• 19 yüzyılın ikinci yarısında Kazan Tatar edebiyatı ve marifetçilik hareketi 

   Kamalieva, Alsou (Uludağ Üniversitesi, 2009)
   19. yüzyılın sonlarında Tatar aydınlarını, sanatçılarını derinden etkileyen en önemli fikir ve edebiyat akımı Maarifetçilik1 hareketidir. Bu hareket kısa zaman içerisinde Tatar aydınları arasında etkisini hissettirmeye ...
  • Ayaz İshaki'nin eserlerinde Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma 

   Kamalieva, Alsou (Erdem, 2009)
   Toplumu eğitme ve bilinçlendirme amacıyla eserler veren Ayaz İshakî’nin eserlerinde Tatar toplumunu “Ruslaştırma” ve “Hristiyanlaştırma” işlenen başlıca siyasî konular arasında yer almıştır. Çalışmamızda Ayaz İshakî’nin ...
  • Çağdaş Tatar tiyatro yazarlarından Tufan Minnullin'in piyeslerine genel bir bakış 

   Kamalieva, Alsou (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2009)
   Çağdaş Tatar Edebiyatı, halk tiyatrosunun geleneksel unsurlarının üzerine modern yaklaşımların yerleştirilmesiyle bugünkü yetkinliğine ulaşmıştır. Batılı sanat akımlarından birebir etkilenen ve bunları özümseyerek çok ...
  • Çağdaş Tatar şiirinde ideolojik yaklaşımların tükenişi ve Hasan Tufan 

   Kamalieva, Alsou (Türk Dünyası Araştırmaları, 2010)
   Hasan Tufan, 1900-1981 yılları arasında yaşamış çağdaş Tatar şiirini önde gelen isimleri arasında yer alan önemli bir sanatçıdır. Çağdaş Tatar Edebiyatı'nın birçok alanda etki altında kaldığı ve hızlı değişimler yaşadığı ...
  • Musa Celil'in Moabit Defterleri üzerine bir inceleme 

   Kamalieva, Alsou (Erdem, 2011)
   Musa Celil, 1906’da dünyaya gelmiş ve otuz dokuz yıllık kısa bir yaşamın ardından 1945 yılında hayata veda etmiş, fakat bu kısa zamana çok sayıda ölümsüz eseri sığdırabilmiş önemli bir Tatar şairidir. Bu kısa süre içerisinde ...
  • Kitabü’l-idrak li lisâni’l-etrâk’te alıntı kelimeler 

   Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2012-11-01)
   Bir dilde alıntı kelimelerin tespiti o dilin hem öz söz varlığını ortaya çıkarmak hem de o dili konuşan milletin geçmişte hangi topluluklarla kültürel ve siyasal ilişkiler içerisinde olduğunu görmek açısından önemlidir. ...
  • Emirhan Yeniki'nin bir saatliğine hikayesi ve Tatar edebiyatında savaşın izleri 

   Kamalieva, Alsou (Turkish Studies, 2013)
   Savaş, trajedileriyle, sanatkârlara geniş bir yelpazede tema çeşitliliği verir. Savaş teması, edebi eserlerin de iddialı temalarından biridir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan savaşlar, dünya edebiyatlarında çeşitli edebî ...
  • XVI. yüzyıl Çerkeş kazası köylerinin lokalizasyonu ve toponimik analizi 

   Salan, Musa; Yiğit, İlker (Turkish Studies, 2013-04-01)
   Tarihi coğrafya çalışmalarında geçmiş dönem yerleşmelerinin tespiti (lokalizasyonu) oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Arşiv kaynaklarında yer alan yerleşme adlarının hem okunuşu hem de söz konusu yerleşme ve buna bağlı ...
  • Kuman lehçesi sözlüğü 

   Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2013-11-30)
   Bu kritik yazısında Kaare Grönbech'in 1942'de Komanisches Wörterbuch adıyla yaptığı yayının çeviri versiyonu olan Kuman Lehçesi Sözlüğü yayını ele alınmış ve hatalı yönleri sunulmuştur.
  • Halise Şirmen'in "An" adlı hikâyesi 

   Kamalieva, Alsou (Bartın Üniversitesi, 2015)
   Hikâyede İkinci  Dünya  Savaşı’nın  sona  erdiği  yıllarda  Sovyet  askerlerini  taşıyan  trende  yolculuk yapan bir Tatar askerinin vatanına, insanlarına ve askerdeyken konuşması yasak olan diline olan  özlemi anlatılır ...
  • Adil Kutuy'un gönderilmemiş mektuplar adlı romanında aile 

