• Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ve ilim anlayışı 

   Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2012-10)
   Ahmed Cevdet Paşa; devlet adamı, siyasetçi, hukukçu, tarihçi, sosyolog, eğitimci yönleriyle sıklıkla değerlendirilmiş, hakkında bolca çalışmalar yapılmış bir şahsiyettir. Bununla birlikte Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ...
  • Aktif yurttaşlık öz-yeterlik ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması 

   Yazıcı, Sedat; Arslan, Hakan; Dil, Kemal; Çetin, Ensar (2017)
   Bu çalışmanın amacı aktif yurttaşlık öz yeterliği ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektir. Öz-yeterlik kişinin bir işi başarmada kendi kendisine yönelik algı inancını yansıttığı için olası davranışlar üzerine nedensel ...
  • Aktif yurttaşlık öz-yeterlik ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması 

   Arslan, Hakan; Dil, Kemal; Çetin, Ensar; Yazıcı, Sedat (International Journal of Human Sciences, 2017)
   Bu çalışmanın amacı aktif yurttaşlık öz yeterliği ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektir. Öz-yeterlik kişinin bir işi başarmada kendi kendisine yönelik algı inancını yansıttığı için olası davranışlar üzerine nedensel ...
  • Aristoteles’in izahat yöntemi hakkındaki yorumlar 

   Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2014-03)
   Aristoteles’in izahat yöntemiyle ispatlaması hakkında gerek Aristoteles’in metinlerinde, gerekse Aristoteles yorumcularının metinlerindeki bilgiler oldukça azdır. Günümüz yorumcuları tarafından yapılan izahat yöntemi ...
  • Aristoteles’in matematik felsefesi ve matematik soyutlama 

   Kelikli, Murat (Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017)
   Matematik felsefesi hakkında sorulacak sorular oldukça fazla olmasına rağmen, sorulacak temel sorular varlık açısından matematik nesnenin ne olduğu ve bilgi açısından matematik akıl yürütmenin ne olduğu soruları olacaktır. ...
  • Aristoteles’te abese irca yöntemiyle ispatlama 

   Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2013-03)
   Abese irca yöntemi, Aristoteles’in mantığında önemli bir yer tutar. Bu yöntem, doğrudan ispatlama ile bağlantılı ve birbirini tamamlayıcıdır. Aristoteles’in tüm formları doğrudan ve abese irca yöntemleri vasıtasıyla ...
  • Aristotle’s theory of emotions 

   Yazıcı, Aslı (Turkish Studies, 2015)
   This paper reconstruct a general picture of Aristotle’s theory of emotion developed in his major works. Most commentators express hesitation about whether it is possible to reconstruct such a theory of emotion in ...
  • Bilim tarihimizin bazı önemli matematikçileri 

   Aslan Seyhan, İrem (Bilim ve Ütopya Dergisi, 2018-12)
  • Çağdaş felsefenin klasikleri: felsefe öğretim üyelerinin tercihleri üzerine nicel bir araştırma 

   Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Turkish Studies, 2016)
   Bu araştırmanın ana problem cümlesi “Felsefe öğretim üyelerinin değerlendirmesine göre, çağdaş Batı felsefesinin temel klasikleri nelerdir?” sorusudur. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ...
  • Davidson’un düzensiz tekçilik kuramı ve sosyal bilimsel yasaların varlığı 

   Yazıcı, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
   Kesin sosyal bilimsel yasaların olup olamayacağı sorusu sosyal bilimler felsefesinde uzun süredir tartışılmakta olan bir konudur. Yaygın kabul görmesine karşın, Donald Davidson’un, kesin psikolojik yasaların olmadığını ...
  • Değerler eğitiminde kahramanlardan yararlanma: sosyal bilgiler ders kitapları ile öğretmen adaylarının kahraman tercihlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma 

   Yazıcı, Sedat; Aslan, Mecnun (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011)
   Bu çalışma değerler eğitiminde rol model olarak kahramanlardan yararlanma durumunu sosyal bilgiler ders kitapları ile öğretmen adaylarının kahramanları rol model alma eğilimlerini karşılaştırılarak incelemektedir. Böyle ...
  • Descartes ve Spinoza’da töz, sıfat ve tarz 

   Çıvgın, Ayşe Gül (Turkish Studies, 2018)
   Genel olarak bakıldığında modern felsefe, epistemolojik ve ontolojik problemler ekseninde şekillenmiştir. Bu dönemde filozoflar iki temel ve önemli soruya yanıt vermeye çalışmışlardır. Bunlardan ilki; bilginin mahiyeti, ...
  • Development and validation of a citizenship attributional style questionnaire 

   Güven, Sevim; Yazıcı, Sedat (Elsevier, 2017-12)
   Attribution theory remains popular in the social sciences and often informs education studies. However, attributional style questionnaires tend to reflect the context-dependent character of the theory and existing measures ...
  • Epiktetusçu eğitimde erdemli insan 

   Yazıcı, Aslı (Türk Felsefe Derneği, 2001-02)
  • Epiktetusçu eğitimde erdemli insan 

   Yazıcı, Aslı (Felsefe Dünyası, 2001-02)
  • Etik durum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

   Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010)
   İdealizm ve görecilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan Forsyth’nin (1980) Etik Durum Ölçeği, (EDÖ) işletmeden eğitim alanına tüm dünyada farklı ülke ve kültürlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
  • Etik durum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

   Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010)
   İdealizm ve görecilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan Forsyth’nin (1980) Etik Durum Ölçeği, (EDÖ) işletmeden eğitim alanına tüm dünyada farklı ülke ve kültürlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
  • Faculty and student perceptions on college cheating: evidence from Turkey 

   Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Aslı; Erdem, Meziyet Sema (Routledge, 2011-05)
   Investigation of academic dishonesty has increased markedly in the past two decades; however, the body of research offers inconclusive evidence for many variables. This study examines faculty and student perceptions of ...
  • Faculty and student perceptions on college cheating: evidence from Turkey 

   Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat; Erdem, Meziyet Sema (Routledge, 2011)
   Investigation of academic dishonesty has increased markedly in the past two decades; however, the body of research offers inconclusive evidence for many variables. This study examines faculty and student perceptions of ...
  • Felsefe dergileri bibliyografyası (V) 

   Çıvgın, Ayşe Gül; Öztürk, Ümit (Mavi Atlas, 2015-04)
   “Felsefe Semineri Dergisi”, “Felsefe Tercümeleri Dergisi”, “Dün ve Bugün Felsefe”, “Toplumsal Bilimler ve Felsefe İçin Impetus” ve “Bilim Felsefe Tarih” dergileri hakkındaki bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel ...