Show simple item record

dc.contributor.authorÜstün, Ahmet Berk
dc.date.accessioned2019-03-13T13:07:36Z
dc.date.available2019-03-13T13:07:36Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/976
dc.description.abstractHarmanlanmış öğrenme ortamlarını öğretim elemanlarının gözünden değerlendiren bu çalışmanın temel amacı, BÖTE öğretim elemanlarının harmanlanmış öğrenme ortamlarında verilen dersler hakkındaki görüşlerini derinlemesine inceleyerek harmanlanmış öğrenmenin faydalarını, sınırlılıklarını, uygulanışını ve neden harmanlanmış öğrenmenin daha fazla derste kullanılmadığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, Ankara ve Đstanbul illerinde bulunan toplam 8 üniversiteden BÖTE’de görev yapmakta olan 20 öğretim elemanıyla görüşülmüştür. Görüşülen öğretim elemanlarına tezin amacı çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Görüşme soruları 5 alan uzmanına verilerek geri bildirim alınmış, geri bildirimler doğrultusunda görüşme sorularına son hali verilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt edilerek daha sonra çözümlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür. Elde edilen verilerin yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Buna göre içerikler tek tek analiz edilerek verilen yanıtlar sınıflandırılmış ana ve alt kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategorinin frekans ve yüzdelik dağılımları elde edilmiştir. Analiz sonucunda öğretim elemanlarının harmanlanmış öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri iletişim boyutu, teknoloji kullanım boyutu, öğretimin karmaşıklığı boyutu, araç-gereç boyutu, kurumsal destek boyutu, ortamın kullanılmamasının nedenleri boyutu, gelecekte tekrar ders verme boyutu, başka öğretim elemanlarına ders verme konusunda öneri boyutu ve harmanlanmış derslerin faydaları boyutu olmak üzere toplam dokuz boyutta incelenmiştir. Sonuç olarak, katılımcılar harmanlanmış öğrenme ortamlarında farklı şekillerde etkileşim sağladığını, aktif öğrenmenin daha iyi gerçekleştiğini, etkin öğretim imkanının daha iyi sağlandığını, öğrencilere bireysel öğrenme imkanı sağlandığını, kaynakların artarak bilgiye ulaşmanın çok daha kolay olduğunu, öğrencilerin motivasyonunu daha iyi arttığını, akran öğrenmesinin sağlandığını ve öğrencilerin takibi ve değerlendirmesinin çok daha kolay olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, sonuçlar harmanlanmış öğrenme ortamlarının istenilen düzeyde yaygınlaşmamış olmasının ve daha fazla kullanılmayışının sebepleri olarak öğretim elemanlarının güncel teknolojiye yeterli düzeyde hakim olamamalarını, bu tür ortamlara karşı ön yargılı davranmalarını, bu tür ortamlardan yeteri kadar bilgi sahibi olmamalarını, öğretim elemanlarına ders dışı çeşitli yükler (teknoloji kullanımı, öğrenci takibi, ortam sorunları vb.) getirmesini ve kurumsal desteğin olmaması veya az olmasını göstermiştiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHarmanlanmış öğrenmeen_US
dc.subjectHarmanlanmış öğrenme ortamıen_US
dc.subjectÖğretim elemanı görüşlerien_US
dc.titleBÖTE öğretim elemanlarının harmanlanmış öğrenme ortamlarında verilen dersler hakkındaki görüşlerien_US
dc.title.alternativeOPINIONS OF BÖTE INSTRUCTORS ON COURSES GIVEN IN THE BLENDED LEARNING ENVIRONMENTen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record