• Hadislerin tedvîni tasnîfe hız veren amiller Prof. Dr. Talat Koçyiğit hadis tarihi 

   Köycü, Erdoğan (İlmî Yayınları, 1981-01-31)
   Hadis Tedvinin Başlangının Emevîler Döneminde Halîfe Ömer b. Abdilazîz'in Döneminde (Hicrî:99-101) Valilere gönderdiği nâmelerle başladığını ve bu mektuplardan birininin İbn Şihâb ez-Zuhrî'ye geldiğini ve İbn Şihâb ...
  • Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî'nin Riyâzu's-Sâlihîn adlı eserinin tercüme ve şerhleri 

   Köycü, Erdoğan (Diyanet İşleri Başkanlığı, 1993-12-31)
   Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî'nin Riyâzu's-Sâlihîn Adlı Eserinin Tercüme ve Şerhleri (Şerefuddîn en-Nevevî'nin Hayatı ve Eserleri) (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1993)
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dini bilgiler öğrenci çalışma kitabı 

   Köycü, Erdoğan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011-06-15)
   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı tarafından Komisyona yazdırılan Dînî Bilgiler Çalışma Kitabı sahasında yazılan ilk eserdir.2011 yılında Adanın bütün bölgelerinde Dînî Bilgiler Kurslarında okutulmaktadır.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dînî bilgiler öğrenci ders kitabı 

   Köycü, Erdoğan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011-06-15)
   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dînî Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı olarak Komisyon tarafından yazılan ilk Dînî Bilgiler kitabıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığınca neşredilen eser 2011 yılından itibaren ...
  • Türk düşünce tarihinde Mehmet Emin Erişirgil 

   Durmaz, Nihat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2013-07-15)
   Karşıt görüşlerin aynı amaca hizmet ettiği bir ortamda dünyaya gelen Erişirgil, dönemin hastalığını iyi analiz etmiş ve çareyi pragmatizmde görmüştür. Sistemini oluştururken maddi ve manevi tüm fikirlerin incelenmesi ...
  • Men Kezebe hadisi üzerine bir araştırma 

   Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09)
   Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) kendi sözlerinin Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olmasının ilk yıllarında Kur’ân âyetleriyle karışma ihtimâlini göz önünde bulundurarak, ashâbına, yazılmasını yasaklamıştı.Hadîslerini yazmak isteyenlere ...
  • Sunenu't-Tirmizî'nin metot yönünden incelenmesi 

   Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09-15)
   Muhammed b. Îsâ Et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) öl-Câmiu’s-Sahîh’i Kütüb-i Sitte ismiyle ma’rûf ve meşhûr eserlerden addedilmiş, müellifi hayattayken revaç bulmuştur. Kendisi bu durumu ne güzel özetlemiştir: “Bu kitâbı yani ...
  • el-Mizzî''nin hadîs ilmi'ndeki yeri 

   Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09-15)
   Cemâluddîn el-Mizzî (ö. 742/1341), devrinin mümtâz şahsiyetlerinden ve âlimlerinden olan ve hâlâ da fikirleri ve ilmî derinlikleri kuşku götürmeyen İbn Teymiyye (ö. 728/1327), Zehebî (ö. 748/1347) gibi şahsiyetlere hocalık ...
  • Hz. Peygamber'in (s.a.s.) vasıfları 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-01-15)
   Hz. Peygamber (s.a.s.), örnek vasıfları ayetlerde vurgulanmış, O'nwı en güzel davranış modelleriyle mücehhez olduğu irade edilmiştir. Hz. Aişe Viiiidemiz de "O'nun ahidia Kur'an'dı." iradesiyle de O'nwı ahiili tek bir ...
  • Ebu Zur'a Er-Razi ve hadis ilmi'ndeki yeri adlı eser üzerine bazı mülahazalar ve tashihler 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-02-15)
   Ebu Zur'a er-Râzî ve Hadis İlmi'ndeki Yeri, Nihat Hatipoğlu tarafından yazılmış Hadis İlmî'ne dair bir eserdir. Ebû Zur'a er-Râzî (ö. 264/878), özellikle Cerh ve Ta'dil İlmi'nde meşhur bir hadîs âlimidir. Bu kitap, Hadis ...
  • Maveraünnehir'de IX-XII yüzyıllarda felsefî düşüncenin yaygınlaşması 

   Celal, Vahit (International Journal of Science Culture and Sport, 2014-07-20)
   Amuderya (Ceyhun) ile Sırderya (Seyhun) arasındaki bu vadiye Arapça olarak nehrin ötesi anlamına gelen “Maveraünnehir”, bugün Özbekistan sınırları içerisindedir ve birçok medeniyete zemin olmuştur. Bilim, kültür ve ...
  • III. hadis ana bilim dalları ihtisas toplantısı üzerine bazı değerlendirmeler 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-12-15)
   III. Hadis Ana Bilim Dallan İhtisas Toplantısı Adana’da Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda 25-27 Ekim Tarihlerinde yapıldı.200 Hadis Akademisyenin katıldığı toplantı,5 oturumda gerçekleşti. Hadis Eğitim Öğretim Programlan ...
  • Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mucizeleri 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-12-15)
   Hz.Muhammed (s.a.s.), insanları Allah'ın dinine davet ettiğinde Kureyş Kabilesi de O'ndan peygamberliğinin ispatı için bazı mu’cizeler göstermesini istemiştir. Cemâluddîn Ebu'l-Haccâc el-Mizzî hadis kitaplarında yer alan ...
  • Geçmişten geleceğe ahlak 

   Ünal, Asife; Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü (Bartın Üniversitesi, 2015)
  • Beşşâr Avvâd Ma’rûf 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2015-06-15)
  • Uyumlu bir dünya inşası bağlamında sinema ve din ilişkisi: "life of pi" örneği 

   Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2015-08-31)
   İlk konulu film 1902, ilk sesli film 1927, ilk Türk filmi 1914 tarihli olmakla birlikte 1895’den itibaren hayatımızda olan sinema, çok önemli bir sanat dalıdır. 120 yıllık tarihi boyunca sinemanın doğrudan ya da dolaylı ...
  • Kitabü’s-siyer ve kitabü’l-cihad bahislerindeki fikhî hükümlerin İslamofobi’ye etkisi 

   Ark, Ümmühan (Bartın Üniversitesi, 2016)
   Bugünlerde kendilerini Müslüman ve mücahid olarak tanımlayan kimseler, sadece başka dinlerden olan insanlara karşı değil, kendileri gibi düşünmeyen dindaşlarına karşı da “cihad” adı altında eylemler gerçekleştirmektedir. ...
  • Tıbb-ı nebevi açısından Hz. Peygamberin fiilleri ve bir takım yeni tedavi ve beslenme yöntemlerine istihbab ve kerahet açısından fıkhi bir bakış 

   Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Hz. Muhammed (S.A.S)'i Anlama ve Anlatma Uluslararası Derneği, 2016)
   Son yıllarda bir takım yeni beslenme ve tedavi yöntemleri yaygınlık kazanmaktadır. Bunlardan bazıları; kan gruplarına göre beslenme, pişmemiş veya az haşlanmış gıdalarla beslenme, oruçla diyet, kombuçay ve bir takım ...
  • Hukuk-ahlak ilişkisi bağlamında divan-i hikmet 

   Ark, Ümmühan (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   XII. Yüzyılda yaşayan Ahmed Yesevi, tasavvuf yoluna girmeden önce, şer’î ilimleri tahsil etmiş ve iyi bir medrese eğitimi almıştır. Hanefi mezhebinde fakih olan Yesevi, bu sayede şeriat ile tasavvufu tam olarak kaynaştırmayı ...
  • İslam savaş hukuku bağlamında İslamofobiye diyalektik bir yaklaşım 

   Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Bartın Üniversitesi, 2016)
   İslamofobinin, bir başka deyimle batı ve uzak doğunun İslam korkusunun temelinde yatan kavramlardan birisi de İslam Savaş Hukukundaki Cihad olgusudur. Kitaplardaki ideal hukuk ile realist bakış açısının uygulamada biraz ...