• 2000-2010 arası küçürek öyküde postmodern izler 

   Kurt, Tezcan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-24)
   Her zaman gerçek hayatla etkileşim halinde olan edebiyat, yaşanılan zaman, uzam, kişiler ile siyasi, ekonomik ve toplumsal algı ve olguların etkisiyle kendini değişik oluşumların neticesi olan edebi akım ve türlerde ...
  • Abbas Sehhet'in hayatı sanatı eserleri 

   Güzel, Birgül (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-22)
   Abbas Sehhet 1900 ve 1905 sonrası Azerbaycan şiirinde Azerbaycan edebiyatında kendisine yer bulmayı başarmış bir şairdir. Toplum yararına eserler veren Abbas Sehhet'in ulaşabildiğimiz kaynaklardaüç adet hikâyesi, dört ...
  • Azerbaycan Türkçesinde birleşik sözcükler 

   Cengiz, Özdemir (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye Türkçesi gramercileri tarafından da hâlâ tartışılan birleşik sözcükler konusu, üzerinde uzlaşılamamış gramer konularından biridir. Bu konunun Türkiye Türkçesinde nasıl ele alındığının tespiti ve bu yaklaşımın Türk ...
  • Azerbaycan Türkçesinde yapım ekleri ve işlevleri 

   Güneş, Çiğdem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Bu tezde Azerbaycan Türkçesinde isim ve fiillere eklenerek yeni anlamlara işaret eden sözcükler türeten yapım ekleri ve işlevleri tespit edilmiştir. Azәrbaycan Dilinin İzahlı Lüqәti ve Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü örneklem ...
  • Bartın köy adları üzerine bir inceleme 

   Dilmaç, Ahmet Tahsin (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Anadolu coğrafyası konumu ve jeopolitik özellikleri nedeniyle birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bunun bir sonucu olarak birçok medeniyetten gelenek vasıtasıyla ...
  • Bartın merkez ilçe ve köyleri ağzı (inceleme-metinler-sözlük) 

   Yıldızöz, Rabia (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-28)
   Bu tez çalışmasında Bartın ilinin Merkez ilçesinde konuşulan ağız özellikleri ele alınmıştır. Çalışma “İnceleme”, “Metinler”, “Sözlük” bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın “Giriş” kısmında önce araştırma hakkında bilgi ...
  • Derviş Gubari’nin Gazavat-name-i Midilli adlı eserinin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü 

   Aydın, Sibel (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Kelimeler zamanla kullanıldıkları anlamlardan yavaş yavaş uzaklaşmıştır ve sonraki dönemlerde bu sözcüklerin anlaşılması zorlaşmıştır. Bu anlam karmaşasını önlemek ve kelimeleri daha iyi anlamlandırmak için çeşitli çalışmalar ...
  • Dervîş, Mevlîdü'n-Nebî (inceleme-metin-dizin) 

   Özkan, Eda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-03)
   Bu çalışmanın amacı, Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan, mesnevi şeklinde fâèilâtün / fâèilâtün / fâèilün ve fâèilâtün / fâèilâtün / fâèilâtün / fâèilün kalıplarının kullanılarak yazılan ve yazarının “Dervîş” mahlaslı bir ...
  • Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikayelerinin tematik yönden incelenmesi 

   Akyüz, Ebru (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-25)
   Bu tez çalışmasının amacı, Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikâyelerinin tematik yönden incelenmesidir. Elabbas Bagırov, Çağdaş Azerbaycan edebiyatı ...
  • Eyyubi'nin Menakıb-ı Sultan Süleyman adlı eserinin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü 

   Gülbeden, Zülfikar (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Eyyûbî, 16. yüzyılın az tanınan şairlerindendir. Bu yüzyıl Osmanlı Devleti'nin her açıdan zirvede olması ve divan edebiyatının da en parlak dönemini yaşaması bakımından oldukça önemlidir. Dönemin bilinen büyük şairlarinin ...
  • Haydar Ergülen şiirinde ev imgesi 

