted. While the students in the experimental group implemented with the simulations supported 5E learning cycle model approach, the students in the control group traditionally implemented with the 5E learning cycle model approach in the laboratory environment. The study was conducted with seventh grade students from an elementary school in Bartin. There were 14 students (4 girls, 10 boys)in the experimental group and there were 14 students (8 girls, 6 boys)in the control group. The study was conducted in the spring semester of 2016-2017 academic year and lasted for two weeks. Two instruments were used to collect the data, which were the Simple Electric Circuits Diagnostic Test (SECDT) and the Interest and Experience Questionnaire (IEQ). There were five three-tier questions in the SECDT. And, the IEO was consisted of two constructs, five items rated on 4-point Likert scale about student interest in electricity and 10 items rated on 3-point Likert scale about student experiences with electricity. SPSS 22 program was used to analyze the data. Repeated-measures analyses of variance were performed to test the difference between the pre-test-post-test scores of the experimental and control groups. Based on the results, there was no statistically significant difference on the students' understanding of the electric concepts compared to the control group. However, the results showed that there was a statistically significant difference between the groups on the students' interest towards electric subjects. As a result of the study, simulation supported virtual laboratory environments can be increased in order to increase student interest. Teachers and pre-service teachers should support their learning environment with computer-aided software.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFen eğitimitr_TR
dc.subjectSimülasyon destekli fen eğitimitr_TR
dc.subjectElektriktr_TR
dc.subjectScience educationtr_TR
dc.subjectSimulation supported science educationtr_TR
dc.subjectElectricitytr_TR
dc.titleSimülasyon (Benzetim) destekli 5e öğrenme döngüsü modelinin 7. sınıf öğrencilerinin elektrik konusunu anlamalarına ve elektrik konusuna yönelik ilgilerine etkisinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of simulations supported 5e learning cycle model on seventh grade students' understanding and interest on electric conceptstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record