• On the classification of locatives in Turkish: a novel analysis of internal modifiers 

   Kuram, Kadri (Lambert Academic Publishing, 2006)
   This book deals with the syntactic properties of locative phrases in Turkish. For the sake of convenience for the reader, it also covers such minor aspects of syntax as binding, scrambling, scope ...
  • Latife Tekin'in romancılığı 

   Balık, Macit (Akçağ Yayınları, 2013)
   1980 sonrası Türk edebiyatının kendine özgü dili ve anla-tım tarzıyla yeni bir türün öncüsü konumuna yükselerek dö-nemin önemli isimlerinden biri olan Latife Tekin (d. 1957), daha çok romancılığı ile ön plana çıkmıştır. ...
  • Korku Kitabı 

   Balık, Macit (Kitabevi Yayınları, 2014)
   Gotik, edebî bir tür olarak Türk edebiyat›nda uzun süre baya¤› bu-lunmufl ve d›fllanm›flsa da özü itibariyle korku imgelerine yer veren bir-çok yazar ve esere rastlamak mümkündür. Birey ve toplumun en tabiihislerinden biri ...
  • Tanzimat edebiyatı: şiir roman 

   Balık, Macit (Kesit Yayınları, 2014)
   Hazırlamış olduğumuz bu eser, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği Bölümlerin-deki ilgili derslerde kullanılmak üzere hazırlanmış bir ders kitabıdır. ...
  • Servet-i Fünun edebiyatı: şiir roman 

   Balık, Macit (Kesit Yayınları, 2015)
  • Nazlı Eray'ın öykülerinde düş ve gerçek 

   Balık, Macit (Gece Kitaplığı, 2016)
   Türk hikâyeciliğinde Muhayyelât-ı Aziz Efendi ile başlatılan fantastik ve fantastiğe sınır komşusu olarak tekinsiz ve olağandışını anlatının odağına alan ürünleri Ahmet Mithat’ın Çengi’si, Hüseyin ...
  • Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 

   Delice, Hacı İbrahim; Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; TR2340 (Bartın Üniversitesi, 2016-04)
  • Bir Safha-i Kalb 

   Safveti Ziya (Gece Kitaplığı, 2017)
   Servet-i Fünûn hikâye ve romancıları arasında yer alan Safvetî Ziya yarım kalan bir romanıyla birlikte iki ro-man, otuza yakın hikâye ve bir tiyatro eserinin yanında çok sayıda yazı kaleme almıştır. Ziya adlı gazetede ...
  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir entellektüel Mehmed Fuad Köprülü 

   Öner, Haluk (Gece Yayınları, 2017)
   Edebiyat tarihçiliğine metodolojik bir boyut kazandıran Fuad Köprülü, bu metodu tarih, dönem atmosferi ve toplumsal gerçekliklerden yola çıkarak oluşturmuş, sanatçıyı yahut sanat eserini içinde bulunduğu dönemin toplumsal ...
  • ”Hayat ile Şiir” Süreyya Berfe”nin şiir dünyası 

   Balık, Macit (Gece Kitaplığı, 2017)
   Cumhuriyet dönemi Türk şiiri -bilhassa 1940’lı yıllardan itibaren- farklı anlayışların eş zamanlı biçimde görünür olduğu bir düzlemde ilerler. Bu düzlemin oluşmasında sosyolojik nedenselliklerin; estetik kaygıların ...
  • Fuat Köprülü’nün yüksek tahsil ve yabancı dil üzerine görüşleri 

   Kaman, Sevda (Gece Kitaplığı, 2017)
   Mehmet Fuat Köprülü; Türk edebiyatı tarihi, Türkoloji, Türk tarihi, sos-yolojisi, folkloru gibi farklı disiplinler üzerine sayısı bini aşan çalışmalarıy-la sadece ülkemizin değil Avrupa’nın da saydığı mümtaz âlimlerden ...
  • Tuğrul Tanyol’un şiirlerinde çocuk teması 

   Öner, Haluk (Artshop, 2017)
  • İki Refika Yahut Bir Nümune-i İzdivac (İnceleme ve metin) 

   Edip, Halil (Gece Kitaplığı, 2018)
   Türk edebiyatında üzerine ayrıntılı çalışmaların en az olduğu dönem Ara Nesil dönemidir. Çalışmaların azlığı; dönem sanatçıları arasında zirve şahsiyetlerin yetişmemesine, dönemin varlığının ve adlandırılmasının geç ...
  • Dil ve edebiyat yazıları - Türk dilinde bir modernleşme sorunu: Türkçe kelimelere batı kaynaklı ön ekler getirilerek türetilen yeni terimler 

   Çelik, Anıl (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
   Türkçede ön eklerin var olduğu yanlış yargısını ortaya çıkarabilecek unsurlardan Türkiye Türkçesinde kelime olarak kullanılan batı kaynaklıön ekleribir başka çalışmadadaha önce ele almıştık(Çelik, 2015). Bu çalışmada ise ...
  • Çağatay Türkçesinde gülme çeşitlerini karşılayan fiiller 

   Kaman, Sevda (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Antik çağdan günümüze felsefik, psikolojik, sosyolojik yaklaşımlarla insanın neye, niçin güldü-ğü sorgulanmış; insanın konuşmayı bilmeden önce mi yoksa dili geliştirdiğinde mi gülebildiği soru-suna cevap aranmıştır. Günümüz ...
  • Yalova ili yerli ağzı 

   Çelik, Anıl (Hiper Yayın, 2020-01-01)