Show simple item record

dc.contributor.authorTohumcu, Mehmet Utku
dc.contributor.authorKarslı, Temel Alper
dc.contributor.authorBahadır, Erdi
dc.contributor.authorKalender, Bilal
dc.date.accessioned2020-01-20T08:44:28Z
dc.date.available2020-01-20T08:44:28Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.citationISO 690en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2362
dc.description.abstractİnternet ve akıllı telefon bağımlılığı gelişen teknoloji ile birlikte psikoloji alan dizininde sıklıkla incelenen konuların başında gelmiştir. Sürekli internet ve akıllı telefon başındaki bireyler toplumdan uzaklaşmakta ve yalnızlaşmaktadır. Bu durum bireylerin kendilerine olan saygılarında da azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Yapılan çalışmada ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir.Bu amaçla yürütülen çalışmaya 137’si kadın ve 93’ü erkek olmak üzere 230 kişi katılmıştır. Katılımcılara içeriğinde; demografik veri formu, akıllı telefon bağımlılığı ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği’nin bulunduğu anket formu uygulanmıştır. Yapılankorelasyonanalizlerisonucunda akıllı telefon bağımlılığı ile benlik saygısıölçeği toplam puanlar arasındanegatif, orta düzeyde ve anlamlı; telefon bağımlılığı ile yalnızlık ölçeği toplam puanları arasında pozitifve düşük düzeyde anlamlı bir korelasyon katsayısı elde edilmiştir. İnternet bağımlılığı ile benlik saygısı ölçeği toplam puanlar arasında negatif, orta düzeyde ve anlamlı bir korelasyon katsayısı; internet bağımlılığı ile yalnızlık ölçeği toplam puanlar arasında pozitif, orta düzeyde anlamlı bir korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. İnternetin kişi için önemi, benlik saygısı ve yalıtılmışlık akıllı telefonbağımlılığını yordamaktadır. İnternetinkişi için önemi, benlik saygısı, yaş ve yalıtılmışlık internet bağımlılığını yordamaktadır.en_US
dc.description.abstractInternet and smart phone addiction has been one of the most frequently studied topics in the psychology field index along with the developing technology. Individuals who constantly interest internet and smart phone move away from society and become lonely.This leads to a decrease in the respect of individuals for themselves. The aim of this study is to examine the relationship between smart phone and Internet addiction and self-esteem and loneliness. In this study, relational screening model was preferred.For this purpose, 230 people, 137 of whom were female and 93 of them were male, participated in the study. Demographic data, Smart Phone Addiction Scale, Young Internet Addiction Test Short Form, Rosenberg Self Esteem Scale and UCLA Loneliness Scale were applied to the participants. The results of the correlation analysis, positive, low and significant correlation coefficient between smart phone addiction and self-esteemscale total scores, and negative, moderate and significant correlation coefficient between smart phone addiction loneliness subscale total scores was found. Between internet addiction and self-esteemscale total scores positive, moderate and significant correlation coefficient; between internet addiction and loneliness scale total scores positive, moderate and significant correlation coefficient was calculated. The importance of the internet for the person, self-esteem and the isolation have been found to be predictive factors for smart phone addiction. The importanceof the internet for theperson, self-esteem, age and the isolation havebeen found to be predictive factors for internet addiction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.26468/trakyasobed.545391en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı telefonen_US
dc.subjectTeknoloji bağımlılığıen_US
dc.subjectBenlik saygısıen_US
dc.subjectİnternet bağımlılığıen_US
dc.subjectSmart phoneen_US
dc.subjectTechnology addictionen_US
dc.subjectSelf respecten_US
dc.subjectInternet addictionen_US
dc.titleAkıllı telefon bağımlılığı ve internet bağımlılığı ile benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between smart phone addiction and internet addiction and self-esteem and lonelinessen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID104011en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage773en_US
dc.identifier.endpage788en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record