Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • “Türkiye” şiiri özelinde Osman Türkay’ın milliyetçilik ve Türkiye algısı 

  Şen, Can (Söylem Filoloji Dergisi, 2022-08)
  Edebiyatı şekillendiren temel dinamiklerden birisi ideolojilerdir. Yazarların ve şairlerin dünya görüşleri ya da ideolojileri reddeden apolitik tutumları, ele aldıkları konunun işlenişini ve sunuluşunu ciddi anlamda ...
 • Çağdaş Türk yazı dillerinde art zamanlı söz başı ünlü düşmesi üzerine 

  Salan, Musa; Kabadayı, Osman (Türk Dil Kurumu, 2022-06-01)
  Söz başı ünlü düşmesi sıklıkla karşılaşılan bir ses olgusu olmadığın-dan gerek yurt içi gerekse de yurt dışı Türkoloji’de kapsamlı bir şekilde ele alınan bir konu olmaktan çoğunlukla uzak kalmıştır. Bu konuya tarihî ve ...
 • Nezih Cansel’in şiirleri üzerine bir inceleme 

  Şen, Can (An analysis of the poems of Nezih Cansel, 2022-04)
  1940’lı yılların ikinci yarısında Varlık, İstanbul Kültür, Kaynak gibi dönemin önemli edebî dergilerinde yoğun bir şekilde şiir yayımlayan ve Arka Sokak (Turhan Gürkan’la beraber) ile Fener Bekçisi olmak üzere iki şiir ...
 • Mirhaydar Feyzi’nin “Galiyabanu” dramında Tatar gelenek ve görenekleri 

  Kamalıeva, Alsou (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2018-06-27)
  Farklı konu ve türlerde verdiği önemli eserler ile Tatar edebiyat dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Mirhaydar Feyzi’nin “Galiyabanu” dramı günümüze kadar canlılığını koruyabilen müstesna eserlerdendir. “Galiyabanu”, ...
 • Azerbaycan postmodern romanında felsefi bir arayış: “Sahra Savaşı” romanı ve ana çizgileri 

  Kamalıeva, Alsou (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019-10-29)
  Postmodern roman, Batı edebiyatlarına nazaran Türk Dünyası edebiyatlarında daha geç görülmeye başlar. Türk Dünyasında ilk örneklerini Türkiye sahasında gördü- ğümüz postmodern anlayışla yazılmaya başlanan romanların yakın ...
 • Kuruluşunun 50. yıl dönümünde Bartın limanı tarihi 

  Ünal, Yenal (Yeditepe Yayınları, 2015)
  Bartın, Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç illerinden biridir. Tarihî ve kültürel kökleri geçmişin oldukça derinlerine uzanmaktadır. Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin doğal ve kültürel anlamda en zengin yörelerinden biri olan ...
 • Yakın dönem Türk tarihinde Refik Halid Karay 

  Ünal, Yenal (Yeditepe Yayınevi, 2013)
  ünümüzde Türk tarihçiliği önemli aşamalar kaydetmektedir. Ancak bilimsel metotlar ve sistemli araştırmalar temelinde gelişimini sürdürmesi gerekmektedir. Ne var ki bu gelişim sürecinde klasik tarih kaynaklarının yanında ...
 • Ahmet Ferit Tek 

  Ünal, Yenal (Bilgeoğuz, 2009)
  ünümüzde yapılan tarih incelemelerinde, yakın mazinin önemli siyasal olaylarının ortaya konabilmesi için, bu hadiselerde rol oynamış insanların, biyografilerinin araştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle son ...
 • Ekli fiil yapımında öbek biçimindeki isim tabanları: Ermeni harfli Kıpçakça örneğinde 

  Salan, Musa (Türk Dil Kurumu, 2021-12-30)
  Sondan eklemeleri diğer diller gibi (Fin-Ural dilleri, Dravid dilleri) Türk dillerinin üyeleri de çekim ve yapım konusunda son eklerden faydalanırlar. Kalıplaşma örnekleri dışarıda tutulursa, sözcük yapımında birleşik ...
 • Senaryoların edebî açıdan incelenmesinde anlatıcı unsuru 

