Show simple item record

dc.contributor.authorŞahan, Gülsün
dc.contributor.authorUğurlu, Mahir
dc.date.accessioned2019-03-14T06:07:14Z
dc.date.available2019-03-14T06:07:14Z
dc.date.issued2018-04-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/985
dc.description.abstractÖzel gereksinimi olan bireylerin tipik gelişen akranlarıyla aynı ortamda gerekli destek hizmetler sunulup düzenlemeler yapılarak eğitim görmesine kaynaştırma eğitimi denilmektedir. Kaynaştırma, yalnızca özel gereksinimli bireyin akranlarının arasına girmesinden öte tüm paydaşların ekip çalışması içerisinde etkili bir eğitim ortamı oluşturulmasını amaçlar. Özel gereksinimli bireylerin en az kısıtlayıcı ortamda en etkili kaynaştırma uygulamalarına katılabilmesi için okul, veli, uzmanlar, akranlar ve ailelerine görevler düşmektedir. Ekip içerisinde yer alan herkesin özel gereksinimli öğrencinin sosyalleşmesi ve toplumsal uyumunun sağlanması, öğrencinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önlem alınması, eğitsel, fiziksel ve çevresel düzenlemelerin yapılması, gerekli işbirliğinin yapılması gibi sorumlulukları vardır. Kaynaştırmanın başarıya ulaşabilmesi için özel gereksinimli öğrenciler eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalıdır. Sınıf Öğretmenleri kaynaştırma uygulamalarının tam merkezinde, özel gereksinimli öğrencilerle birebir temas halinde olup doğrudan ilişkilidir. Sınıf Öğretmeni adayları da aldıkları kaynaştırma eğitimi ve uygulamalarıyla kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi sahibi olmakta ve kaynaştırma ortamlarına girmektedirler. Bu sayede kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenlerle ilgili deneyimleri oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Bölümü Sınıf Öğretmeni adaylarının kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenlerle ilgili görüşlerini saptamaktır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırması olup, araştırmada Ahmetoğlu, Ünal ve Ergin (2016) tarafından geliştirilen “Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Karadeniz bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 200 kişi oluşturmakta olup örneklemde 4.sınıf olan 47 öğrenci yer almaktadır. Ölçek ile toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilecek, bu öğrenciler arasından gönüllü 15 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılacak, elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenecektir. Devam etmekte olan araştırma sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.en_US
dc.description.abstractIt is called inclusion training in that the support services are provided and edited in the same environment with the typical developing peers of the individuals who have special needs. Inclusion aims to create an effective educational environment within the teamwork of all stakeholders, rather than only among the peers of the special needs individual. Parents, specialists, peers and their families are tasked in order to enable individuals with special needs to participate in the most effective cohesion practice in the least restrictive environment. Everyone in the team has responsibilities such as the socialization and social adaptation of the special needs student, the identification of the needs of the student and taking precautions, the making of educational, physical and environmental regulations and the necessary cooperation. In order for the inclusion to succeed, special needs students should benefit from the education services at the highest level. Class Teachers are directly in contact with each other in special needs students at the very center of integration. Class Teacher candidates are also familiar with the mainstreaming education and practice of integration training and are entering into the integration environments. In this regard, experience with the factors affecting the success of coalescence occurs. The purpose of this study is to determine the opinions of the Elementary Teacher Education Department Class Teacher candidates about the factors affecting the success of the mainstreaming practices. The research is a hybrid methodology study in which quantitative and qualitative research methods are used together. In the research, "Factors Affecting the Success of Mainstreaming Practices" and semi-structured interview forms developed by Ahmetoğlu, Ünal and Ergin (2016) were used. The study's universe consists of 200 students who are studying in the Class Teaching Department of an education faculty located in the Blacksea region and 47 students are in the sample. Data collected by the scale will be analyzed by SPSS program. Face to face interviews with 15 volunteers will be performed among these students and the obtained data will be analyzed by content analysis. Ongoing research results will be available later.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSınırsız Eğitim Derneği-Sead-Useasen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaynaştırma eğitimien_US
dc.subjectÖzel gereksinimli bireyen_US
dc.subjectSınıf öğretmenliğien_US
dc.subjectInclusive educationen_US
dc.subjectIndividual with special needsen_US
dc.subjectClassroom teachingen_US
dc.titleSınıf öğretmenliği adaylarına göre kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenlerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the factors affecting the success of mainstreaming practices by classroom teachers candidatesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalII. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)en_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümüen_US
dc.contributor.authorID28687en_US
dc.identifier.startpage398en_US
dc.identifier.endpage398en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record