Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Görkem
dc.contributor.authorGümüş, Nevzat
dc.contributor.editorAkfırat, Osman Nejat
dc.contributor.editorDonald, Staub F.
dc.contributor.editorYavaş, Gürkan
dc.date.accessioned2020-02-05T13:04:02Z
dc.date.available2020-02-05T13:04:02Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2506
dc.description.abstractBu çalışma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ve yaklaşımlarını çeşitli değişkenlere (öğretmen adaylarının cinsiyeti, sınıfı, yaşı ve sosyo-kültürel-ekonomik durumları) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 güz eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), yüzde (%), frekans (f ), aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS) değerleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Öğretmen adaylarının Dünya sorunlarına yönelik kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, yaşanan olaylara son derece duyarlı oldukları fakat çözüme katılım açısından ise duyarsız oldukları söylenebilir. Yani öğretmen adayları, günümüz dünya sorunlarının farkında olmakla birlikte, bu sorunların tartışılmasına veya sorunların bertarafı için bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya katılım konusunda isteksizdirler. Bu durum öğretmen adaylarının sorunlarla mücadele ve sorunları çözme konusunda nasıl eyleme geçileceği konusunda bilgi eksikliğinin göstergesidir. Ayrıca günümüz dünya sorunları dersini alan / almakta olan 4. sınıf öğretmen adaylarının ortalamaları, bir alt boyut hariç diğer alt boyutlarda ve genel ortalamada 1., 2. ve 3. sınıflardan daha yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIJOPEC Publication Limiteden_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal bilgiler öğretmen adaylarıen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.titleSosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining candidate social studies teachers’ attitudes towards contemporary world issuesen_US
dc.typebookParten_US
dc.description.version5en_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID56250en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record