• 15 Temmuz darbe girişimi üzerine bir bibliyografya denemesi (2016-2018) 

   Karaman, Gülay; Sağlam Gümüş, Müzeyyen; Can, Ahmet (Bartın Üniversitesi, 2021-06-30)
   FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden üç yıl gibi görece kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu konuda pek çok çalışma yapılmış, geniş bir literatür oluşmuştur. Araştırma raporları, ...
  • 15 Temmuz’a giden süreç ve FETÖ üzerine düşünceler 

   Karaman, Gülay (Asos Yayınları, 2018-06-15)
   15 Temmuz darbe girişimi; tarihi boyunca bağımsız yaşamış, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi bir karakter hâline getirmiş bir milletin istiklal ve istikbaline kasteden bir işgal hareketidir. Bununla birlikte, bu girişimin ...
  • 19 yüzyılın ikinci yarısında Kazan Tatar edebiyatı ve marifetçilik hareketi 

   Kamalieva, Alsou (Uludağ Üniversitesi, 2009)
   19. yüzyılın sonlarında Tatar aydınlarını, sanatçılarını derinden etkileyen en önemli fikir ve edebiyat akımı Maarifetçilik1 hareketidir. Bu hareket kısa zaman içerisinde Tatar aydınları arasında etkisini hissettirmeye ...
  • 1940 Türkiyesin’de çeviri, eğitim ve kültür alanında kurumsallaşmanın gerekliliği: çeviribilimde kurumsallaşmanın konumu üzerine bir model kitap önerisi 

   Köktürk, Şaban; Odacıoğlu, Mehmet Cem; Uysal, Nazan Müge (2015-12-01)
   Bu çalışmada, Türkiye'de 1940'lı yıllarda çeviri, eğitim ve kültür alanında gerçekleşen kurumsallaşma çabalarının gerekliliği üzerinde durulmuş ve çeviribilim alanında bir kitap yazılmak istense, kurumsallaşmanın içerik ...
  • 1970 kuşağı şiirinde işçi ve köylü 

   Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
   Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi hassasiyetin izdüşümleri ilk olarak Nâzım Hikmet’le özdeşleşen 1940 kuşağı şairlerinde görülür. Toplumcu gerçekçi /sosyalist şiir anlayışındaki ikinci kuşak ise ...
  • 2000'lerde öğretmenler ve antientelektüalizm 

   Işık, Sefer Yetkin (Kalkedon Yayınları, 2014-11-25)
   Makalede, 2000li yıllarda öğretmenlere dair gözlemler, küresel çapta gözlemlenen antientelektüalizm çerçevesinde yorumlanmaktadır.
  • A contrastive genre-based study: English and Malay 

   Köktürk, Şaban; Odacıoğlu, Mehmet Cem; Chek Kim, loi; Evans, Moyra Sweetnam (2016-01-01)
   This paper reports on a contrastive genre-based study comparing the employment of communicative purposes (moves) and rhetorical strategies (steps) between Malay and English research articlediscussions in using the ...
  • A general evaluation regarding public library legislation in Turkey 

   Altay, Ahmet; Nihat, Sezer (Regional Public Library, 2020-04)
   Mentioned as legal regulations in many resources, legislations are documents that are within the scope of legal organization and provide the continuation of social relations within specific rules. Social relations include ...
  • A paradigm shift in academic translation teaching and its reflections on the localization industry in the digital age 

   Odacıoğlu, Mehmet Cem; Köktürk, Şaban (2015-11)
   This paper aims at showing the advantages of a new translator training based on Kiraly’s social constructivism approach compared to a traditional transmission approach. It is already believed that themodern translator ...
  • A proposed framework based on literature review of online contextual mental health services to enhance wellbeing and address psychopathology during COVID-19 

   Tanhan, Ahmet; Yavuz, K.F.; Young, J. S.; Nalbant, A.; Arslan, G.; Yıldırım, M.; Ulusoy, S.; Genç, Emel; Uğur, E.; Çiçek, İ. (Electronic Journal of General Medicine, 2020)
   Coronavirus disease (COVID-19) became a pandemic and is causing unprecedented biopsychosocial, spiritual and economic issues across the world while mostly affecting unprivileged populations. Turkey has gradually implemented ...
  • A study on digital literacy skills of faculty of letters students: Use of university library 

