Collections in this community

Recent Submissions

 • Bartın'da 8 Nisan Gazi Günü kutlamaları 

  Ünal, Yenal (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023-09-15)
  Bartın’da 8 Nisan 1932 tarihinden günümüze kadar her yılın 8 Nisanı’nda kutlanan “Gazi Günü”nün yukarıda ifade edilen Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla doğrudan bir alakası vardır. 8 Nisan “Gazi Günü” anma ve kutlamaları ...
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırmaları 

  Ünal, Yenal (Gece Kitaplığı, 2017-02-15)
  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna ve Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze değin meydana gelen siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve düşünsel faaliyetler günümüzde önemini ciddiyetle ...
 • Kuruluşunun 50. yıl dönümünde Bartın limanı tarihi 

  Ünal, Yenal (Yeditepe Yayınları, 2015)
  Bartın, Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç illerinden biridir. Tarihî ve kültürel kökleri geçmişin oldukça derinlerine uzanmaktadır. Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin doğal ve kültürel anlamda en zengin yörelerinden biri olan ...
 • Yakın dönem Türk tarihinde Refik Halid Karay 

  Ünal, Yenal (Yeditepe Yayınevi, 2013)
  ünümüzde Türk tarihçiliği önemli aşamalar kaydetmektedir. Ancak bilimsel metotlar ve sistemli araştırmalar temelinde gelişimini sürdürmesi gerekmektedir. Ne var ki bu gelişim sürecinde klasik tarih kaynaklarının yanında ...
 • Ahmet Ferit Tek 

  Ünal, Yenal (Bilgeoğuz, 2009)
  ünümüzde yapılan tarih incelemelerinde, yakın mazinin önemli siyasal olaylarının ortaya konabilmesi için, bu hadiselerde rol oynamış insanların, biyografilerinin araştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle son ...
 • Türk düşünce dünyasının gelişimi ve bu alanda yapılan çalışmalar üzerine bir inceleme 

  Ünal, Yenal (Akademik Bakış Dergisi, 2013)
  Bu makale çalısmasının amacı Türk düsünce dünyasının gelisiminde etkili olan ana kaynaklar ve yeni çalısmaları tanıtmaktadır. ncelemenin diger bir amacı da dünyada oldugu gibi Türkiye’de de giderek büyük bir önem kazanan ...
 • Bartın matbuat tarihinin izini sürmek : Parthenios Bartın'da kültür ve sanat bülteni örneği 

  Ünal, Yenal (Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2016)
  Türkiye Cumhuriyetinin 74. vilayeti olan Bartın, ülkenin en çok genç illerinden biri olmasının yanı sıra kültürel ve entelektüel manada oldukça zengin bir birikime haizdir. Yüzyıllar boyunca çevresindeki daha büyük yerleşim ...
 • Millî Mücadele'de Bartın 

  Ünal, Yenal (Tarih Okulu Dergisi, 2016)
  Millî Mücadele’de Bartın konulu bu makale çalışmasında, 30 Ekim 1918’den sonraki süreçte Bartın ve Zonguldak bölgelerinde cereyan eden önemli hadiseler irdelenmiştir. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ...
 • Endülüs'te hisbe ve muhtesib 

  Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 2004)
  İslam’ın iyiliği emir, kötülükten Sakındırma ilkesi doğrultusunda genel ahlak ve kamu dıizenini ko- ruma faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz hisbe faaliyeti Endülüs’te fetihle birlikte başlamıştır. Teşkilatın, 1. Abdurrahmân ...
 • Abbâsî'ler dönemi ticaret hayatı 

  Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Abbasîlerin kontrol ettikleri coğrafi alanîn büyüklüğü ve sahip olduklarî stratejik konum ülkelerinde gerçekleşenulusal, bölgesel veya transit ticaret hacminin büyüklüğühakkînda yeterli bir ikir vermektedir. Abbasî ...
 • Tarih ve coğrafya 

  Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Endülüs’te tarih yazma faaliyeti fetihle birlikte başlamamıştı. VIII. yüzyılda Endülüs’ün fethi ve sonrasındaki gelişmeleri konu edinen haberler daha çok Mısırlılar ve onlardan nakilde bulunan öğrencileri tarafından rivayet ...
 • Abbâsî'lerde saraylar ve saray hayatı 

  Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Bu çalışma belli başlı Abbâsi sarayları, mimari özellikleri,bu sarayların sakinleri, çalışanları ve buralarda yaşanan hayathakkında ana hatlarıyla bir tasvir yapmayı hedeflemektedir. Saray kavramının tanımı ve Emevi Dönemi ...
 • Hz Ali Muaviye yazışmaları ve İslam tarihi açısından önemi 

  Hizmetli, Mustafa (Yakın Doğu Üniversitesi, 2015)
  İslâm tarihinde ilk itikâdî ve siyasi ihtilafların baş gösterdiği ve derin kutuplaşmaların meydana geldiği dönem Hz. Ali’nin halifeliğine tesadüf eder. Çünkü o, III. Halife Hz. Osman’ın şehit edilmesi gibi önemli bir olaydan ...
 • Fityanın öncüsü olarak ayyarların IX. yüzyıl Bağdad’ındaki faaliyetleri 

  Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2017)
  Arapçada ayyâr “çok gezip dolaşan, zeki, kurnaz, gözü pek ve atılgan kimse” anlamlarına gelmektedir. Olumlu anlamda, daha çok Safevî öncesi meddah hikâyelerinde halk kahramanı olarak geçen ayyâr fanatik bir kişiliğe ...
 • Sicilya tarihinin kaynakları 

  Hizmetli, Mustafa (İstem İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2011)
 • Kudüs'ün Haçlılar (1099) ile Müslümanlar (1187) arasında el değiştirmesi sırasında şehir halkına yapılan muamele hakkında bazı değerlendirmeler 

  Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, 2016)
  Kudüs, Hz. İbrahim’den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir bölgede yer alması, Hz. Süleyman tarafından inşa ettirilen Beytülmakdis’i içinde barındırması, İsrailoğullarının ve onlara ...
 • XIII. Türk Tarih Kongresi sempozyum değerlendirmesi 

  Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 1999)
  Bitirmekte oldugumuz 1999 yılı Osmanli Devleti'nin kuruluşu ile ilgili birçok sergi, toplantı, kongre ve kutlamaya sahne oldu. Kuşkusuz bunlar içerisinde en dikkate değer olani, son Türk Tarih Kongresi'nin Osmanli Devleti'ne ...
 • İslam tarihinin ilk kaynakları 

  Hizmetli, Mustafa (Ankara Okulu Yayınları, 2018)
  Çalışmamız bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce tarih kavramının tanımı, anlam sahası, tarihçesi, önemi üzerinde durulmuştur. Ardından tarihin yakın ilişkide bulunduğu ahbâr, eyyâmü’l-Arab, ensâb ...
 • Şehir tarihçiliği geleneğinde Hatîb el-Bağdâdî’nin Bağdat tarihi (târihu bağdâd) 

  Hizmetli, Mustafa (Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 2017)
  İslam kültür ve medeniyetinde ortaya çıkan tarih yazıcılığı içerisinde şehir ve bölge tarihlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu alandaki eserler genellikle ele aldıkları şehir veya bölgenin coğrafi durumu, fetih ...
 • Abbasiler döneminde kadının siyasetteki rolü: Harunürreşid’in annesi Hayzuran ve eşi Zübeyde örneği 

  Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Son dönem tarih araştırmalarında kadınlar hakkında yapılan çalışmalara ve toplumda bu tür eserlere yönelik artan bir ilgiden söz etmek mümkündür. Abbasiler dönemi bütün İslam tarihi içerisinde kadının rolü, siyasi katılımı, ...

View more