• Abbasiler döneminde para basımı 

   Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
   Bir değer ve dönüşüm aracı olan paranın İslam devlet geleneğinde gelişme ve olgunlaşma devrini oluşturan Abbasiler dönemindeki gelişim seyri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Abbasiler döneminde para başlığı altında ...
  • Abbasilerde hisbe ve muhtesib Bağdat örneği 

   Hizmetli, Mustafa (Journal of History Culture and Art Research, 2017)
   Abbasiler döneminde hisbe teşkilatının görev alanı genişlemiş, pazar sorumlusu yerine muhtesip kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Abbasilerin II. Halifesi Ebû Cafer el-Mansûr ve oğlu el-Mehdî-Billah dönemlerinde muhtesib ...
  • Abbasilerin Bizans ile ticari ilişkileri 

   Hizmetli, Mustafa (Turkish Studies, 2016)
   İslam’ın VII. Yüzyılda tarih sahnesine çıkışından itibaren Müslümanlar Bizanslılarla dini, siyasi, askeri ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar ve bu ilişkiler araştırmacıların da ilgisi çekmiştir. Hz. Peygamber, Dört ...
  • Avrupa'da 800 hamamı olan tek şehir Kurtuba'ydı 

   Hizmetli, Mustafa (Derin Tarih Dergisi, 2015)
   Ortaçağ Avrupa’sında neredeyse temizliğin esamisi okunmazken Kurtuba’da dağdan getirilen su, kanallar ve kurşun borular sayesinde şehrin mahalle, bahçe, büyük havuz ve depoları vasıtasıyla evlere kadar ulaştırılmıştı. İşte ...
  • Bartın kadınlar (garıla) pazarı 

   Hizmetli, Mustafa (Bartın Üniversitesi, 2014)
   Pazarlar, geçmişten günümüze değin toplumsal yaşamın önemli bir unsuru olmayı sürdürmektedir. Yerleşme sisteminde farklı kademelerde ortaya çıkan haftalık pazarlar, farklı amaçlara hizmet etmekte; dolayısıyla farklı işlevlere ...
  • Bartın matbuat tarihinin izini sürmek : Parthenios Bartın'da kültür ve sanat bülteni örneği 

   Ünal, Yenal (Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2016)
   Türkiye Cumhuriyetinin 74. vilayeti olan Bartın, ülkenin en çok genç illerinden biri olmasının yanı sıra kültürel ve entelektüel manada oldukça zengin bir birikime haizdir. Yüzyıllar boyunca çevresindeki daha büyük yerleşim ...
  • Endülüs'te hisbe ve muhtesib 

   Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 2004)
   İslam’ın iyiliği emir, kötülükten Sakındırma ilkesi doğrultusunda genel ahlak ve kamu dıizenini ko- ruma faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz hisbe faaliyeti Endülüs’te fetihle birlikte başlamıştır. Teşkilatın, 1. Abdurrahmân ...
  • The function of bazaar in modern world 

   Hizmetli, Mustafa (İnternational Journal of Science Culture and Sport, 2014)
   One of the topics in Islam which has not been studied deeply and which has started to attract attention lately is bazaars. Therefore, in this research following a short information on the development of bazaars in Muslim ...
  • Hisbe risalelerine göre Endülüs'te çevre bilinci 

   Hizmetli, Mustafa (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2010)
   İslam medeniyetinin çevre sorununa bakışının Endülüs örneğinde ortaya konulduğu çalışmada önce çevre ile ilgili bazı temel kavramlar tanımlanmaktadır. Daha sonra İslam’ın çevreye ve çevre sorunlarına bakışına değinilmektedir. ...
  • Hz Ali Muaviye yazışmaları ve İslam tarihi açısından önemi 

   Hizmetli, Mustafa (Yakın Doğu Üniversitesi, 2015)
   İslâm tarihinde ilk itikâdî ve siyasi ihtilafların baş gösterdiği ve derin kutuplaşmaların meydana geldiği dönem Hz. Ali’nin halifeliğine tesadüf eder. Çünkü o, III. Halife Hz. Osman’ın şehit edilmesi gibi önemli bir olaydan ...
  • İbn Ebû Tâhir Tayfur ve kitabu Bağdad isimli eseri 

