• Arap dilinde cümle-i muterize ve Kur’an-ı Kerimden seçme örnekler 

   Orozobekov, Kanatbek (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-28)
   Bu çalışma, Arap dilinde cümle-i muterize ve Kur’ân-ı Kerim’den seçme örnekler incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırma konusu, önemi, amacı, sınırları, ...
  • Bartın kitâbelerindeki Arapça kelimelerin özellikleri 

   Can, Yücel (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
   Eski çağlardan günümüze değin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bartın ilimiz Osmanlı Devleti’ne de ev sahipliği yapmıştır. Nitekim Bartın iline bakıldığında söz konusu medeniyetin sanatsal, kültürel ve tarihsel ...
  • Bekir Topaloğlu’nun hayatı ve kelami görüşleri 

   Öztekneci, Ekrem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin başından itibaren İslâmî ilimlere dair gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında, bunların sınırlı sayıda oldukları ve özellikle akademik yayınların oldukça az olduğu bilinen bir husustur. ...
  • Elmalılı'nın hak dini Kur'an dili tefsirinde nüzul sebepleri 

   Mısır, Önder (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Allah tarafından okunmak, anlaşılmak ve hükümlerini hayata uygulamak maksadı ile gönderilen Kur'an'ı Kerim, içerisinde nüzul ortamını anlatan ayetleri ile ilk andan günümüze kadar geçmiş insanlarla günümüz insanı arasında ...
  • Fen bilimlerinin fıkıh ilmine katkıları 

   Kalaycı, Erdem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde birçok dala ayrılmış olan bilimler inceleme alanları ve yöntemleri bakımından birbirinden çok farklı olsalar da bütün bilimlerin ortak noktası “insan” olduğundan bilim dalları arasında sürekli bir etkileşim ...
  • Hadislere göre Emr-i Bi'l-ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-münker 

   Bursalı, Şerif Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İyilik, kötülük, emr-i bi'l-ma'rûf nehy-i ani'l-münker, salih amel gibi kavramlar darb-ı mesel olmuşlardır. Herkes tarafından anlaşılabilen açıklamaya gerek kalmayan kavramlardan bazılarıdır. Bu konuyla ilgili soru ...
  • Hadislere göre emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker 

   Bursalı, Şerif Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-14)
   İyilik, kötülük, emr-i bi‟l-ma‟rûf nehy-i ani‟l-münker, salih amel gibi kavramlar darb-ı mesel olmuşlardır. Herkes tarafından anlaşılabilen açıklamaya gerek kalmayan kavramlardan bazılarıdır. Bu konuyla ilgili soru ...
  • İbn Teymiye’de âlemin kıdemi 

   Özaykan, Cihan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-02-17)
   Bu çalışmada âlemin kıdemi veya hudûsu meselesine dair İbn Teymiyye’nin yapmış olduğu yorumlar ve değerlendirmeler ele alınmıştır. Tezin giriş bölümünde çalışmanın sebepleri, amaçları, kapsamı ve yöntemi dile getirilmiş, ...
  • İbni Arabî’nin Fütuhat-ı Mekkiyyesi’nde temizlik ve namazla ilgili hükümlerdeki hikmetler 

   Göker, Fatma Betül (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Muhyiddin İbn Arabî, ibadetlere genel olarak külli bir bakış açısıyla bakar. İbadetleri ele alırken zahir-batın, şekil-hakikat ilişkisi kurar. Bu şekilde ibadetlerden külli bir marifet çıkartır. İbadetleri Allahİnsan ...
  • İlköğretim 5. sınıf Arapça dersi öğretim programındaki bazı yazma becerisi kazanımlarının çeşitli faktörlere göre değerlendirilmesi – Bartın ili örneği 

   Şengül, Mustafa (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırmada Bartın ilinde bulunan imam hatip ortaokullarında öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin İlköğretim (2-8. sınıflar) Arapça Dersi Öğretim Programında bulunan 5. sınıf ilk üç tema (Tema 1: Sesler ve Harfler, ...
  • İslam dünyasındaki radikal örgütler üzerine bir değerlendirme; IŞİD örneği 

