Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Özkan
dc.contributor.authorSürücü, Çağrı
dc.date.accessioned2019-06-19T06:21:19Z
dc.date.available2019-06-19T06:21:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAvcı, Ö. ve Sürücü Ç. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Etkileşimleri: Bartın Üniversitesi Örneği, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 500-514.en_US
dc.identifier.issn1308-6200
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1416
dc.description.abstractİletişim teknolojileri günümüzde hızla gelişim göstermektedir. İletişim çağı olarak da isimlendirilen bu dönemde öne çıkan alanlar yeni medya ortamları olmaktadır. Yeni medya ortamları aynı anda çok sayıda kanaldan çeşitlendirilmiş farklı içerikler ile iki yönlü etkileşime olanak sağlayan dijital ortamları oluşturmaktadır. Yeni medya içerisinde yer alan sosyal medya, kamuoyu olarak söz hakkının kullanıcılarda olduğu, bireylerin bilgi ve kişisel fikir paylaşımlarında bulunduğu etkileşimli dijital ortamlardan meydana gelmektedir. Dolayısıyla iletişimin yeni bir türü olarak öne çıkan sosyal medya, dünya tarihinde en hızlı büyüyen paylaşım alanı olmuştur. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının ve etkileşimlerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bartın Üniversitesinde öğrenim gören 302 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Koçak’ın (2012) hazırlamış olduğu “Sosyal Medya Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin her bir alt boyutunda yer alan maddelerin güvenilirlikleri ile ayırt ediciliklerinin tespit edilmesi için madde toplam korelasyon değerleri ve Cronbach’s Alpha katsayıları dikkate alınmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 paket programı yardımıyla parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin en çok sosyal medya ortamı olarak Instagram’ı kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal medyada en çok gerçekleştirdikleri eylemlerin sırasıyla müzik dinlemek, fotoğraflara bakmak ve video izlemek olduğu görülmektedir. Ayrıca erkeklerin sosyal medyayı, sosyal etkileşim nedeniyle kullanımlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractCommunication technologies are developing rapidly today. In this period, which is also called the communication age, the prominent areas are the new media environments. New media environments create digital environments that provide two-way interaction with different content that is diversified from multiple channels at the same time. In the new media, social media consists of interactive digital media, where people have the right to talk and share their knowledge and personal opinions. Thus, social media, which emerged as a new type of communication, has become the fastest growing area in world history.Social media, which is a new type of communication, has become the fastest growing sharing area in world history. The aim of this study is to determine the social media usage and interactions of university students. The sample of the study consisted of 302 students studying at Bartin University. Social Media Scale prepared by Kocak (2012) was used for the data collection. In order to determine the reliability and specificity of the items in each sub-dimension of the scale, the total correlation values of the items and Cronbach's Alpha coefficients were taken into consideration. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 22 package program. As a result of this research, it was found that the participant university students used mostly Instagram as social media platform. It was observed that the most frequent activities of the students on social media were listening to music, looking at photos and watching videos. In addition, it was determined that male students were more likely to use social media for social interaction than female studentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergien_US
dc.relation.isversionof10.17498/kdeniz.481355en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİletişim teknolojilerien_US
dc.subjectİletişim çağıen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectWeben_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectUniversity studentsen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin sosyal medya etkileşimleri: Bartın Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeSocial media interactions of university students: the case of Bartin Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüen_US
dc.contributor.authorID258700en_US
dc.contributor.authorID261166en_US
dc.identifier.issue40en_US
dc.identifier.startpage500en_US
dc.identifier.endpage514en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record