Güncel Gönderiler

 • Hadislere göre Emr-i Bi'l-ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-münker 

  Bursalı, Şerif Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İyilik, kötülük, emr-i bi'l-ma'rûf nehy-i ani'l-münker, salih amel gibi kavramlar darb-ı mesel olmuşlardır. Herkes tarafından anlaşılabilen açıklamaya gerek kalmayan kavramlardan bazılarıdır. Bu konuyla ilgili soru ...
 • Elmalılı'nın hak dini Kur'an dili tefsirinde nüzul sebepleri 

  Mısır, Önder (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Allah tarafından okunmak, anlaşılmak ve hükümlerini hayata uygulamak maksadı ile gönderilen Kur'an'ı Kerim, içerisinde nüzul ortamını anlatan ayetleri ile ilk andan günümüze kadar geçmiş insanlarla günümüz insanı arasında ...
 • İlköğretim 5. sınıf Arapça dersi öğretim programındaki bazı yazma becerisi kazanımlarının çeşitli faktörlere göre değerlendirilmesi – Bartın ili örneği 

  Şengül, Mustafa (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmada Bartın ilinde bulunan imam hatip ortaokullarında öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin İlköğretim (2-8. sınıflar) Arapça Dersi Öğretim Programında bulunan 5. sınıf ilk üç tema (Tema 1: Sesler ve Harfler, ...
 • Kur’an-ı Kerim‘de insanın yaratılışı ve sorumluluğu 

  Şerbetçi, Mehmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İnsanlık tarihi boyunca bütün din ve düşünce sistemleri, evren ve insanın yaratılışı ile ilgilenmiş, ‘bunlar niçin var’ sorusunu cevaplamaya çalışmışlardır. Kâinatın ve içindeki insanın amaçsız yaratılmadığı bilinen bir ...
 • İslam hukukunda çoraplara mesh 

  Yalnız, İshak (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada; Müslümanın en önemli ve günlük hayatında en çok yer tutan ibadetine (namaz) maddî ve manevî bakımdan temizlik sağlayan abdest, özellikle de çoraplara mesh edip edilemeyeceği Hz. Peygamber (s.a.s)’in hadisleri ...
 • İbni Arabî’nin Fütuhat-ı Mekkiyyesi’nde temizlik ve namazla ilgili hükümlerdeki hikmetler 

  Göker, Fatma Betül (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Muhyiddin İbn Arabî, ibadetlere genel olarak külli bir bakış açısıyla bakar. İbadetleri ele alırken zahir-batın, şekil-hakikat ilişkisi kurar. Bu şekilde ibadetlerden külli bir marifet çıkartır. İbadetleri Allahİnsan ...
 • Fen bilimlerinin fıkıh ilmine katkıları 

  Kalaycı, Erdem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Günümüzde birçok dala ayrılmış olan bilimler inceleme alanları ve yöntemleri bakımından birbirinden çok farklı olsalar da bütün bilimlerin ortak noktası “insan” olduğundan bilim dalları arasında sürekli bir etkileşim ...
 • İslâm hukukunda kişinin bedeni üzerindeki tasarrufları 

  Taşdelen, Erkan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada bireyin kendi bedeni üzerindeki tasarruf yetkisi ele alınmıştır. İslâm’da genel anlamda kişi emir ve yasaklara muhataptır. Emir ve yasaklar dışında bir şeyi yapıp yapmama tavsiye niteliği taşır. Bu temel ...
 • Bekir Topaloğlu’nun hayatı ve kelami görüşleri 

  Öztekneci, Ekrem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin başından itibaren İslâmî ilimlere dair gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında, bunların sınırlı sayıda oldukları ve özellikle akademik yayınların oldukça az olduğu bilinen bir husustur. ...
 • Merginânî’nin el-Hidâyesi’nin emizlik, ibâdetler ve nikâh bölümlerinde İmâm Muhammed’in tek kaldığı Ebû Hanîfe’ye muhâlif görüşleri 

  Öztürk, Ayşe (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  el-Hidâye, Merginânî’nin “Bidâyetu’l-Mubtedî” adlı eserinin şerhi olarak yazılmış bir eserdir. Bu çalışmada temizlik, ibâdet ve nikâh konularında İmâm Muhammed’in İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Ebû Yûsuf karşısında tek kaldığı ...
 • Kur’an-ı Kerim’de felâh ve hüsrân kavramları kapsamında insan davranışları 

