Show simple item record

dc.contributor.advisorKul, Murat
dc.contributor.authorMülhim, Zeynep
dc.date.accessioned2020-06-03T08:22:35Z
dc.date.available2020-06-03T08:22:35Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationMülhim, Z. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6450
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ve bireysel yenilikçilik düzeylerini belirlemek ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bazı demografik değişkenlerin öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve bireysel yenilikçilik düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 776 öğrenci (X̄yaş=21,02) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ölçek formu kullanılmış olup bu form üç bölümden oluşmaktadır. Ölçek formunun: birinci bölümünde araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu”, ikinci bölümünde Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği”, ve üçüncü bölümünde ise Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde; genel olarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun düşük düzeyde yenilikçi olduğu ve bireysel yenilikçilik puan ortalamasının (-----=64,42) orta düzey yenilikçiliğin sınır değeri olan 64’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Girişimcilik puanlarına göre % 0,8’i çok düşük girişimci, % 2,4’ü düşük girişimci, % 14,8’i orta düzeyde girişimci, % 49,1’i yüksek girişimci ve % 32,9’u çok yüksek girişimci olduğu görülmektedir. Genel olarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 49,1) yüksek girişimcilik düzeyinde olduğu görülmektedir. BESYO öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile girişimcilik düzeyleri arasında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to reveal the entrepreneurial characteristics and individual levels of innovation of the students of the School of Physical Education and sports and to examine the relationship between them. It also examined whether some demographic variables were effective on students ' entrepreneurial characteristics and individual levels of innovation. The study universe of the research; Bartin University School of Physical Education and Sports, 2017-2018 academic year is composed of students studying in the spring semester. The sample of the study consisted of 776 (X̄age=21,02) students attending Bartin University School of Physical Education and Sports in the spring term of 2017-2018 academic year. The scale form was used as a data collection tool in the research and this form consists of three parts. In the first part of the scale form: “Personal Information Form” prepared by the researcher, in the second part “Entrepreneurship Scale For University Students” developed by Yılmaz and Sünbul (2009), and in the third part “Innovativeness Scale (IS)” developed by Hurt, Joseph and Cook (1977), adapted to Turkish by Kılıçer and Odabaşı (2010). When the findings of the study were examined; overall, the majority of students are low-level innovators, and the individual innovation score average (----=64.42) is above 64, which is the limit value of mid-level innovation. According to entrepreneurship scores, 0.8% are very low entrepreneurs, 2.4% are low entrepreneurs, 14.8% are moderate entrepreneurs, 49.1% are high entrepreneurs and 32.9% are very high entrepreneurs. Overall, the vast majority of students (49.1%) are at a high level of entrepreneurship. It has been concluded that there is a relationship between individual innovation levels and entrepreneurship levels of the students of School of Physical Education and Sports.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBireysel yenilikçiliktr_TR
dc.subjectGirişimciliktr_TR
dc.subjectIndividual innovativenesstr_TR
dc.subjectEntrepreneurshiptr_TR
dc.titleBeden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneğitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of entrepreneurship characteristics and individual innovation levels of students of school of physical education and sports: Bartin University exampletr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record