  Şen, Can (Hars Akademi, 2021-12)
  19. yüzyılda yeni bir sanat olarak doğan sinema, kendisinden önce var olan farklı sanatların imkânlarından yararlanmıştır ve günümüzde de yararlanmaya devam etmektedir. Sinemanın çeşitli ölçülerde yararlandığı sanatların ...
 • Bartın Amasra Müzesindeki Osmanlı kitabeleri 

  Varol, Abdül Halim (Bartın Üniversitesi, 2021)
  Kültürel mirasımızın önemli bir grubunu oluşturan kitabeler barındırdıkları bilgiler itibarıyla da birçok alanın çalışma konusu olmuştur. Sanat tarihi disiplini açısından kitabeler, içeriklerinin yanı sıra biçim ve süsleme ...
 • Türk öğrenciler için okuma becerisi eğitimi stratejileri 

  Kaddum, Mahmud (مجلة التواصليّة، جامعة المدية الجزائريّة, 2020-10-31)
  تعد مهارة القراءة ركيزة أساسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمحور الرئيس الذي تقوم عليه الكثير من البرامج التعليميّة المخصّصة لتعليم اللغات الأجنبية في العالم عامة وفي تركيا خاصة. ويسعى هذا البحث للتعريف بأهمّ ...
 • Cürcânî’nin “Delâilu’l-İ‘câz” adlı eseri temelinde onun nazım teorisinde ihtiyâr üslubunun delaletleri ve mânânın mânâsı 

  Kaddum, Mahmud (Turkish Studies, 2020-06-30)
  Bu çalışma, Cürcânî'nin "Delâilu'l-i'câz" adlı eserinde üslup metotlarına olan büyük etkisini açıklamak üzere ele aldığı nazım teorisine uygun olarak 'ihtiyar üslubunun delaletleri'ni ve 'mananın manası'nı ele almaktadır. ...
 • Kur’an-ı Kerim’deki türevsel kelimelerin kullanımı 

  Shoeir, Muhammed; Kaddum, Mahmud (Turkish Studies, 2020-12-30)
  Araştırmada, Kur’ân-ı Kerim’de geçen türevsel kelimelerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu konu, dil kullanımı bilimiyle ilişkili olarak türemiş kelimeler üzerine araştırmaları ilgilendirmektedir. Türemiş isim, bir başka ...
 • Zemahşerî’nin a‘cebu’l-‘aceb fî şerhi lâmiyyeti’l-‘arab adlı eserinde dilsel analiz düzeyleri 

  Kaddum, Mahmud (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2020-12-30)
  Arap edebiyatı; ilk çağlarından itibaren bizzat kasidelere, bu kasidelerin şerhlerine ve mana, delaletlerinin beyanına yönelik bir ilgiye tanıklık etmiştir. Dilbilgisi ve edebi metinler arasında yakın bir bağlantı vardır. ...
 • Yalova ili yerli ağzı 

  Çelik, Anıl (Hiper Yayın, 2020-01-01)
 • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

  Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
  Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik adlı senaryosu üzerine bir inceleme 

  Şen, Can; Şahinkaya, Şeyma (Selçuk Üniversitesi, 2021-04)
  Türk edebiyatında çeşitli eserleriyle kendilerine önemli bir yer edinmiş kimi şairlerin/yazarların külliyatlarında geri planda kalan, unutulan eserler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu isimlerden birisi de şair kimliğiyle ...
 • About the concept of "translation strategies" in the translation studies 

  Khudaybergenova, Zilola (Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021-03-30)
  In modern translation studies, the phrase "translation strategy" is widely used to describe the translation process. This article analyzes the concept of "translation strategy", various definitions of this term, the ...
 • O‘zbek va Turk tilshunosligida ega talqini 

  Khudaybergenova, Zilola (Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, 2019-06-20)
  O‘zbek va turk tillarining qiyosiy tadqiq etilishiga doir bir qator tadqiqotlar mavjud. Biroq bu ishlar asosan qiyoslanayotgan tillarning leksik va morfologik xususiyatlarining tadqiqini o‘z ichiga oladi. O‘zbek va turk ...

View more