Collections in this community

Recent Submissions

 • Özdemir Asaf ve popüler edebiyat içerisindeki yeri 

  Atalay, Yakup (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı kendine has bir üslupla sanat yapan Özdemir Asaf'ın popüler edebiyat dünyasındaki yerini ve önemini göstermektir. Çalışmamızda Özdemir Asaf hayatı ve eserleriyle ele alınmış; ardından kültür, popüler ...
 • Özbek sahası Türk destanlarında kadın 

  Teke, Tuğba (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bilindiği gibi destanlar, en eski tarihi dönemlerden itibaren var olan ve çoğunlukla beşerî mücadelelerin işlendiği halk edebiyatının en köklü anlatılarıdır. Bu çalışmada Özbekistan sahası Türk destanlarından seçilen on ...
 • Eyyubi'nin Menakıb-ı Sultan Süleyman adlı eserinin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü 

  Gülbeden, Zülfikar (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Eyyûbî, 16. yüzyılın az tanınan şairlerindendir. Bu yüzyıl Osmanlı Devleti'nin her açıdan zirvede olması ve divan edebiyatının da en parlak dönemini yaşaması bakımından oldukça önemlidir. Dönemin bilinen büyük şairlarinin ...
 • Sâmiha Ayverdi'nin Hancı, yeryüzünde birkaç adım, ateş ağacı adlı eserlerinde zarflar ve kullanılışları 

  Kanca, Özlem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma Sâmiha Ayverdi'nin Hancı, Yeryüzünde Birkaç Adım ve Ateş Ağacı adlı eserlerindeki zarflar incelenerek oluşturulmuştur. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde sözcük türleri, sözcük türleri ile ilgili ...
 • Azerbaycan Türkçesinde birleşik sözcükler 

  Cengiz, Özdemir (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye Türkçesi gramercileri tarafından da hâlâ tartışılan birleşik sözcükler konusu, üzerinde uzlaşılamamış gramer konularından biridir. Bu konunun Türkiye Türkçesinde nasıl ele alındığının tespiti ve bu yaklaşımın Türk ...
 • Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî üzerine bir dil incelemesi 

  Çakır, Okan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Yüksek Lisans Tezi çalışmasında, Hoca Mes'ûd'un Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî adlı eserinin dil özellikleri, ses ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Burada amaç eserin, dönemin diliyle ilgili barındırdığı özellikleri ...
 • Nahid Sırrı Örik’in romanlarında toplumsal cinsiyet üzerine bir inceleme 

  Atabey, Melek (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Nahid Sırrı Örik, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Romanlarında kullandığı sıra dışı kadın ve erkek karakterlerle ön plana çıkmıştır. Türk toplumunun genelinde bilinen kadın ve erkek ...
 • Hulki Aktunç’un “Son İki Eylül” romanındaki söz varlığı 

  Karınsız, Fatma İlknur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Edebiyatın her türünde eser veren Hulki Aktunç, “68 Kuşağı” diye adlandırılan dönemde yaşamış; bu kuşağın en önemli şair, yazar, ressam, reklamcı, fikir adamlarından biri olarak anılmıştır. Bu çalışmada Hulki Aktunç’un iki ...
 • Mesîhî dîvânında Türkçe ilk elli gazelin şerhi 

  Madan, Hamide (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Yaptığımız bu çalışma, 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başında yaşamış Mesîhî’nin Dîvân’ındaki Türkçe ilk elli gazelinin şerhinden oluşmaktadır. Çalışmamız, Mesîhî’nin gazellerinin anlaşılabilmesi ve hak ettiği değere ...
 • Haydar Ergülen şiirinde ev imgesi 

  Badanka, Ceyda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Modern Türk şiirinin 1980 kuşağı ve imge şiiri anlayışının önde gelen şairlerinden biri olan Haydar Ergülen (d. 1956) dönem içindeki çabası, girdiği tartışmalar ve en önemlisi de yayımladığı şiir kitaplarıyla kuşak şiirinin ...
 • Emirhan Yeniki’nin hikâyeciliği 