  Kuloğlu, Cengiz (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma ile Kur’an-ı Kerimde geçen “felâh” ve “hüsrân” anlamlı kelimelerin tespit edilerek bunların konu tasnifinin yapılması hedeflenmiştir. Konu tasnifine geçmeden önce Kur’an-ı Kerim’in tanımı muhtevası ve gayesi ...
 • İslâm hukûkunda şûrâ ve istişâre 

  Bozkurt, Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İslâm dîni genel itibariyle insanlar için bir takım prensipler belirlemiştir. Kimi prensiplerin uygulanması açık, kesin ve bağlayıcı hükümlerle belirtilmişken, kiminin uygulanması ise açık, kesin ve bağlayıcı bir hükümle ...
 • Hadislere göre emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker 

  Bursalı, Şerif Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-14)
  İyilik, kötülük, emr-i bi‟l-ma‟rûf nehy-i ani‟l-münker, salih amel gibi kavramlar darb-ı mesel olmuşlardır. Herkes tarafından anlaşılabilen açıklamaya gerek kalmayan kavramlardan bazılarıdır. Bu konuyla ilgili soru ...
 • Bartın kitâbelerindeki Arapça kelimelerin özellikleri 

  Can, Yücel (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
  Eski çağlardan günümüze değin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bartın ilimiz Osmanlı Devleti’ne de ev sahipliği yapmıştır. Nitekim Bartın iline bakıldığında söz konusu medeniyetin sanatsal, kültürel ve tarihsel ...
 • Mergınânî’nin el-hidâyesi’nin ibadetler ve nikâh bölümlerinde İmameyn’in İmam A’zam Ebû Hanîfe’ye karşı birleştiği görüşler 

  Bakırcı, Nevzat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-22)
  Hanefi mezhebinin görüşlerini bir araya getirme açısından son derece önemli bir eser olan el-Hidâye’de Ebû Hanîfe’nin önemli iki öğrencisi İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in İbadetler ve Nikâh alanlarında hocaları Ebû ...
 • Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ve akademik çalışmaları 

  Taşlıyol, Hilal (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-01)
  Bu çalışma İsmail Cerrahoğlu’nun akademik çalışmalarını incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin konusu ve önemi, amacı, araştırma soruları, araştırmanın ...
 • Merginânî’nin el-Hidâye’sinin tahâret, ibadât ve münâkehât bölümlerinde İmâm Ebû Yûsuf’un tek kaldığı muhâlif görüşleri 

  Kılıçoğlu, Arafat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızda, Hanefî mezhebi’nin önde gelen fıkıh kaynaklarından biri olan el-Hidâye adlı eserde yer alan, Ebû Yûsuf’a ait görüşler ele alınmış, bu görüşler içerisinde İmâm-ı Âzam ve İmâm Muhammed’e muhalefet edip görüşünde ...
 • Arap dilinde cümle-i muterize ve Kur’an-ı Kerimden seçme örnekler 

  Orozobekov, Kanatbek (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-28)
  Bu çalışma, Arap dilinde cümle-i muterize ve Kur’ân-ı Kerim’den seçme örnekler incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırma konusu, önemi, amacı, sınırları, ...
 • İslam dünyasındaki radikal örgütler üzerine bir değerlendirme; IŞİD örneği 

  Bozan, Fatma (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-27)
  21. Yüzyılda dünya gündemini meşgul eden en önemli hâdiselerden birisi terör örgütleri ile bu örgütler tarafından gerçekleştirilen tedhiş ve terör faaliyetleridir. Terör örgütlerini öne çıkaran çeşitli sebepler bulunmaktadır. ...
 • İbn Teymiye’de âlemin kıdemi 

  Özaykan, Cihan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-02-17)
  Bu çalışmada âlemin kıdemi veya hudûsu meselesine dair İbn Teymiyye’nin yapmış olduğu yorumlar ve değerlendirmeler ele alınmıştır. Tezin giriş bölümünde çalışmanın sebepleri, amaçları, kapsamı ve yöntemi dile getirilmiş, ...