• Abdülkerim Sabit ve Sabah-ı İnşirah’ı üzerine bir inceleme 

   Balık, Macit; Şahin, Kürşat Şamil (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Türk edebiyatında Tanzimat ikinci nesil ile Servet-i Fünûn arasındaki dönem “Ara Nesil” olarak isimlendirilir. Kendilerinden önceki neslin izlerini taşımakla birlikte sonraki kuşağın da sanat anlayışlarının hazırlayıcısı ...
  • Ahmet Erhan'ın şiirlerinde argo ve sövgü 

   Kaman, Sevda (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
   Ödüllü şiirleriyle 1980’lerin başında adını duyuran, şiirleri yabancı dillere çevrilen Ahmet Erhan, Çağdaş Türk şiirinin karamsar şairlerinin başında gelir. İlk şiirleri 1976 yılında dergilerde yayımlanmaya başlayan şairin ...
  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde iş ve çalışma olgusu 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
   Ahmet Hamdi Tanpınar denemelerinde daha çok edebiyat, müzik, mimari, resim gibi güzel sanatların değişik alanlarıyla ilgili meselelerle ilgilendiği gibi tarih, sosyoloji ve estetik kuramları üzerine yazılar da kaleme ...
  • Ahmet Haşim ve Baki Ayhan T.’nin birer şiirinden hareketle yüz yılda modernizme eleştirel bir bakış 

   Şen, Can (Celal Bayar Üniversitesi, 2014-09)
   Bu makalede Türk şiirinin önemli isimlerinden Ahmet Hâşim ile Bâki Ayhan T.’nin yüz yıl ara ile yazılan iki şiiri ele alınarak bu şairlerin modernizm karşısındaki tavırları belirlenmeye çalışılacaktır. Modernizmin yozlaşan ...
  • Bartın mezar taşı metinleri üzerine bir araştırma 

   Çelik, Anıl (Social Science Studies Journal, 2018)
   Ölüm evrensel bir kavramdır ancak dünyanın farklı kültür dairelerinde farklı şekillerde kavranıp algılanmıştır. Bahsi geçen kavram, yalnızca farklı ulus ya da kültürler tarafından değil felsefe ve bilimin farklı disiplinlerince ...
  • Baykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerine 

   Kaman, Sevda (Turkish Studies, 2015)
   Kuşlar, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. İnsanların uçmasına imrendiği yetenekleriyle kuşlar, hayvanlar içerisinde daima ön plana çıkmış, güzel sanatların konusu olmuştur. İnsan, kuşların ...
  • Bir İstanbul mekânı vapur ve edebiyatımız 

   Öner, Haluk (The Journal of Social Sciences, 2017)
   Mekân olgusu, insan hayatında yalnızca pratiğe dönük bir alanı içermez. Mekân algısı, süreç boyunca pratik alandan zihinsel alana geçerek geniĢlemiĢtir. Edebi eserlerde de benzer bir süreç yaĢanmıĢ ve mekân, metnin yapısal ...
  • Celâleddin Ezine’nin hayatı ve eserleri üzerine genel bir değerlendirme 

   Şen, Can (2020-04)
   Baba tarafından Ezine/Çanakkaleli olan Celâleddin Ezine babasının görev yeri olan Sakız adasında 1899’da doğmuş ve 1972’de İstanbul’da vefât etmiştir. Yükseköğrenimini Almanya ve Fransa’da gören Ezine, 1930’lu ve 1940’lı ...
  • Cevdet Kudret'in yaşamından Sokak'ına Türkiye'nin sosyoekonomik ve politik hallerinin yansımaları 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
   Cevdet Kudret (1907-1993) Türk edebiyatında genellikle aratırmacı, eletirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran yazar, şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde ...
  • Çevreci eleştiri kuramı açısından Müge İplikçi'nin Cemre adlı romanı 

   Balık, Macit; Tekben, Bilgen (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın ...
  • Çevreci eleştiri ışığında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
   Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...
  • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

   Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
   Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
  • Dil ve toplum ilişkisi 

   Kuram, Kadri (Sosyoloji Yazıları, 2018)
   Başlığında dil ve toplum sözcükleri geçmesine rağmen bu bir toplumdilbilim yazısı değildir. Yazı, aslında doğal bir varlık olan dilin insanlar tarafından sosyal ve siyasi bir varlık olarak algılanmasının ne gibi yanlış ...
  • Dönem sosyolojisinin anlatıcı rolleri üzerinden Türk romanına yansımaları 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Anlatıcının rolü, romancının metindeki konumunu, roman metnindeki mekân, üslup, zaman algısını belirleyen yapı taşlarından biridir. Geçmiş, bugün, gelecek düzleminde kahramanların ruh hallerini yansıtabilmek için romancının ...
  • Dört roman ekseninde edebiyatta dört mevsimin incelenmesi 

   Öner, Haluk (Ulakbilge Dergisi, 2017)
   Edebiyatta zaman algısı ve zamanı kullanma biçimi, nesnel ölçütlere göre şekillenebileceği gibi geçmiş-şimdi-gelecek düzleminin insan duygularına ve psikolojisine göre değişebilen bir algı üzerinden de görülebilir. Zaman, ...
  • Edebiyat ve mekân bağlamında Safiye Erol'un Ülker Fırtınası romanı üzerine inceleme 

   Balık, Macit (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Edebiyatın mekân tasavvuru, bireysel ve toplumsal hassasiyetlerin; geçmiş, şimdi, gelecek düzleminde gösterdiği duyarlılığın görüntüleri olarak da düşünülebilir. Mekânlar, edebi eserlerde hatırlamanın, nostaljinin, kültürel ...
  • Edebî bir tür olarak tiyatroda anlatıcı meselesi 

   Şen, Can (Bartın Üniversitesi, 2017)
   Tiyatro, tarihi antik çağlara dayanan binlerce yıllık bir sanattır. Tiyatro, bir sahne faaliyeti olmakla birlikte bu sanat dalının yazılı şekilleri olan piyesler tiyatroyu aynı zamanda bir edebî tür yapmaktadır. Bu açıdan ...
  • Edip Cansever'in Tragedyalar'ında yalnızlık bunalım ve yabancılaşma 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Edip Cansever (1928-1986) Türk şiirinin dönemeçlerinden biri olan İkinci Yeni kuşağının önemli isimlerden biridir. 1950 sonrası Türk öykü ve şiirinde, dönemin sosyal ve siyasal atmosferinin etkisi altında ortaya çıkan ...
  • Fahri Erdinç’in acı lokma romanında Akhisar 

   Şen, Can (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018)
   Akhisar/Manisa doğumlu yazar Fahri Erdinç Acı Lokma adlı otobiyografik romanında siyasî sebeplerle Bulgaristan’a gitmek zorunda kaldığı döneme kadarki hayatını işlemiştir. Eserin büyük kısmı Erdinç’in Akhisar’da ...
  • Fakir Baykurt 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi duyarlılıklaköyün ele alındığı yaklaşık otuz yıllık bir süreiçinde (1940-1970 arası) adından en çok söz ettirenyazarlardan biri Fakir Baykurt’tur (1929-1999). Köyve köylünün ...