   Badanka, Ceyda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Modern Türk şiirinin 1980 kuşağı ve imge şiiri anlayışının önde gelen şairlerinden biri olan Haydar Ergülen (d. 1956) dönem içindeki çabası, girdiği tartışmalar ve en önemlisi de yayımladığı şiir kitaplarıyla kuşak şiirinin ...
  • Hulki Aktunç’un “Son İki Eylül” romanındaki söz varlığı 

   Karınsız, Fatma İlknur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Edebiyatın her türünde eser veren Hulki Aktunç, “68 Kuşağı” diye adlandırılan dönemde yaşamış; bu kuşağın en önemli şair, yazar, ressam, reklamcı, fikir adamlarından biri olarak anılmıştır. Bu çalışmada Hulki Aktunç’un iki ...
  • Irak Türkmen Türkçesindeki atasözlerinin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerindeki atasözleriyle karşılaştırılması 

   Alhurmuzi, Ahmed Adeep Haseeb (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-15)
   Bu çalışma, Irak Türkmen Türkçesi söz varlığında kullanılan atasözlerinin tespiti ve tespit edilen bu atasözlerinin Güney batı-Oğuz grubu Türk lehçelerinin temsilcilerinden olan Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve ...
  • İbrahim Aşkî Tanık'ın edebiyat dersi hülâsaları eseri üzerine bir inceleme 

   Davran, Abdulvahap (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İbrahim Aşkî Tanık'ın Edebiyat Dersi Hülâsaları adlı eseri üzerinde yapılan bu tez çalışmasında, ilk olarak İbrahim Aşkî Tanık'ın Edebiyat Dersi Hülâsaları adlı eseri Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktarılmış daha ...
  • İslamiyet öncesi Türk destanlarında kadın tipi 

   Bilecan, Ennur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-09)
   Yaşamın varoluşundan günümüze kadar geçen süreç içinde kadın, her açıdan hayatın sürekliliğini sağlayan yaşama değer katan bir yapı taşı olmuştur. Kadının olmadığı yerde yaşamın devamlılığından bahsetmek imkânsızdır. Ve ...
  • Karşılaştırmalı dil bilimi ve dil bilgisi terimleri sözlüğü 

   Özköse, Sercan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-23)
   Dil, bugüne değin üzerinde çokça durulmuş, tanımı vasıtasıyla bir kalıba oturtulmaya çalışılmış; çok çeşitli, canlı bir varlık olarak hayatımızın içinde ve ona sıkı sıkıya bağlı kalan, toplumsal yaşantının en temel ...
  • “Kazak Enderi” adlı eser üzerine bir inceleme (Transkripsiyon- aktarma- dil ve muhteva) 

   Karaca, Hanife (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-10)
   Halk şarkıları, tüm insani duygu ve fikirlerle birlikte tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimleri kapsar. Bununla beraber sosyal, siyasî ve dinî yaşam biçimleri ile bunlar etrafında şekillenen toplumun kültür kimliğine ...
  • Klasik Türk şiirinde anne imgesi 

   Çavdar, Sevda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-11)
   Annelik, Türk toplumunda geçmişten günümüze kutsal bir kurum olarak kabul edilmiştir. Eski Türklerden bu yana değişmeyen bir algı sistemi içerisinde ana hakkına büyük özen gösterilmiştir. Sosyal hayatta, ev hayatında ve ...
  • Manastırlı Mehmed Rıfat’ın Tuhfetü’l-İslam’ı (inceleme-metin) 

   Güngör, Zeynep (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, Manastırlı Mehmed Rıfat’ın H. 1314 (M. 1897) tarihinde yayımlanan Tuhfetü’l-İslâm adlı eseri incelenmiştir. Çalışma, üç ana bölüm olarak düzenlenmiştir: Giriş bölümünde; kısasü’l-enbiyâ ilminin doğuşu, Türk ...
  • Mesîhî dîvânında Türkçe ilk elli gazelin şerhi 

   Madan, Hamide (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yaptığımız bu çalışma, 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başında yaşamış Mesîhî’nin Dîvân’ındaki Türkçe ilk elli gazelinin şerhinden oluşmaktadır. Çalışmamız, Mesîhî’nin gazellerinin anlaşılabilmesi ve hak ettiği değere ...