   Hizmetli, Mustafa (International Journal of Science Culture and Sport, 2015)
   Bu çalışmanın amacı İbn Ebu Tahir Tayfûr ve eseri Kitabu Bağdat’ı tanıtmaktır. Kitabu Bağdat, Bağdat için yazılmış ilk eser olması ve müellifin Halife el-Me’mûn döneminin büyük kısmını şahsi gözlemlerine dayalı olarak ...
  • Kitap tanıtım ve değerlendirme: Osmanlı Devleti'nde elçi kabulleri 

   Karakök, Tunay (Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), 2016-03-30)
   Kitap tanıtımı
  • Millî Mücadele'de Bartın 

   Ünal, Yenal (Tarih Okulu Dergisi, 2016)
   Millî Mücadele’de Bartın konulu bu makale çalışmasında, 30 Ekim 1918’den sonraki süreçte Bartın ve Zonguldak bölgelerinde cereyan eden önemli hadiseler irdelenmiştir. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ...
  • Moğol istilası karşısında Abbasi halifelerinin İslam birliği siyaseti 

   Hizmetli, Mustafa (International Journal of Cultural and Social Studies, 2017)
   Harizmşahlar devletine son verdikten sonra Maveraünnehir ve Horasan şehirlerini yakıp yıkarak halkını katleden Moğol ordularının Irak civarına gelip Erbil ve çevresine saldırıp yağma ve talanda bulunması üzerine Abbasi ...
  • Öğrenen öğreten iletişimi ve etkileşimi çerçevesinde Abbasi sarayında şehzadelerin hocalarıyla ilişkileri 

   Hizmetli, Mustafa (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Bilgi ve kültür aktarımında önemli rolü çeşitli düzeylerdeki okulların üstlendiği günümüzün aksine ortaçağda bu işi öğretmenler ev veya konaklarda yapmaktaydı. Bu dönemdeki bilgi aktarımın kalitesi ve verimliliği birçok ...
  • Sahnûn Abdusselam b. Said b. Habib et tenûhî nin Kazâ ve hisbe faaliyetleri 

   Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004)
   Afrika'da yaşayan kıvrak ve hareketli bir kuş demektir. Meselelerin çözümünde gösterdiği sürat ve isabetliliği ifade eden bu lakabı alan Sahnun'un tam adı Abdusselam b. Said b. Habib et-Tenillll (160-2401777-854) olup, ...
  • Sicilya tarihinin kaynakları 

   Hizmetli, Mustafa (İstem İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musiki Dergisi, 2011)
  • Türk düşünce dünyasının gelişimi ve bu alanda yapılan çalışmalar üzerine bir inceleme 

   Ünal, Yenal (Akademik Bakış Dergisi, 2013)
   Bu makale çalısmasının amacı Türk düsünce dünyasının gelisiminde etkili olan ana kaynaklar ve yeni çalısmaları tanıtmaktadır. ncelemenin diger bir amacı da dünyada oldugu gibi Türkiye’de de giderek büyük bir önem kazanan ...
  • Türkiye'de tarihçilik konusunda hazırlanmış lisansüstü tezler için bir bibliyografya denemesi 

   Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Bu çalışma Türkiye’deki üniversitelerde çalışılan ve Tarihçilik konusunu ele alan lisansüstü tezlerle ilgili bir durum tespiti denemesidir. YÖK Tez Merkezi’nde bulunan tezler “tarihçilik”, “tarihçiliği” ve “tarih yazıcılığı” ...
  • X yüzyılda Maveraünnehir ile Irak arasındaki ticari münasebetler 

   Hizmetli, Mustafa (Hitit Üniversitesi, 2016)
   X. yüzyılda Abbasi devletinin merkezinde yer alan Irak bölgesi şehirlerinin ayrı bir idari birim halinde Samanîlerin idaresine verilmiş olan Maveraünnehir bölgesi şehirleri arasındaki ticari münasebetler tebliğimizin ...