• İbnü Mühennâ Lügati‟nin söz dizimi üzerine bir inceleme 

      Aljasimi, Sawash; Tazegül, Erdem (Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-09)
      XIII. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Kitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisân (İbnü Mühennâ Lügati) Cemalüddin İbnü Mühennâ‟ya aittir. Eser üç kısımdan (Farsça, Türkçe ve Moğolca) oluşmaktadır. Araplara yabancı ...