Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Serpil
dc.contributor.authorAkkaya, Nevin
dc.date.accessioned2019-07-19T07:20:44Z
dc.date.available2019-07-19T07:20:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAkkaya, N. ve Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2(1), 75-96.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1677
dc.descriptionBu makale Nevin AKKAYA danışmanlığında yürütülen “Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve Tutumlarıyla Fen, Matematik Derslerindeki Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)” adlı doktora tezi kapsamında hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma örneklemi, İzmir Buca ilçesindeki 10 liseden tabakalı tesadüfi örneklemeyle belirlenen 525 öğrenciden oluşmaktadır. 272 kız, 253 erkek öğrenci örneklemde yer almıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen okumaya yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin çoğunun okumaya yönelik tutumlarının yüksek olduğu, tutum puanlarının cinsiyete ve öğrenim gördükleri ağırlıklı derslere göre anlamlı farklılık gösterdiği, annelerinin ve babalarının eğitim durumlarına ve mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin okumaya yönelik tutumları ile okumaya ayrılan süre ve okudukları kitap sayısı arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki; ailenin aylık geliri arasında negatif yönlü ve düşük bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını artırmak için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine if high school students’ attitudes towards reading show difference depending on various variables. The research sample consist of 525 students selected stratified random sampling from studying in 10 high schools in Buca district, in İzmir. 272 girls and 253 boys participated in sample. The study was performed as a descriptive study. The data was collected by using the attıtude towards readıng scale which was developed by the researchers. The results of this research indicate that high school students’ attitude towards reading level mostly “high”, the reading attitude scores of high school students show a significant difference with regard to genders and weighted lessons but mothers and fathers’ education levels and jobs; furthermore, there was a positive but an avarage correlation between students’ attitudes towards reading and reading time and, the number of books they read; but a negative and low correlation with monthly family income. According to these results several suggestions were made to improve high school students' attitudes towards reading.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtaöğretimen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleOrtaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (İzmir-Buca örneği)en_US
dc.title.alternativeAn investigation of high school students’ attitudes towards reading (İzmir-Buca sample)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID35896en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage96en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record