• 100 temel eser okuma yarışmaları üzerine eleştirel bir inceleme 

   Balyemez, Sedat (Bartın Üniversitesi, 2013)
   Okuma, bir harf dizisini doğru çözmeye, doğru seslendirmeye dayanan anlık bir eylem değil fiziksel ve zihinsel etkileşime dayanan bir süreçtir. Okuma, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Okuma becerisinin ...
  • +CA eki, sıfatın anlamını güçlendirir mi? 

   Balyemez, Sedat (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2015)
   +CA eki, Türkiye Türkçesinde değişik görevlerde kullanılan ve kelimeye değişik anlamlar katan bir ektir. Gramerimizdeki genel kabullerden biri de bu ekin küçültme anlamlı sıfatlar türettiğidir. Bu nedenle söz konusu ...
  • Dede Korkut’taki tartışmalı kelimeler (dresden nüshası) üzerine bir karşılaştırmalı dizin denemesi 

   Balyemez, Sedat (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2012)
   Dede Korkut’un daha iyi anlaşılması, metnin doğru okunmasına ve anlamlandırılmasına bağlıdır. Dede Korkut’taki bazı kelimelerin nasıl okunacağı konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, Dede Korkut’taki ...
  • Dil bilgisi öğretiminde diğer derslerden yararlanma 

   Balyemez, Sedat (2009)
   Öğrenci, öğretimin merkezidir. Hazırlanan programlarda ve seçilen öğretim tekniğinde dikkate alınacak ilk unsur öğrencidir. Öğretim sürecinde, işlenen konu ile diğer dersler arasında ilişki kurmak, öğrenmeyi kolaylaştırır ...
  • Eğer ki ve illaki kelimelerinin yazımı hakkında 

   Balyemez, Sedat (2017-04)
   Yazım kurallarında veya herhangi bir kelimenin yazımında zaman zaman değişiklik yapılmaktadır. Yazım kurallarındaki değişiklikler, çoğu zaman bir bilgi kirliliği yaratmakta ve eğitim-öğretimi de olumsuz etkilemektedir. Bu ...
  • "Okul” kelimesi, “ekol”den mi geliyor? 

   Balyemez, Sedat (2017-05)
   1930’lu yıllar, dilde sadeleşme çalışmalarının yoğun olduğu dönemdir. Bizzat Atatürk’ün liderlik ettiği, yönlendirdiği bu çalışmalar sonucunda Türkçeye birçok yeni kelime kazandırılmış, yazı dili ile konuşma dili birbirine ...
  • Sınavlara hazırlık kitaplarında isim tamlamalarının işlenişi üzerine bazı tespitler ve değerlendirmeler 

   Balyemez, Sedat (Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2009-08)
   Bu çalışmada, merkezî sistem sınavları için hazırlanan kitaplarda isim tamlamaları konusunun nasıl işlendiği açıklanacak, söz konusu kitaplarda yer alan bilgi ve açıklamalar, akademik çalışmalarla karşılaştırılacaktır.
  • Sırsıklam, sırılsıklam kelimeleri üzerine 

   Balyemez, Sedat (The Journal OfAcademic Social Science Studies, 2012)
   “Completely wet, very wet” sırsıklam and sırılsıklammeaning as commonly used words in modern Turkish. However, until the present day scientific studies, not given enough information about the etymology of these ...
  • Türkçe öğretmenlerinin fiilimsi grupları konusundaki alan yeterliliklerine ilişkin bazı değerlendirmeler 

   Balyemez, Sedat (2017-04)
   Fiilimsiler, kendilerine yeni kelimeler bağlayabilmeleri nedeniyle fiile benzer. Fiilimsilerin bu karakteristik özelliği, öğretim programına da girmiştir. Ortaokul 8. sınıf Türkçe dersi öğretim programında fiilimsilerin ...
  • Türkiye Türkçesinde dakikalı saat ifadeleri ve saat grubu 

   Balyemez, Sedat (Dil Araştırmaları Dergisi, 2008)
   Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir. Özellikle söz dizimi alanına giren bu ifadelerin bugüne kadar gerektiği gibi incelenmemiş olması dikkat çekicidir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde bir ...
  • Türkiye Türkçesinde kapalı gövde örnekleri 

   Balyemez, Sedat (2018-09)
   Günümüz Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bazı kelimelerin morfolojik yapısını ilk bakışta çözümlemek zordur. Özellikle kök veya ek bakımından arkaik unsur içeren kelimelerin morfolojisi ancak etimolojik ...
  • Yayın, yayım, yayınlamak, yayımlamak kelimelerinin anlamları ve kullanımları 

   Balyemez, Sedat (2018-04)
   Aynı kökten türeyen ve aynı anlam alanı içinde olan kelimeler, zaman zaman bazı yanlış kullanımlara, karışıklığa sebep olmaktadır. Bu karışıklığı ortadan kaldırmayı hedefleyen ancak aslında yanlış olan bazı açıklamalarla ...
  • Yeni bir yanlış türetme örneği: şekilgeç 

   Balyemez, Sedat (Hitit Üniversitesi, 2016)
   Toplumu ve yaşamı etkileyen her türlü değişme ve gelişme, o toplumun dilini de etkiler. Bu değişme ve gelişmelere bağlı olarak dilde “bazı kelimelerin unutulması, ses değişmeleri, anlam değişmeleri, diğer dillerden etkilenme, ...