Recent Submissions

 • Yalova ili yerli ağzı 

  Çelik, Anıl (Hiper Yayın, 2020-01-01)
 • Tuğrul Tanyol’un şiirlerinde çocuk teması 

  Öner, Haluk (Artshop, 2017)
 • Fuat Köprülü’nün yüksek tahsil ve yabancı dil üzerine görüşleri 

  Kaman, Sevda (Gece Kitaplığı, 2017)
  Mehmet Fuat Köprülü; Türk edebiyatı tarihi, Türkoloji, Türk tarihi, sos-yolojisi, folkloru gibi farklı disiplinler üzerine sayısı bini aşan çalışmalarıy-la sadece ülkemizin değil Avrupa’nın da saydığı mümtaz âlimlerden ...
 • Çağatay Türkçesinde gülme çeşitlerini karşılayan fiiller 

  Kaman, Sevda (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Antik çağdan günümüze felsefik, psikolojik, sosyolojik yaklaşımlarla insanın neye, niçin güldü-ğü sorgulanmış; insanın konuşmayı bilmeden önce mi yoksa dili geliştirdiğinde mi gülebildiği soru-suna cevap aranmıştır. Günümüz ...
 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir entellektüel Mehmed Fuad Köprülü 

  Öner, Haluk (Gece Yayınları, 2017)
  Edebiyat tarihçiliğine metodolojik bir boyut kazandıran Fuad Köprülü, bu metodu tarih, dönem atmosferi ve toplumsal gerçekliklerden yola çıkarak oluşturmuş, sanatçıyı yahut sanat eserini içinde bulunduğu dönemin toplumsal ...
 • Bir Safha-i Kalb 

  Safveti Ziya (Gece Kitaplığı, 2017)
  Servet-i Fünûn hikâye ve romancıları arasında yer alan Safvetî Ziya yarım kalan bir romanıyla birlikte iki ro-man, otuza yakın hikâye ve bir tiyatro eserinin yanında çok sayıda yazı kaleme almıştır. Ziya adlı gazetede ...
 • İki Refika Yahut Bir Nümune-i İzdivac (İnceleme ve metin) 

  Edip, Halil (Gece Kitaplığı, 2018)
  Türk edebiyatında üzerine ayrıntılı çalışmaların en az olduğu dönem Ara Nesil dönemidir. Çalışmaların azlığı; dönem sanatçıları arasında zirve şahsiyetlerin yetişmemesine, dönemin varlığının ve adlandırılmasının geç ...
 • ”Hayat ile Şiir” Süreyya Berfe”nin şiir dünyası 

  Balık, Macit (Gece Kitaplığı, 2017)
  Cumhuriyet dönemi Türk şiiri -bilhassa 1940’lı yıllardan itibaren- farklı anlayışların eş zamanlı biçimde görünür olduğu bir düzlemde ilerler. Bu düzlemin oluşmasında sosyolojik nedenselliklerin; estetik kaygıların ...
 • Tanzimat edebiyatı: şiir roman 

  Balık, Macit (Kesit Yayınları, 2014)
  Hazırlamış olduğumuz bu eser, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği Bölümlerin-deki ilgili derslerde kullanılmak üzere hazırlanmış bir ders kitabıdır. ...
 • Servet-i Fünun edebiyatı: şiir roman 

  Balık, Macit (Kesit Yayınları, 2015)
 • Nazlı Eray'ın öykülerinde düş ve gerçek 

  Balık, Macit (Gece Kitaplığı, 2016)
  Türk hikâyeciliğinde Muhayyelât-ı Aziz Efendi ile başlatılan fantastik ve fantastiğe sınır komşusu olarak tekinsiz ve olağandışını anlatının odağına alan ürünleri Ahmet Mithat’ın Çengi’si, Hüseyin ...
 • Korku Kitabı 

  Balık, Macit (Kitabevi Yayınları, 2014)
  Gotik, edebî bir tür olarak Türk edebiyat›nda uzun süre baya¤› bu-lunmufl ve d›fllanm›flsa da özü itibariyle korku imgelerine yer veren bir-çok yazar ve esere rastlamak mümkündür. Birey ve toplumun en tabiihislerinden biri ...
 • Latife Tekin'in romancılığı 

  Balık, Macit (Akçağ Yayınları, 2013)
  1980 sonrası Türk edebiyatının kendine özgü dili ve anla-tım tarzıyla yeni bir türün öncüsü konumuna yükselerek dö-nemin önemli isimlerinden biri olan Latife Tekin (d. 1957), daha çok romancılığı ile ön plana çıkmıştır. ...
 • Dil ve edebiyat yazıları - Türk dilinde bir modernleşme sorunu: Türkçe kelimelere batı kaynaklı ön ekler getirilerek türetilen yeni terimler 

  Çelik, Anıl (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
  Türkçede ön eklerin var olduğu yanlış yargısını ortaya çıkarabilecek unsurlardan Türkiye Türkçesinde kelime olarak kullanılan batı kaynaklıön ekleribir başka çalışmadadaha önce ele almıştık(Çelik, 2015). Bu çalışmada ise ...
 • On the classification of locatives in Turkish: a novel analysis of internal modifiers 

  Kuram, Kadri (Lambert Academic Publishing, 2006)
  This book deals with the syntactic properties of locative phrases in Turkish. For the sake of convenience for the reader, it also covers such minor aspects of syntax as binding, scrambling, scope ...
 • Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 

  Delice, Hacı İbrahim; Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; TR2340 (Bartın Üniversitesi, 2016-04)