Recent Submissions

 • Türk ve Arap yakınlaşmasının stratejik önemi 

  Bozan, Mahmut (İnönü Üniversitesi, 2012-04-21)
  Fizikteki merkez ve merkezkaç kuvvetlerinin kütleye etkilerinin benzerini uluslararası ilişkilerde merkezi güçler arasında savrulan devlet ve devletçikler Şeklinde görmek mümkündür. Merkezi güç zayıfladıkça merkezkaç ...
 • Sivil toplum kuruluşları veya demokrasinin turnusol kâğıdı 

  Bozan, Mahmut (Kamu Araştırmaları Vakfı, 2014-05-13)
  Sivil toplum kuruluşu (STK) olarak adlandırılan hükümet dışı organizasyonlar iki önemli değeri sembolize etmektedir. Bunlardan birincisi, halkın örgütlenme hürriyetidir. Eğer bir ülkede sivil toplum rahatça gelişip ...
 • Değerler eğitimi için bir ön şart: Demokratik eğitim 

  Bozan, Mahmut (Atatürk Üniversitesi, 2014-06-21)
  Eğitim bir milletin hem kimlik ve değerlerini koruma ve tevarüs etme, hem de bilim ve teknikte ilerlemesini sağlama aracıdır.Eğitimin birinci fonksiyonu kültürel ve yerel, ikinci fonksiyonu ise beynelmilel veya evrenseldir. ...
 • BM'de demokratikleşme sorunu 

  Bozan, Mahmut (ISCSA, 2016-04-15)
  Sanayi devrimi ile başlayan küreselleşme, bilgisayar ve internetle pek çok alanda küresel bütünleşmeye yol açmıştır. Artık dünya birbirinden ayrı kendi bütünlüğü içinde yaşayan kıtalardan oluşmamakta, bilakis bütünleşik ...
 • Türkiye’de kadın akademisyen profili 

  Bozan, Mahmut (Atatürk Araştırma Merkezi, 2014-10-22)
  Bu çalışmada kadınların cinsiyet algısı, ailevi sorumluluklar ve akademik camiada yöneticilik rolü gibi faktörler açısından değerlendirilerek akademik hayattaki yerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kadının akademik ...
 • Bürokratik yapıda değişim işareti; Bakan yardımcılığı 

  Bozan, Mahmut (Uludağ Üniversitesi, 2012-06-21)
  Bu çalışmanın amacı 3046 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulunda ve Bakanlık Teşkilatlarının yapısında ortaya çıkan yeni durumu değerlendirmek ve özellikle “Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine ...
 • Akademik terfideki darboğaz : Doçentlik sınavı 

  Bozan, Mahmut (Sakarya Üniversitesi, 2013-04-25)
  Genelde eğitimin, özelde yükseköğretimin üç temel unsuru bulunmaktadır. Eğitimin odağına öğrenci konulursa onu çevreleyen halkayı öğretim üyeleri teşkil eder. Sacayağının üçüncüsü ise müfredattır. Öğrenci merkezli eğitim ...
 • Asırlık tartışma : Merkeziyet ve adem-i merkeziyet 

  Bozan, Mahmut (Merak Yayınları, 2013)
  Ülkelerin siyasi sistemleri tarihi bir arka plândan beslenerek teşekkül eder. İdari sistemler ise siyasi sistemlerin uygulamaya aktarılma biçimini ifade eder. Devleti meydana getiren üç temel güç bulunmaktadır. Bunlardan ...
 • Batı'nın küreselleşme ile imtihanı 

  Bozan, Mahmut (2011-06-25)
 • The story of Turkey in three sea basin 

  Bozan, Mahmut (Kamu Araştırmaları Vakfı, 2011-10-16)
  Coğrafi olarak üç deniz havzasının kesişim noktası Anadolu olduğu gibi, siyasi olarak Akdeniz havzasının cihan devletleri çıkarma velûdiyeti de yine bu üç deniz havzasının bileşiminde yatmaktadır. Burada kurulan ve yıkılan ...
 • Uluslararası göç ve mülteci sorununa eşitliksiz yaklaşımlar 

  Bozan, Mahmut (Fırat Üniversitesi, 2017-09-30)
  Dünya tarihinde büyük göçlerin yaşandığına dair pek çok kayıt bulunmaktadır. Özellikle 20. Yüzyılın ilk yarısına sığdırılan iki dünya harbi insanlığın gündemine mülteci ve göç sorununu kalıcı olarak sokmuştur. Küresel ...