• AB raporları üzerinden Ak Parti dönemi demokratikleşme politikalarının analizi 

   Bozan, Mahmut (PESA, 2018-03-31)
   Demokratik rejimlerde kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi şeffaf bir süreç içinde gerçekleşir. Bir sonraki dönemde devleti idare etme yetkisinin alınması, önceki dönemde uygulanan politikaların ...
  • Bölge yönetimi ve eğitim bölgeleri kavramı 

   Bozan, Mahmut (MEB, 2004)
   Bölge kavramı, “illerden daha genis, cografî birimler düzleminde koordinesi gerekli kimi hizmetlerin yürütüldügü cografî-yönetsel birim” olarak tanımlanabilir. Buna göre bölge sadece bir fonksiyonel örgütlenmenin cografi ...
  • Dini cemaatlerin demokrasi algısı üzerine mukayeseli bir çalışma Nur hareketi ve Müslüman kardeşler 

   Bozan, Mahmut (Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği, 2020-06-30)
   Osmanlı Devleti 1. Dünya Harbi sonunda dağılmış ve Devletin iki temel Müslüman unsuru olan Türkler ve Araplar ayrılmışlardır. Bu ayrılış daha sonra rejim faklılaşması ve diğer sebeplerle kısmi bir yabancılaşmaya dönüşmüştür. ...
  • İki tarzı medeniyet ve iki tarzı siyaset 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2018-07-01)
   İnsanlık tarihinde şimdiye kadar pek çok medeniyetler gelip geçmiştir. Bunların bir kısmı kendinden sonraki medeniyetlere katkısını yaptıktan sonra “ölü medeniyetler” olarak tarih arşivindeki yerini alırken, bir kısmının ...
  • İnsan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimin yeri 

   Bozan, Mahmut (Tekışık ArGe Vakfı, 2004-11)
   Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığında insan kaynakları yönetiminde yeterliliği temel a- lan bir yapılanmayı gerçekleştirmek amacıyla yürürlüğe konulan Yönetici Atama Değerlendirme Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme ...
  • Küresel gücün tahkiminde düşmanca bir tavır; İslâmofobi 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2018-11-25)
   Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle Dünya siyasetinde Müslümanlar söz hakkını tamamen kaybetmiş oldular. Yeni dönemde hâkimiyet mücadelesi Marksist ve kapitalist ideolojiler arasında yaşanmaya başladı. Bu ...
  • Liberalizm ve neoliberalizm bir kriz döngüsü mü, yoksa siyasi bir kurgu mu? 

   Bozan, Mahmut (Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2018-04-30)
   Sanayi devriminden sonra dünya siyasetinde ana belirleyici güç olan ve halen bu özelliğini devam ettiren Batı’da özel mülkiyet anlayışı adeta bir kutsiyet atfıyla korunmuş ve özel teşebbüsün bağımsızlığına özel bir önem ...
  • Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları 

   Bozan, Mahmut (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, 2012-12-01)
   Lisansüstü eğitim yüksek öğretimin bir parçasıdır. Lisansüstü eğitim 1980’li yıllara kadar fakültelerin bünyesinde bir nevi usta çırak ilişkisi içinde uygulanagelmiştir. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte ...
  • Merkeziyetçi yönetimden yerinden yönetime geçişte alternatif yaklaşımlar Milli Eğitim Bakanlığı örneği 

   Mahmut, Bozan (TODAİE, 2003-01-01)
   Bu araştırma Türk kamu yönetiminin bir alt sistemi olan ve üst sistemin aşırı merkeziyetçi yapısını benzer ağırlıkta taşıyan eğitim sistemimizde bir kısım yetkilerin taşra teşkilâtlarına devredilmesi ve yerinden yönetime ...
  • Mesleki ahlâktan iş etiğine; kamuda değerler dönüşümü 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2019-11-30)
   Asırlara damga vuran gücün rengine göre her asırda bir meta revaç bulur. Eğer baskın gücün dayandığı değerler hakkı esas alıyorsa sosyal yapıda bunun yansımaları da ona göre müsbet olarak tezahür eder. Yok, eğer gücü esas ...
  • NATO yeni stratejiler yeni tehditler 

   Bozan, Mahmut (TİKA, 2000)
  • Perspektivi obucheniya Turetskih studentov v rossii 

   Bozan, Mahmut (Российский государственный гуманитарный университет, 2009)
  • PKK ve zorlama bir talep demokratik özerklik 

   Mahmut, Bozan (Bartın Üniversitesi, 2013-07-26)
  • The role of education: capability building or transformation of identity? 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2019-06-30)
   Eğitim ve öğretim, bir milletin hem kimlik ve değerlerini koruma ve tevarüs etme, hem de bilim ve teknikte ilerlemesini sağlama aracıdır. Eğitimin birinci fonksiyonu kültürel ve yerel, ikinci fonksiyonu ise beynelmilel ve ...
  • Türkiye’nin üniversite gerçeği ve bir öneri 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2019-05-31)
   Üniversiteler entelektüel katma değer, patent, icat, keşif ve yenilik gibi araçlarla toplumları dönüştüren önemli yapılardır. Bilgi çağının bu en stratejik kurumları, ülkelerin dünyadaki konumlarını belirlemede tartışmasız ...
  • Uluslararası mülteci hukuku ve Türkiye 

   Ergüven, Sarp Nasıh; Özturanlı, Beyza (Ankara Üniversitesi, 2013)
   Uluslararası hukukun unsurlarından birisini oluşturan mülteci hukuku, insanlık tarihinin en eski zamanlarına kadar uzanmaktadır. İnsanların bir arada yaşamaya başlamaları; baskı, şiddet ve zulüm gibi kavramları beraberinde ...
  • Üniter yapıda merkeziyet ve adem-i merkeziyetin uyumu 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2017-12-04)
   Kamu hizmetlerinin tek bir merkezden, merkez hiyerarşisine bağlı organlar eliyle yürütülmesine merkezden yönetim denilmektedir. Yerinden yönetim ise, kamu hizmetlerinin merkezî idareden ayrı, özerk kamu tüzel kişilerinin ...
  • Yoksulluk algısına farklı bir bakış 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2017-06-30)
   Üzerinde yaşadığımız Dünya insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak açısından yeterli kaynaklara sahiptir. Ancak bu kaynakların işletilmesi, âdil paylaşımı ve dağıtımında çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yoksulluk bu ...
  • Bir yumuşak güç: hayırseverlik 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2016)
   Dünyadaki kaynaklar insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite ve çeşitliktedir. Kaynakların değerlendirilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bazı görüşler bu ahengi bozmaktadır. Gelir ...
  • Yüksek öğretim ve akademik terfi üzerine bir değerlendirme 

   Bozan, Mahmut (Bartın Üniversitesi, 2015-06-06)
   Türkiye’de yükseköğretim uzun yıllarbir sorun kaynağı olarak toplumun gündemini işgal etmiştir. Yükseköğretimde son 10 yılda yaşanan gelişmeleri cumhuriyet tarihinin eğitimle ilgili en büyük dönüşümlerinden ...