   Bozan, Fatma (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-27)
   21. Yüzyılda dünya gündemini meşgul eden en önemli hâdiselerden birisi terör örgütleri ile bu örgütler tarafından gerçekleştirilen tedhiş ve terör faaliyetleridir. Terör örgütlerini öne çıkaran çeşitli sebepler bulunmaktadır. ...
  • İslam hukukunda çoraplara mesh 

   Yalnız, İshak (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada; Müslümanın en önemli ve günlük hayatında en çok yer tutan ibadetine (namaz) maddî ve manevî bakımdan temizlik sağlayan abdest, özellikle de çoraplara mesh edip edilemeyeceği Hz. Peygamber (s.a.s)’in hadisleri ...
  • İslâm hukukunda kişinin bedeni üzerindeki tasarrufları 

   Taşdelen, Erkan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada bireyin kendi bedeni üzerindeki tasarruf yetkisi ele alınmıştır. İslâm’da genel anlamda kişi emir ve yasaklara muhataptır. Emir ve yasaklar dışında bir şeyi yapıp yapmama tavsiye niteliği taşır. Bu temel ...
  • İslâm hukûkunda şûrâ ve istişâre 

   Bozkurt, Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İslâm dîni genel itibariyle insanlar için bir takım prensipler belirlemiştir. Kimi prensiplerin uygulanması açık, kesin ve bağlayıcı hükümlerle belirtilmişken, kiminin uygulanması ise açık, kesin ve bağlayıcı bir hükümle ...
  • Kur’an-ı Kerim‘de insanın yaratılışı ve sorumluluğu 

   Şerbetçi, Mehmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsanlık tarihi boyunca bütün din ve düşünce sistemleri, evren ve insanın yaratılışı ile ilgilenmiş, ‘bunlar niçin var’ sorusunu cevaplamaya çalışmışlardır. Kâinatın ve içindeki insanın amaçsız yaratılmadığı bilinen bir ...
  • Kur’an-ı Kerim’de felâh ve hüsrân kavramları kapsamında insan davranışları 

   Kuloğlu, Cengiz (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma ile Kur’an-ı Kerimde geçen “felâh” ve “hüsrân” anlamlı kelimelerin tespit edilerek bunların konu tasnifinin yapılması hedeflenmiştir. Konu tasnifine geçmeden önce Kur’an-ı Kerim’in tanımı muhtevası ve gayesi ...
  • Merginânî’nin el-Hidâyesi’nin emizlik, ibâdetler ve nikâh bölümlerinde İmâm Muhammed’in tek kaldığı Ebû Hanîfe’ye muhâlif görüşleri 

   Öztürk, Ayşe (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   el-Hidâye, Merginânî’nin “Bidâyetu’l-Mubtedî” adlı eserinin şerhi olarak yazılmış bir eserdir. Bu çalışmada temizlik, ibâdet ve nikâh konularında İmâm Muhammed’in İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Ebû Yûsuf karşısında tek kaldığı ...
  • Merginânî’nin el-Hidâye’sinin tahâret, ibadât ve münâkehât bölümlerinde İmâm Ebû Yûsuf’un tek kaldığı muhâlif görüşleri 

   Kılıçoğlu, Arafat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızda, Hanefî mezhebi’nin önde gelen fıkıh kaynaklarından biri olan el-Hidâye adlı eserde yer alan, Ebû Yûsuf’a ait görüşler ele alınmış, bu görüşler içerisinde İmâm-ı Âzam ve İmâm Muhammed’e muhalefet edip görüşünde ...
  • Mergınânî’nin el-hidâyesi’nin ibadetler ve nikâh bölümlerinde İmameyn’in İmam A’zam Ebû Hanîfe’ye karşı birleştiği görüşler 

   Bakırcı, Nevzat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-22)
   Hanefi mezhebinin görüşlerini bir araya getirme açısından son derece önemli bir eser olan el-Hidâye’de Ebû Hanîfe’nin önemli iki öğrencisi İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in İbadetler ve Nikâh alanlarında hocaları Ebû ...
  • Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ve akademik çalışmaları 

   Taşlıyol, Hilal (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-01)
   Bu çalışma İsmail Cerrahoğlu’nun akademik çalışmalarını incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin konusu ve önemi, amacı, araştırma soruları, araştırmanın ...