Collections in this community

Recent Submissions

 • Veri madenciliği algoritmalarına dayalı olarak sosyal medya üzerinden mobilya seçimindeki yönelimlerin belirlenmesi: Twitter örneği 

  Karayılmazlar, Selman; Bardak, Timuçin; Avcı, Özkan; Kayahan, Kadir; Karayılmazlar, Atakan Süha; Çabuk, Yıldız; Kurt, Rıfat; İmren, Erol (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019-12)
  İnternet kullanımındaki artışa paralel olarak dünyanın farklı noktalarındaki insanlar farklı konulardaki duygu ve düşüncelerini sosyal medyalar aracılığıyla kolay bir şekilde aktarabilmektedirler. Bu sosyal medyalar ...
 • Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sovyet Revizyonizmi’ne karşı kitapların propaganda amaçlı kullanımı 

  Türk, Mehmet Sezai; Avcı, Özkan; Baytimur, Tuğba (Türk Kütüphaneciliği Derneği, 2021-06-30)
  Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nde Sovyet Revizyonizmi olarak adlandırılan ve Marksizm’e ihanet olarak değerlendirilen Kruşçev’in politikaları, Soğuk Savaş içerisinde Çin-Sovyet Ayrılığı olarak bilinen dönemin başlamasına yol ...
 • Marka kavram haritalarında metin madenciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik kavramsal bir çalışma 

  Kasapoglu, Cihangir; Aksoy, Ramazan; Başkol, Melih (Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2020-05-31)
  Marka kavram haritaları marka çağrışımlarının gücünü, benzersizliğini ve tercih edilebilirliği ölçen ve bunları görselleştiren etkili bir yöntemdir. Marka imajı araştırmalarında çevrimiçi kullanıcı türevli içeriklere olan ...
 • Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamalarının incelenmesi 

  Akkaya, Yahya; Avcı, Özkan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-09)
  Bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkiler artık özel sektörde olduğu kadar kamu yönetimi ...
 • Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler sorunları 

  Akkaya, Yahya; Avcı, Özkan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-09)
  Halkla ilişkiler faaliyetinin bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut durum itibariyle Türk ...
 • Girişimcilik eğitiminin meslek yüksekokulları öğrencileri açısından öneminin ve gerekliliğinin incelenmesi 

  Akkaya, Yahya; Bardak, Timuçin; Akçalı, Kadri (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03)
  Literatürde girişimci (müteşebbis), emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimse ...
 • Meslek yüksekokullarının sorunları ve çözüm önerileri 

  Akkaya, Yahya; Sarı, Murat; Akçalı, Kadri; Bardak, Timuçin (Başkent Üniversitesi, 2017-10)
  Ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İki yıllık süre ile eğitim veren meslek yüksekokulları yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yere ...
 • Sponsorluk faaliyetlerinin spora etkilerinin incelenmesi 

  Akkaya, Yahya (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-12)
  Kendilerini rakiplerinden ayırmak ve pozitif kurumsal imaj sağlamak isteyen firmalar, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılık gibi örgütsel iletişim kanallarını en verimli şekilde kullanmak ve çalışmalarının verimliliğini ...
 • Spor pazarlamasında ürün kavramının incelenmesi 

  Akkaya, Yahya (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-12)
  Geniş kitlelere hitap etme özelliğine sahip olan sportif faaliyetler içerisinde pazarlama unsurlarının yaygın ve etkin kullanımı söz konusudur. Pazarlama elemanlarından biri olan ürün kavramı bu faaliyetler içerisinde ...
 • Spor pazarlamasında tutundurma karması elemanlarının kullanımının incelenmesi 

  Akkaya, Yahya; Akçalı, Kadri (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-09)
  Teknolojik gelişmelerin hızla artış gösterdiği günümüzde spor faaliyetleri geniş kitlelere hitap etmektedir. Ticari rekabet unsurlarının artışına paralel olarak spor kurumları da bu süreçte şirketleşme faaliyetlerine önem ...
 • Milan Nedić iktidarında Sırp toplumunda düşman inşası propagandasına yönelik bir inceleme 

  Avcı, Özkan; Çakı, Caner (2020)
  Mihver Devletleri, 18 Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya Krallığı’nıişgal ederek topraklarını kendi aralarında paylaşmıştır. Sırbistan’da iseUlusal Kurtuluş Hükümeti adında Almanya’nın güdümünde bir devletkurulmuş, Başbakanlığına ...
 • Duygusal zeka ve iletişim 

  Avcı, Özkan (Beta Yayınevi, 2019-10-01)
  Pozitif bir hayat sürmek için hem duygusal zekâya hem de sağlıklı bir iletişim dokusuna sahip olmak önemlidir. Bu bağlamda kitapta “duygu, zekâ, duygusal zekâ, iletişim ve iletişim becerileri” konuları ele alınmıştır. ...
 • Üniversite öğrencilerinin sosyal medya etkileşimleri: Bartın Üniversitesi örneği 

  Avcı, Özkan; Sürücü, Çağrı (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2018)
  İletişim teknolojileri günümüzde hızla gelişim göstermektedir. İletişim çağı olarak da isimlendirilen bu dönemde öne çıkan alanlar yeni medya ortamları olmaktadır. Yeni medya ortamları aynı anda çok sayıda kanaldan ...
 • Öğrencilerin duygusal zekâ ile iletişim becerileri düzeylerinin bağımlı etkinliği üzerine bir uygulama 

  Avcı, Özkan (Bartın Üniversitesi, 2018)
  Kendi duygularımız ve iletişim kurduğumuz diğer bireylerin duygularını anlamamız ve bilinçli olarak kullanabilmemiz için gerekli olan duygusal zekâ ve iletişim becerileri çalışmanın ana unsurlarını oluşturmaktır. Çalışma ...
 • Propaganda çeşitleri 

  Avcı, Özkan (Eğitim Yayınevi, 2018)