Collections in this community

Recent Submissions

 • Kadına yönelik şiddetin dini temeli üzerine bir analiz 

  Ünal, Asife (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2016)
  Kadına yönelik şiddetin dini temelini incelemeye başlamadan önce genel olarak kadına karşı şiddet üzerinde durmanın uygun olacağından hareketle birinci bölümde kadına yönelik şiddetin tanımı, çeşitleri, sebepleri, yaygınlığı ...
 • Mesleki doyum açısından din görevlileri (Bartın - Bayburt örneği) 

  Çoştu, Kamil; Sancak, Seyyid (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2019-12-31)
  Bu araştırmada, Bartın (n=260) ve Bayburt (n=90) il müftülüğü bünyesinde görev yapmakta olan toplam 350 din görevlisinin demografik özellikleri ve meslekî algılamaları ile meslekî doyumları arasındaki ilişki Kuzgun & ...
 • Retorik ve mantık ilişkisi 

  Baba, Coşkun (2020-02-18)
  Aristoteles, retoriği, “Belli bir durumda elde var olan inandırma yollarını kullanma yetisi" şeklinde tanımlamaktadır. Retoriğin amacı, muhatabını ikna etmektir. Mantık ise düşünme yasalarının bir bilimidir. Mantık, doğru ...
 • Maveraünnehir'de IX-XII yüzyıllarda felsefî düşüncenin yaygınlaşması 

  Celal, Vahit (International Journal of Science Culture and Sport, 2014-07-20)
  Amuderya (Ceyhun) ile Sırderya (Seyhun) arasındaki bu vadiye Arapça olarak nehrin ötesi anlamına gelen “Maveraünnehir”, bugün Özbekistan sınırları içerisindedir ve birçok medeniyete zemin olmuştur. Bilim, kültür ve ...
 • Maveraünnehir'de astronomi ve Ulugbek mektebi 

  Celal, Vahit (International of Culture and Social Studies, 2016-12-20)
  Dünya medeniyet merkezlerinden biri olan Maveraünnehir’de ilim-fen ve düşüncenin gelişimi çok eski dönemlere dayanır ve özellikle Ortaçağ’da zirveye ulaşmıştır. Bu sunumda Mirzo Ulugbek’in (1393-1449) mektebi ve onun ...
 • Engelli çocuğa sahip annelere yönelik manevi destek ile güçlendirme uygulaması 

  Kara, Elif (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-01-16)
  Engelli çocuk aileleri yaşamları boyunca birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle ailelerin maddi-manevi çeşitli destek ihtiyaçları tespit edilip karşılanmaya çalışılmaktadır. Ailelerin sağlık hizmetleri, maddi ...
 • İslam medeniyetinin yitik mirası Harezm Memun Akademisi 

  Celal, Vahit (Araştırma Yayınları, 2018-10-20)
  XI. yüzyıl, Harezm uygarlığı açısından birçok tarihi ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Eski Turan ve İran bölgeleri arasında bulunan “Harezm” günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti sınırlarında yer almaktadır ve ...
 • Dini inancın bilişsel davranışçı terapiye entegresi 

  Kara, Elif (Dini Araştırmalar Dergisi, 2019-06-16)
  Dini inançlar, maneviyat ve ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyan birçok çalışma vardır. Dini bağlılık ve maneviyat, stresle başa çıkma, depresyon ve kaygıyı azaltırken; kişiye umut ve kendine güven ...
 • Uyumlu bir dünya inşası bağlamında sinema ve din ilişkisi: "life of pi" örneği 

  Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2015-08-31)
  İlk konulu film 1902, ilk sesli film 1927, ilk Türk filmi 1914 tarihli olmakla birlikte 1895’den itibaren hayatımızda olan sinema, çok önemli bir sanat dalıdır. 120 yıllık tarihi boyunca sinemanın doğrudan ya da dolaylı ...
 • Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yesili Hoca Ahmed 

  Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-08-31)
  Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006), Türk tarihini, yazdığı romanlarla nakış nakış işleyen ünlü romancımızdır. Romanlarında bir taraftan tarihi olayları aslına sadık kalarak anlatırken,diğer taraftan işlediği dönemi ...
 • Bat Mitsva ve günümüzde Yahudi kadının cemaate katılımı 

  Ünal, Asife (Berikan Yayınevi, 2016-12-31)
  Mitsva (çoğulu Mitsvot), Yahudilikte uyulması gereken Tevrat kay‐ naklı emirlerdir. 613 adet olan bu emirlerin 365 tanesi yapma şeklindeki olumsuz emirler (mitsvot lo taaseh), 248 tanesi ise yap şeklindeki oluml ...
 • Türk düşünce tarihinde Mehmet Emin Erişirgil 

  Durmaz, Nihat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2013-07-15)
  Karşıt görüşlerin aynı amaca hizmet ettiği bir ortamda dünyaya gelen Erişirgil, dönemin hastalığını iyi analiz etmiş ve çareyi pragmatizmde görmüştür. Sistemini oluştururken maddi ve manevi tüm fikirlerin incelenmesi ...
 • İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı: (tarihî seyri, temelleri ve yapısı) 

  Çoştu, Kamil (Eğiten Kitap, 2018-12-31)
  Bu bölümde din eğitiminin tarihi seyri hakkında malumatlar verilmiştir.
 • 1924-1949 yılları arasında din eğitimine yönelik yayınlanan eserlerin değerlendirilmesi 

  Çoştu, Kamil (Gece Akademi, 2018-12-31)
  Tevhid-i Tedrisat'ın kabulündem İlahiyat fakültelerinin tekrar açılmasına kadar ki dönemi (1924-1949), din eğitimine yönelik yayınlar açısından inceleyen bu araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümden mezkûr ...
 • Manastırlı İsmail Hakkı 

  Çoştu, Kamil (Pendik Belediyesi Yayınları, 2017-12-31)
  Manastırlı İsmail Hakkı; Mehmet Akif'in dost çevresindendir. Son dönem Osmanlı'nın önemli alim ve düşünürlerinden olan yazarın pek çok makale ve neşriyatı bulunmaktadır.
 • Retorikte Ethosun yeri 

  Baba, Coşkun (Tarcan Matbaası, 2018-07-31)
  Retorik, klasik mantık biliminin ele aldığı sanatlardan birisidir. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles, retoriği belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma yetisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre muhatabı ...
 • Bilgi bağlamında doğruluk ve mantık ilişkisi üzerine 

  Baba, Coşkun (Elis Yayınları, 2018-10-31)
  Bu bölümde bilgi bağlamında doğruluk ve mantık ilişkisi üzerine bazı değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır. Yapılan incelemelerde görüldüğü üzere, ‘bilgi’ ya da ‘episteme’ kavramının şartlarından ...
 • Retoriğin ikna gücü 

  Baba, Coşkun (Çizgi Kitabevi, 2018-07-31)
  Retorik, klasik mantık biliminin ele aldığı sanatlardan birisidir. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles, retoriği belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma yetisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre muhatabı ...
 • Bartın Üniversitesi uluslararası İslamofobi ve terör sempozyumu bildiriler kitabı 

  Kaygın, Azize Toper; Aydın, Cüneyd; Durmaz, Nihat; TR4453; TR250607 (Bartın Üniversitesi, 2017)

View more