Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Fatma
dc.contributor.authorÖzmen, Cengiz
dc.contributor.authorEr, Harun
dc.date.accessioned2020-02-04T13:06:31Z
dc.date.available2020-02-04T13:06:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2495
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojileri içinde bulunduğumuz çağda çok hızlı gelişmektedir. Bu teknolojiler ve internet, yaşamımızı etkilemekte ve kullanıcılarına birçok fayda sunmaktadır. İnternet, sadece reklam ve bilgi dağılım mekanizmasından daha fazla işlev içerir. İnternet, aynı zamanda insanların sosyal etkileşimde bulunduğu bir iletişim aracıdır. Yani sadece bilgi toplama, e-posta kullanma ve alış-veriş yapmada değil internet, sosyal iletişim kurmada da önemli bir yere sahiptir. Yapılan araştırmalarda internetin, öğretmenler tarafından en fazla iletişim amaçlı (e-posta, sohbet gibi) kullanıldığı vurgulanmıştır. Ayrıca internet, bireylerin arkadaşlarıyla buluşabileceği, iş yapabileceği, uzmanlık, eğlence ve eğitimle ilgili gereksinimlerini karşılayabilecekleribir yer olarak belirtilmektedir. Bu yönüyle internet kullanımı, öğrencilerin sosyal ve akademik yaşamlarını etkilemektedir. Eğitim-öğretim sürecini de etkileyen internet, bu süreci zenginleştirmekte, öğretmen ve öğrencilere zengin yaşantılar sunmaktadır. Bu araştırmada; sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersi öğrenme-öğretme sürecini destekleyici ve geliştirici biçimde internet kullanma durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Betimsel nitelikteki bu araştırmanın, internetin sosyal bilgiler dersi öğrenme-öğretme süreci içerisindeki yerini kavrayabilmek ve konuya ilişkin mevcut durumun incelenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada, ilgili alanyazın taramasının ardından, bir anket geliştirilmiş ve geçerlilik güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında görev yapmakta olan sosyal bilgiler öğretmenlerinden oluşmaktadır. Anket yoluyla elde edilen veriler, istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada; öğretmenlerin bilgisayarı internet kullanmada bir araç olarak gördükleri, sosyal bilgiler dersinde öğrenme-öğretme sürecini desteklemek için öğrencilerini en fazla devlet sitelerine yönlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractInformation and communication technologies are developing rapidly in the era we live in. These technologies and internet affect our lives and offer many benefits for the users. Internet has many functions apart from being an advertising and information distribution mechanism. Internet is also a communication tool where people experience social interaction. Thus, it is not only important for finding information, e-mailing and shopping but also significant in social communication. Studies done highlight thatteachers use internet mostly for communication (e-mailing, chatting etc.). Besides, internet is expressed as a medium where people can meet their friends, make business, meet their needs regarding expertise, entertainment and education. From this aspect, using internet affects students’ social and academic lives. Internet, which also affects the process of education-training, enriches the process and provides rich experiences for students. The purpose of this study is to reveal how social studies teachers use internet within the learning-teaching process to support and improve this process. This study, which is a descriptive research study, is believed to be significant in terms of comprehending the place of internet within the process of learning-teaching in social sciences and of examining the existing state with regards to the subject matter. Following a literature review, a questionnaire is developed and reliability and validity are checked. The study group of the research is the social studies teachersworking at primary schools in 2012-2013 school year. The data obtained through the survey, interpreted and evaluated statistically. In the research; teachers use the internet as a tool in the computer sees it, social studies class to support students learning-teaching process, concluded that most State sites directed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.subjectİnternet kullanımıen_US
dc.subjectTeacher candidatesen_US
dc.subjectUsing interneten_US
dc.titleSosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumlarıen_US
dc.title.alternativeThe use of internet among social studies teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studiesen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage741en_US
dc.identifier.endpage752en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record