• Bartın mezar taşı metinleri üzerine bir araştırma 

   Çelik, Anıl (Social Science Studies Journal, 2018)
   Ölüm evrensel bir kavramdır ancak dünyanın farklı kültür dairelerinde farklı şekillerde kavranıp algılanmıştır. Bahsi geçen kavram, yalnızca farklı ulus ya da kültürler tarafından değil felsefe ve bilimin farklı disiplinlerince ...
  • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

   Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
   Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
  • Nilgün Marmara'nın şiirlerinde dil sapmaları 

   Çelik, Anıl (Türk Dünyası Kültür Araştırmaları, 2015)
   Nilgün Marmara’nın şiiri, dilin işlevini sorgulayan yapısıyla İkinci Yeni şiiriyle ilişkilendirilebileceği gibi aynı sorgulamayı yapan birçok modernist şairin şiirleriyle de ilişkilendirilebilir. Sanatçının geniş imgelemi, ...
  • Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinde küse- fiili 

   Çelik, Anıl (İdil Dil ve Sanat Dergisi, 2018)
   Eski Türkçe metinlerde yer alıp bugün Türkiye Türkçesi ölçünlü yazı dilinde kullanılmadığı halde Anadolu Ağızlarında yaşamakta olan birtakım kelimeler vardır. Bu kelimelerden biriside “küse-” ilidir. Bu il; hem Moğolca ...
  • Türk düğün gelenekleriyle ilgili bir terim: “telek” 

   Çelik, Anıl (Sosyal Bilimler Dergisi, 2018)
   Türk kültüründe “düğünlerde gelinleri süsleyen ve onlara kılavuzluk eden kadınlar” için birçok farklı adlandırmanın kullanıldığı çeşitli kaynaklarca saptanmıştır.“Telek” adlandırması da Yalova İli Manavları’nın sözü edilen ...
  • Türkçede kelime olarak kullanılan batı kaynaklı ön eklerin bugünkü durumu üzerine 

   Çelik, Anıl (Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2015)
   Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve ön ek bulundurmaz. Tıpkı diğer diller gibi Türkçe de ortayaçıktığı andan itibaren yabancı dillerle ilişkiler kurmuş ve bu dillerin etkisinde kalmıştır. Önce,İslamiyet ile birlikte Farsça ...
  • Türkiye Türkçesi ağızlarında {lAmA} birleşik ekinin hastalık adı türetme işlevi üzerine 

   Çelik, Anıl (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018)
   Birleşik ek, en sade tanımlamasıyla “Birden fazla ekin birleşmesinden oluşan ek” demektir. Türkiye Türkçesinde bulunan birleşik eklerden birisi de {+lAmA} ekidir. Bu ek, Türkiye Türkçesi Ağızlarında hastalık adı yapma ...
  • XIV.-XV. yüzyıl eski Anadolu Türkçesi tıp metinlerinde yer alan Farsça ve grekçe menşeli terimlerin yazımındaki tutarsızlıklara bazı örnekler 

   Çelik, Anıl (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Eski Anadolu Türkçesi tıp metinleri oluşturulurken imla konusunda tutarlı bir sistem ortaya koyulamamıştır. Hem Türkçe terimlerin hem de Arapça, Farsça ve Grekçe gibi dillerden alıntılanan kelimelerin yazımında çeşitli ...
  • Yalova ili yerli ağzından Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne katkılar 

   Çelik, Anıl (Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2018)
   Yalova ili, kitlesel iletişimin ve göçlerin yoğun etkisi altındadır. İlin yerli ağzının temel karakteristiğini belirlemeye yetecek olan malzemeyi bugün hâlen bünyesinde barındıran derleme metinleri, bir sonraki kuşakta ...
  • Yalova ili yerli ağzının çocuk oyunlarıyla ilgili söz varlığı 

   Çelik, Anıl (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Ağızlar hakkındaki çalışmalar sosyal bilimlerin çeşitli dallarını ilgilendiren önemli veriler içerir. Söz konusu sosyal bilim alanlarından birisi de halk bilimidir. Halk biliminin kavram alanına giren dil malzemelerinden ...