  Demirkaya, Alp Eren (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Modern Tatar hikâyeciliğinin önemli isimlerinden biri olan Emirhan Yeniki’nin çalışmaya konu olan otuz yedi hikâyesi incelendiğinde, yazarın özyaşamöyküsünün hikâyelerinin merkezinde yer aldığı görülür. Ben anlatımla ...
 • Bartın köy adları üzerine bir inceleme 

  Dilmaç, Ahmet Tahsin (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Anadolu coğrafyası konumu ve jeopolitik özellikleri nedeniyle birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bunun bir sonucu olarak birçok medeniyetten gelenek vasıtasıyla ...
 • Seyhan Erözçelik’in şiirleri üzerine bir inceleme 

  İşsever, Ali Rıza (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türk şiirinde 1980 Kuşağının önemli şairlerinden biri olan Seyhan Erözçelik, kuşak içerisinde deneysel edebiyata olan yatkınlığı, içerik, üslup ve şiir ahengi oluşturmadaki özgün yaklaşımları ile çağdaşlarından farklı ...
 • Sȃmiha Ayverdi’nin Hancı, Yeryüzünde Birkaç Adım, Ateş Ağacı adlı eserlerinde zarflar ve kullanılışları 

  Kanca, Özlem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-06)
  Bu çalışma Sâmiha Ayverdi‟nin Hancı, Yeryüzünde Birkaç Adım ve Ateş Ağacı adlı eserlerindeki zarflar incelenerek oluşturulmuştur. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde sözcük türleri, sözcük türleri ile ilgili ...
 • “Kazak Enderi” adlı eser üzerine bir inceleme (Transkripsiyon- aktarma- dil ve muhteva) 

  Karaca, Hanife (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-10)
  Halk şarkıları, tüm insani duygu ve fikirlerle birlikte tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimleri kapsar. Bununla beraber sosyal, siyasî ve dinî yaşam biçimleri ile bunlar etrafında şekillenen toplumun kültür kimliğine ...
 • Safiye Erol’un eserlerinde tasavvufi terimler 

  Ballı, Fatih (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-10)
  Safiye Erol (1902-1964) kırk yılını yazı dünyasına adamış; ölümünden sonra değeri anlaşılmış; çeviri, hikâye, roman, makale, deneme, fıkra ve çeşitli düşünce yazılarıyla edebiyata hizmet etmiş üretken bir yazardır. Sanat ...
 • Dervîş, Mevlîdü'n-Nebî (inceleme-metin-dizin) 

  Özkan, Eda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-03)
  Bu çalışmanın amacı, Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan, mesnevi şeklinde fâèilâtün / fâèilâtün / fâèilün ve fâèilâtün / fâèilâtün / fâèilâtün / fâèilün kalıplarının kullanılarak yazılan ve yazarının “Dervîş” mahlaslı bir ...
 • Necip Fazıl Kısakürek’in senaryo romanları üzerine bir inceleme 

  Çetin, Cemile (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-11)
  Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlanan tezlerin büyük çoğunluğu roman ve şiir üzerinedir. Yedinci sanat olarak adlandırılan sinemanın edebiyatla ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bununla birlikte ...
 • Azerbaycan Türkçesinde yapım ekleri ve işlevleri 

  Güneş, Çiğdem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
  Bu tezde Azerbaycan Türkçesinde isim ve fiillere eklenerek yeni anlamlara işaret eden sözcükler türeten yapım ekleri ve işlevleri tespit edilmiştir. Azәrbaycan Dilinin İzahlı Lüqәti ve Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü örneklem ...
 • Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinde çekim ekler 

  Abdullah, Asan Sharaf Abdullah (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
  Bu çalışmada Irak Türkmen Türkçesinin Kerkük ve Tuzhurmatu ağzında kullanılan çekim eklerinin, yapı ve işlev bakımından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2003' ten sonra Irak’ta Türkiye Türkçesi eğitimi veren ...

View more