Recent Submissions

 • Gazalî ve İbn Rüşd'ün hüküm istinbâtındaki temel paradigmaları 

  Ark, Ümmühan (Bartın Üniversitesi, 2017)
  Bu makalede İslâm düşünce tarihinde derin izler bırakan, farklı fıkhî geleneklerden gelen ve farklı havzalarda yetişen iki önemli şahsiyetin hüküm istinbâtında izledikleri metodlar ile bu metodların izlenmesinde etkili ...
 • Osmanlı modernleşme sürecinde din ve kadın -İslam hukuku üzerinden bir okuma 

  Ark, Ümmühan (Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018)
  Toplumun diğer yarısını oluşturan “kadın”ın ontolojik açıdan varlığı, değeri, sahip olduğu haklar ve sorumlulukları, toplumsal, zihinsel, kültürel ve dini algılara bağlı olarak her zaman tartışma konusu olmuştur. Özellikle ...
 • Hukuk-ahlak ilişkisi bağlamında divan-i hikmet 

  Ark, Ümmühan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
  XII. Yüzyılda yaşayan Ahmed Yesevi, tasavvuf yoluna girmeden önce, şer’î ilimleri tahsil etmiş ve iyi bir medrese eğitimi almıştır. Hanefi mezhebinde fakih olan Yesevi, bu sayede şeriat ile tasavvufu tam olarak kaynaştırmayı ...
 • Ahlâkî sorunlara hadislerden bazı çözüm önerileri 

  Köycü, Erdoğan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-12-15)
  Ahlâk kavramının kelime ve terim anlamı yanında Peygamberimizin (s.a.s.) Kur’ân’ı Kerîm’de tavsif edilen ahlâkına ve numûne-i imtisâl oluşu ele alınarak, “Mizânda en ağır basan ahlâktır.” ölçüsünün toplumda denge unsuru ...
 • Âyet ve hadislere göre ahlâk din ilişkisi 

  Köycü, Erdoğan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-06-15)
  Bu çalışmada Ahlâk ve Din kavramlarının ilişkisini âyetler ve hadisler muvâcehesinde ele aldık.Âyetlerde geçen emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker kavramının asıl gayesinin ferdin ve toplumun güzel ahlâkını oluşturmada ...
 • Beşşâr Avvâd Ma’rûf 

  Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2015-06-15)
 • Hz. Peygamber'in (s.a.s.) vasıfları 

  Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-01-15)
  Hz. Peygamber (s.a.s.), örnek vasıfları ayetlerde vurgulanmış, O'nwı en güzel davranış modelleriyle mücehhez olduğu irade edilmiştir. Hz. Aişe Viiiidemiz de "O'nun ahidia Kur'an'dı." iradesiyle de O'nwı ahiili tek bir ...
 • Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mucizeleri 

  Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-12-15)
  Hz.Muhammed (s.a.s.), insanları Allah'ın dinine davet ettiğinde Kureyş Kabilesi de O'ndan peygamberliğinin ispatı için bazı mu’cizeler göstermesini istemiştir. Cemâluddîn Ebu'l-Haccâc el-Mizzî hadis kitaplarında yer alan ...
 • Hz. Muhammed’in (s.a.s.) eğitim metotlarından emsâl (örneklerle) ile eğitim metodu 

  Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018-12-15)
  Emsâlu’l-Hadis, kişinin muhataplarına mesajını misâllerle verdiği bir eğitim ve öğretim metodudur. Peygamberimizin (s.a.s.) tebliğini en güzel şekilde sunabilmek için kullandığı metotlardan birisidir. Emsâl metodu, ...
 • III. hadis ana bilim dalları ihtisas toplantısı üzerine bazı değerlendirmeler 

  Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-12-15)
  III. Hadis Ana Bilim Dallan İhtisas Toplantısı Adana’da Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda 25-27 Ekim Tarihlerinde yapıldı.200 Hadis Akademisyenin katıldığı toplantı,5 oturumda gerçekleşti. Hadis Eğitim Öğretim Programlan ...
 • Hasan Hüsnü Erdem'in hayatı ve ilâhî hadîsler adlı eserinin Kudsî hadîs literatüründeki yeri 

  Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018-04-15)
  Hasan Hüsnü Erdem, 1889 yılında Antalya Akseki ilçesi Sâdıklar köyünde doğmuş, köyünde ilköğrenimini tamamlamış, babası Sâdık Efendi’den Arapça ve Mantık dersleri okumuş, Konya ve İstanbul’da da eğitim görmüştür.1920 yılında ...
 • Ömer Nasûhî Bilmen’in hayatı ve büyük İslâm ilmihâli adlı eseri bağlamında Hadis İlmi’ndeki yeri 

  Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017-12-15)
  Ömer Nasûhî Bilmen’in Büyük İslâmİlmihâli Eseri BağlamındaHadis İlmindeki Yeri konusu hadis ve kaynak kullanımı açılarından incelenmiştir.Ömer Nasûhî Bilmen, Erzurum’da doğmuş, Erzurumlu âlimlerden ders almış, ...
 • Şu’be b. el-Haccâc'ın hayatı ve hadis ilmi'ndeki yeri 

  Köycü, Erdoğan (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016-12-15)
  Peygamberimiz’in (s.a.s.) söz,fiil ve takrirlerinden oluşan hadisler, Ashâb tarafından hıfzedilmiş ve bazıları tarafından yazılmıştır.Tâbiûn döneminde ise hadis ravileri Sahâbe-i Kirâm’dan rivayet ettiklerihadisleri ...
 • İmâm A’zam Ebû Hanife’nin hadis anlayışına dair bazı mülâhazalar 

  Köycü, Erdoğan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017-12-15)
  Ebû Hanîfe Numan b. Sâbit, Kûfe’de doğmuş, gençlik yıllarında babasıyla hacca gitmiş, Sahâbe-i Kirâm’dan bazılarını görmüş ve onlardan hadis rivayetinde bulunmuştur. Bir müddet ticaret yapmış, Emevîler ve Abbasîler ...
 • Hadislerin Hz. Peygambere (s.a.s.) aidiyetini tespitte Hz. Ömer'in kullandığı istişhâd metodunun hadis ilmi’ne katkısı 

  Köycü, Erdoğan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017-12-15)
  Ömer b. el-Hattâb, hem Hadis İlmi’nde hem de İslâm Tarihi’nde üzerinde en çok mesâi harcanan bir sahâbî olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Hadis İlmi’nde rivayet ettiği hadislerin kıymeti ve hadislerin nakillerinde zapt ...
 • Ebu Zur'a Er-Razi ve hadis ilmi'ndeki yeri adlı eser üzerine bazı mülahazalar ve tashihler 

  Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-02-15)
  Ebu Zur'a er-Râzî ve Hadis İlmi'ndeki Yeri, Nihat Hatipoğlu tarafından yazılmış Hadis İlmî'ne dair bir eserdir. Ebû Zur'a er-Râzî (ö. 264/878), özellikle Cerh ve Ta'dil İlmi'nde meşhur bir hadîs âlimidir. Bu kitap, Hadis ...
 • İslam hukukunda devlet başkanlığıyla ilgili kavramların ihtilafı ve dört halifeden sonra hilafetin geleceği 

  Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2016-10)
  İslam hukuku eserlerinde devlet başkanını kastetmek üzere “Halife, imam, emir, melik, sultan” kavramları kullanılmaktadır. Zahirde yönetimin başı olmak gibi bir anlama gelse de Hz. Peygamber’den (s.a.s) günümüze O’nun dînî, ...
 • Parçacı bakış açısından bütüncül bakışa sosyal bilimlerde bir metodoloji denemesi: üçlü düşünce yöntemi/trioloji 

  Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Bartın Üniversitesi, 2016-05)
  Modern batı düşüncesinin varlığı, mekanist ve parçacı bir bakış açısıyla sadece maddeye indirgemesi dinin metafizik alanının ihmaline yol açtı. Şüphesiz bunda mantıkta üçüncü halin imkânsızlığını kabul eden, düşünce ...