   Zan, Burcu Umut; Çolaklar, Huriye; Altay, Ahmet; Taşkın, Nuri (International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 2021-01-01)
   The significance of the university libraries that directly support the universities’ most fundamental duty, education activities, and researchdevelopment activities, is apparent when these duties are considered. Aiming ...
  • Abbasi Bağdat'ının kuruluşunda göçün rolü 

   Hizmetli, Mustafa (Türk Göç Konferansı, 2016)
   Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretten sonra orada kurduğu İslam devleti Dört halife döneminden sonra Emeviler hanedanının idaresine geçmişti. Emevilere karşı başlayan hoşnutsuzluğu yönetme başarısını gösteren Hz. Muhammed’in ...
  • Abbasi Sarayında nedim olmak: Ebu Bekir Sûlî örneği 

   Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Bilim, kültür ve Spor Kongresi, 2018)
   Başta Sasaniler, Romalılar, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kişiliği, bilgisi ve marifetleriyle hükümdarları eğlendiren ve onlara arkadaşlık eden kişiler bulunmuştur. Nedim denilen bu kişiler sohbet ve işret meclislerinde ...
  • Abbasiler döneminde kadının siyasetteki rolü: Harunürreşid’in annesi Hayzuran ve eşi Zübeyde örneği 

   Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
   Son dönem tarih araştırmalarında kadınlar hakkında yapılan çalışmalara ve toplumda bu tür eserlere yönelik artan bir ilgiden söz etmek mümkündür. Abbasiler dönemi bütün İslam tarihi içerisinde kadının rolü, siyasi katılımı, ...
  • Abbasiler döneminde para basımı 

   Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
   Bir değer ve dönüşüm aracı olan paranın İslam devlet geleneğinde gelişme ve olgunlaşma devrini oluşturan Abbasiler dönemindeki gelişim seyri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Abbasiler döneminde para başlığı altında ...
  • Abbasilerde hisbe ve muhtesib Bağdat örneği 

   Hizmetli, Mustafa (Journal of History Culture and Art Research, 2017)
   Abbasiler döneminde hisbe teşkilatının görev alanı genişlemiş, pazar sorumlusu yerine muhtesip kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Abbasilerin II. Halifesi Ebû Cafer el-Mansûr ve oğlu el-Mehdî-Billah dönemlerinde muhtesib ...
  • Abbasilerin Bizans ile ticari ilişkileri 

   Hizmetli, Mustafa (Turkish Studies, 2016)
   İslam’ın VII. Yüzyılda tarih sahnesine çıkışından itibaren Müslümanlar Bizanslılarla dini, siyasi, askeri ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar ve bu ilişkiler araştırmacıların da ilgisi çekmiştir. Hz. Peygamber, Dört ...
  • Abbâsî'ler dönemi ticaret hayatı 

   Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
   Abbasîlerin kontrol ettikleri coğrafi alanîn büyüklüğü ve sahip olduklarî stratejik konum ülkelerinde gerçekleşenulusal, bölgesel veya transit ticaret hacminin büyüklüğühakkînda yeterli bir ikir vermektedir. Abbasî ...
  • Abbâsî'lerde saraylar ve saray hayatı 

   Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
   Bu çalışma belli başlı Abbâsi sarayları, mimari özellikleri,bu sarayların sakinleri, çalışanları ve buralarda yaşanan hayathakkında ana hatlarıyla bir tasvir yapmayı hedeflemektedir. Saray kavramının tanımı ve Emevi Dönemi ...
  • Abdülkerim Sabit ve Sabah-ı İnşirah’ı üzerine bir inceleme 

   Balık, Macit; Şahin, Kürşat Şamil (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Türk edebiyatında Tanzimat ikinci nesil ile Servet-i Fünûn arasındaki dönem “Ara Nesil” olarak isimlendirilir. Kendilerinden önceki neslin izlerini taşımakla birlikte sonraki kuşağın da sanat anlayışlarının hazırlayıcısı ...