   Kamalieva, Alsou (Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), 2015)
   Adil Kutuy, Çağdaş Tatar Edebiyatının usta kalemlerinden birisidir. Onun önemli eserlerinden birisi “Gönderilmemiş Mektuplar”dır. Eser, öğrencilik yıllarında birbirleriyle tanışıp aşık olan, evlenen ancak daha sonra çeşitli ...
  • Alimcan İbrahimov’un fikir ve edebiyat yaşamını besleyen fikri temeller 

   Kamalieva, Alsou (The Journal of Academic Social Scienc, 2017)
   Tatar edebiyat ve sanat adamlarının üzerindeki örtünün açılarak yeniden değerlendirilmeye başlanması ancak 1980 sonrası yıllarda başlamış, 1990 “glasnost” ve “perestroyka” ile de daha özgür bir şekilde bu kıymetlerin ...
  • On some erroneous lemmata from Armeno-Kipchak publications: I. Verbs 

   Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2017-05-01)
   Ermeni-Kıpçakçası sahasında, Deny’nin 1957 tarihli çalışması olan ilk yayından bu yana, metin okumayı esas alan çeşitli çalışmalar yayınlanmış ve bu yayınların söz varlığı söz konusu sahada çalışan bilim adamlarına katkı ...
  • Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye üzerine bir Türkmen yayını 

   Salan, Musa (Avrasya Yazarlar Birliği, 2017-05-30)
   Bu yazıda Memluk-Kıpçak eserlerinden Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye'nin Türkmenistan'da 2005 yılında basılan "Türkmen Diline Nepis Sowgat" adlı kitap tanıtılmaktadır.
  • Kitābü’l‐idrāk haşiyelerinin özgün söz varlığı ve Anadolu Türkçesindeki karşılıkları 

   Salan, Musa (Bartın Üniversitesi, 2017-06-01)
   Tarihî Türkçenin Memlûk sahasında yazılmış yadigârları, Eski Kıpçakça metinlerin kısıtlı oluşu dolayısıyla hep Kıpçakça cephesinden ele alınmıştır; ancak bu saha eserleri Kıpçak dil malzemesi taşıdığı kadar, yadsınamaz ...
  • On the etymology of the Turkic verb söylä- ‘to speak, to say’ 

   Salan, Musa (Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2017-07-01)
   söylä- ‘söylemek, demek, konuşmak’ fiili tamamıyla olmasa da kısmen daha eski sözlä- fiilinin yerini alarak Orta Türkçede ortaya çıkar. Bundan dolayı kimi bilim adamları ya söylä- fiilinin sözlä- fiilinin fonolojik bir ...
  • İbnü Mühennâ Lügati‟nin söz dizimi üzerine bir inceleme 

   Aljasimi, Sawash; Tazegül, Erdem (Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-09)
   XIII. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Kitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisân (İbnü Mühennâ Lügati) Cemalüddin İbnü Mühennâ‟ya aittir. Eser üç kısımdan (Farsça, Türkçe ve Moğolca) oluşmaktadır. Araplara yabancı ...
  • Başkurt halk edebiyatındaki Kém Köslö (Kim Güçlü) masalının incelemesi 

   Ünüvar, Dursun (Bartın Üniversitesi, 2017-11-05)
   Sözlü edebiyat ürünleri, dolayısıyla masallar, bir toplumun kültürünün, tarihinin ve dilinin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Anlatıcılar, aktarılan ürüne anlatıldığı dönemin ve ortamın koşullarına ...
  • Başkurt Türkçesinde kuşma kılımlar (Birleşik / Karmaşık fiiller) 

   Ünüvar, Dursun (Yeni Türkiye Dergisi, 2018-01-30)
   Türk dilinin genelinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde de son derece fazla birleşik fiil kullanımı görmek mümkündür. Başkurt Türkçesinde tamamlanma, süreç ve süreklilik bildiren fiil birleşmeleri zarf fiil+ fiil yapısındaki ...
  • İbnü Mühenna Lügati'nin Türkçe ve Moğolca kısmındaki ortak kelimeler üzerine 

   Karagözlü, Savaş (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-05-20)
   Türk bilim dünyasında İbnü Mühenna Lügati adıyla bilinen Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân adlı eser, 13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından kaleme alınmıştır. Eserin dili Arapçadır ve üç kısımdan ...