Collections in this community

Recent Submissions

 • Bürokratik yapıda değişim işareti; Bakan yardımcılığı 

  Bozan, Mahmut (Uludağ Üniversitesi, 2012-06-21)
  Bu çalışmanın amacı 3046 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulunda ve Bakanlık Teşkilatlarının yapısında ortaya çıkan yeni durumu değerlendirmek ve özellikle “Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine ...
 • Akademik terfideki darboğaz : Doçentlik sınavı 

  Bozan, Mahmut (Sakarya Üniversitesi, 2013-04-25)
  Genelde eğitimin, özelde yükseköğretimin üç temel unsuru bulunmaktadır. Eğitimin odağına öğrenci konulursa onu çevreleyen halkayı öğretim üyeleri teşkil eder. Sacayağının üçüncüsü ise müfredattır. Öğrenci merkezli eğitim ...
 • Asırlık tartışma : Merkeziyet ve adem-i merkeziyet 

  Bozan, Mahmut (Merak Yayınları, 2013)
  Ülkelerin siyasi sistemleri tarihi bir arka plândan beslenerek teşekkül eder. İdari sistemler ise siyasi sistemlerin uygulamaya aktarılma biçimini ifade eder. Devleti meydana getiren üç temel güç bulunmaktadır. Bunlardan ...
 • BAKAD günlükleri 

  Bozan, Mahmut (BAKAD Yayınevi, 2019-06-21)
  Batı Karadeniz Akademisyenler Derneğinin 2012 - 2018 tarihleri arasında Türkiye gündemini işgal eden konularla ilgili yayın politikasını ortaya koyan bu kitap çalışması dönem içerisinde yazılan makalelerin bir araya ...
 • Batı'nın küreselleşme ile imtihanı 

  Bozan, Mahmut (2011-06-25)
 • The story of Turkey in three sea basin 

  Bozan, Mahmut (Kamu Araştırmaları Vakfı, 2011-10-16)
  Coğrafi olarak üç deniz havzasının kesişim noktası Anadolu olduğu gibi, siyasi olarak Akdeniz havzasının cihan devletleri çıkarma velûdiyeti de yine bu üç deniz havzasının bileşiminde yatmaktadır. Burada kurulan ve yıkılan ...
 • Perspektivi obucheniya Turetskih studentov v rossii 

  Bozan, Mahmut (Российский государственный гуманитарный университет, 2009)
 • Küresel gücün tahkiminde düşmanca bir tavır; İslâmofobi 

  Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2018-11-25)
  Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle Dünya siyasetinde Müslümanlar söz hakkını tamamen kaybetmiş oldular. Yeni dönemde hâkimiyet mücadelesi Marksist ve kapitalist ideolojiler arasında yaşanmaya başladı. Bu ...
 • Dini cemaatlerin demokrasi algısı üzerine mukayeseli bir çalışma Nur hareketi ve Müslüman kardeşler 

  Bozan, Mahmut (Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği, 2020-06-30)
  Osmanlı Devleti 1. Dünya Harbi sonunda dağılmış ve Devletin iki temel Müslüman unsuru olan Türkler ve Araplar ayrılmışlardır. Bu ayrılış daha sonra rejim faklılaşması ve diğer sebeplerle kısmi bir yabancılaşmaya dönüşmüştür. ...
 • Uluslararası göç ve mülteci sorununa eşitliksiz yaklaşımlar 

  Bozan, Mahmut (Fırat Üniversitesi, 2017-09-30)
  Dünya tarihinde büyük göçlerin yaşandığına dair pek çok kayıt bulunmaktadır. Özellikle 20. Yüzyılın ilk yarısına sığdırılan iki dünya harbi insanlığın gündemine mülteci ve göç sorununu kalıcı olarak sokmuştur. Küresel ...
 • PKK ve zorlama bir talep demokratik özerklik 

  Mahmut, Bozan (Bartın Üniversitesi, 2013-07-26)
 • Mesleki ahlâktan iş etiğine; kamuda değerler dönüşümü 

  Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2019-11-30)
  Asırlara damga vuran gücün rengine göre her asırda bir meta revaç bulur. Eğer baskın gücün dayandığı değerler hakkı esas alıyorsa sosyal yapıda bunun yansımaları da ona göre müsbet olarak tezahür eder. Yok, eğer gücü esas ...
 • Yerelleşme sürecinde valilerin rol tanımları 

  Bozan, Mahmut (Celal Bayar Üniversitesi, 2013-03-31)
  Yerel ve bölgesel kalkınmanın kamu yönetimi ile iç içe geçtiği nokta valiliklerdir. İl İdaresi Kanunun çıkmasının üzerinden 63 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında dünyada ve ülkemizde hızlı değişimler yaşanmıştır. Küreselleşme ...
 • İnsan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimin yeri 

  Bozan, Mahmut (Tekışık ArGe Vakfı, 2004-11)
  Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığında insan kaynakları yönetiminde yeterliliği temel a- lan bir yapılanmayı gerçekleştirmek amacıyla yürürlüğe konulan Yönetici Atama Değerlendirme Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme ...
 • Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları 

  Bozan, Mahmut (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, 2012-12-01)
  Lisansüstü eğitim yüksek öğretimin bir parçasıdır. Lisansüstü eğitim 1980’li yıllara kadar fakültelerin bünyesinde bir nevi usta çırak ilişkisi içinde uygulanagelmiştir. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte ...
 • Bölge yönetimi ve eğitim bölgeleri kavramı 

  Bozan, Mahmut (MEB, 2004)
  Bölge kavramı, “illerden daha genis, cografî birimler düzleminde koordinesi gerekli kimi hizmetlerin yürütüldügü cografî-yönetsel birim” olarak tanımlanabilir. Buna göre bölge sadece bir fonksiyonel örgütlenmenin cografi ...
 • Merkeziyetçi yönetimden yerinden yönetime geçişte alternatif yaklaşımlar Milli Eğitim Bakanlığı örneği 

  Mahmut, Bozan (TODAİE, 2003-01-01)
  Bu araştırma Türk kamu yönetiminin bir alt sistemi olan ve üst sistemin aşırı merkeziyetçi yapısını benzer ağırlıkta taşıyan eğitim sistemimizde bir kısım yetkilerin taşra teşkilâtlarına devredilmesi ve yerinden yönetime ...
 • NATO yeni stratejiler yeni tehditler 

  Bozan, Mahmut (TİKA, 2000)
 • 21 yüzyıl vizyonu: Katılımcı demokrasi 

  Bozan, Mahmut (Detay Yayıncılık, 2016)
  Çağlar boyu toplumların yönetiminde değişik idari usuller kullanılmıştır. Yönetim şekilleri her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın bunları tek kişi yönetiminin en despotik tarzından halk iradesinin en etkili olduğu ...

View more