Güncel Gönderiler

 • Hadis tarihi 

  Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2021-09-20)
  Hadis Tarihi'ne dâhil olan konular genel hatlarıyla 11 Bölümde ele alınmıştır. Kaynak kitap olarak Lisans Yayıncılık tarafından 2019 yılında yayınlanan Hadis Tarihi kitabının ilaveli 2. baskısıdır.
 • Tıbb-ı nebevî ve karantina (tarih ve literatür) 

  Köycü, Erdoğan (Hikmetevi Yayınları, 2020-12-24)
  Peygamberimizin (s.a.s.) yaşadığı asırdan bugüne kadar kullandığı, ondan öğrenen sahâbîlerin ve daha sonraki asırlarda yaşayan diğer nesillerin daha da geliştirerek ve çeşitlendirerek bazı hastalıkların tedavisinde ve ...
 • Mi'râc algısı ve mi'râciyyeler 

  Köycü, Erdoğan (Hikmetevi Yayınları, 2019-12-27)
  Mi'râc ve Mirâc algısı adlı eserimizde İsrâ ve Mi'râcın anlamları, İsrâ Hâdisesi, Mi'râc Mi'râc Algısı, Mi'râc Kaç Defa Vukû Bulmuştur?, Mi'râc Bedenle mi Olmuştur?, Mi'râc Rûhla mı Olmuştur?, Mi'râc Hem Beden Hem Rûhla ...
 • Kütüb-i sitte sonrası dönem IV (Ricâl Edebiyâtı) 

  Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-15)
  Kütüb-i Sitte Sonrası Ricâl Edebiyatı konusunu, Sahâbe Tabakâtı, Sika Râviler, Zayıf, Kezzâb Mecrûh, Metrûk, Mübhem, Müdellis, Vaddâ’ Râvîler Tabakâtı, Özel İçerikli Râviler Tabakâtı, Genel İçerikli Râviler ve Esmâ, Ensâb, ...
 • Libâs (Giyim-Kuşam) 

  Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-15)
  Libâs Giyim-Kuşam) Bölümünde Kur’ân-ı Kerîm’de giyimle ilgili âyetlerin zikrinden sonra hadislerde zikredilen Rasûlullah’ın (s.a.s.) güzel elbiseler giymesi ve güzel elbiseler giymeyi tavsiye etmesi, isrâf etmeden giymeyi ...
 • Emek ekonomi iktisat kavramlarının İslâm dini ile (âyet ve hadislerle) ilişkisi bağlamında bir literatür denemesi 

  Köycü, Erdoğan (Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, 2018-02-15)
  Emek, Ekonomi, iktisat Kavramlarını İslam Dini ile (Ayet ve Hadisler/e) İlişkisi Bağlamında Bir Literatür Denemesi adlı araştırmamızda Âyet ve Hadislerde Emek konuları yanında Emek, Sermaye, Emek ve Ekonomi, İslam'da Emek, ...
 • Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî'nin eserleri üzerine yapılan çalışmalar 

  Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2016-12-15)
  et-Tirmizî (ö. 279/892), el-Câmiu’s-Sahîh’ini şöyle takdim etmiştir: “Ben, el-Camiu’l-Kebir’i önce Hicaz âlimlerine gösterdim beğendiler. Irak âlimlerine götürdüm. Onlar da eseri övdüler. Horasan âlimlerine takdim ettim. ...
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dini bilgiler öğrenci çalışma kitabı 

  Köycü, Erdoğan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011-06-15)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı tarafından Komisyona yazdırılan Dînî Bilgiler Çalışma Kitabı sahasında yazılan ilk eserdir.2011 yılında Adanın bütün bölgelerinde Dînî Bilgiler Kurslarında okutulmaktadır.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dînî bilgiler öğrenci ders kitabı 

  Köycü, Erdoğan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011-06-15)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dînî Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı olarak Komisyon tarafından yazılan ilk Dînî Bilgiler kitabıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığınca neşredilen eser 2011 yılından itibaren ...
 • Men Kezebe hadisi üzerine bir araştırma 

  Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09)
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) kendi sözlerinin Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olmasının ilk yıllarında Kur’ân âyetleriyle karışma ihtimâlini göz önünde bulundurarak, ashâbına, yazılmasını yasaklamıştı.Hadîslerini yazmak isteyenlere ...
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hadis ve sünnet bilinci 

  Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2018-04-15)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadîs ve Sünnet Bilinci araştırmamızı Lefke, Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde Din İşleri Başkanlığı’nda görev yapan imam-hatip, müezzin ve kayyımlardan 180, ...
 • el-Mizzî''nin hadîs ilmi'ndeki yeri 

  Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09-15)
  Cemâluddîn el-Mizzî (ö. 742/1341), devrinin mümtâz şahsiyetlerinden ve âlimlerinden olan ve hâlâ da fikirleri ve ilmî derinlikleri kuşku götürmeyen İbn Teymiyye (ö. 728/1327), Zehebî (ö. 748/1347) gibi şahsiyetlere hocalık ...
 • Sunenu't-Tirmizî'nin metot yönünden incelenmesi 

  Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09-15)
  Muhammed b. Îsâ Et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) öl-Câmiu’s-Sahîh’i Kütüb-i Sitte ismiyle ma’rûf ve meşhûr eserlerden addedilmiş, müellifi hayattayken revaç bulmuştur. Kendisi bu durumu ne güzel özetlemiştir: “Bu kitâbı yani ...
 • İslam ibadet esasları 

  Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Lisans Yayıncılık, 2018)
  Kurban ibadeti ve avlanmanın fıkhi yönden önemi, tarihi, sıfatı, şartları, hikmetleri-sırları; yükümlülük-sıhhat şartları, çeşitleri, kesilişi, dağıtılışı ve ilgili fetvalara değinilmiştir.