Recent Submissions

 • Senaryoların edebî açıdan incelenmesinde anlatıcı unsuru 

  Şen, Can (Hars Akademi, 2021-12)
  19. yüzyılda yeni bir sanat olarak doğan sinema, kendisinden önce var olan farklı sanatların imkânlarından yararlanmıştır ve günümüzde de yararlanmaya devam etmektedir. Sinemanın çeşitli ölçülerde yararlandığı sanatların ...
 • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

  Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
  Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik adlı senaryosu üzerine bir inceleme 

  Şen, Can; Şahinkaya, Şeyma (Selçuk Üniversitesi, 2021-04)
  Türk edebiyatında çeşitli eserleriyle kendilerine önemli bir yer edinmiş kimi şairlerin/yazarların külliyatlarında geri planda kalan, unutulan eserler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu isimlerden birisi de şair kimliğiyle ...
 • İsmail Bozkurt’un romanlarına Hippolyte Taine’in yaklaşımıyla bakmak 

  Şen, Can (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Vakfı, 2020-10)
  İsmail Bozkurt, 1990’lardan günümüze kadar yayımladığı beş roman ile Kıbrıs Türk edebiyatında adından söz ettiren bir yazar olmuştur. Onun romanlarını önemli kılan özellikler Kıbrıs Türk varoluş mücadelesini yaşantıya ...
 • İki yazarın hatıraları üzerine bir karşılaştırma: Kırk Yıl ve Edebî Hatıralar’da Hüseyin Cahit Yalçın 

  Şen, Can (Ordu Üniversitesi, 2020-07)
  Karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri büyük ölçüde hikâye, roman, tiyatro gibi kurmaca türler ile şiir üzerine yapılmaktadır. Bu makalemizde daha farklı olarak iki yazarın hatıralarını karşılaştırmalı olarak değerlendireceğiz. ...
 • Celâleddin Ezine’nin hayatı ve eserleri üzerine genel bir değerlendirme 

  Şen, Can (2020-04)
  Baba tarafından Ezine/Çanakkaleli olan Celâleddin Ezine babasının görev yeri olan Sakız adasında 1899’da doğmuş ve 1972’de İstanbul’da vefât etmiştir. Yükseköğrenimini Almanya ve Fransa’da gören Ezine, 1930’lu ve 1940’lı ...
 • Şinasi'nin şiir çevirileri üzerine bir inceleme 

  Şen, Can (2020)
  Türk edebiyatına Batı edebiyatlarından ciddi anlamda çeviri faaliyetleri Tanzimat döneminde başlamıştır. Bu dönemde özellikle daha fazla etkileşimde olduğumuz için Fransız edebiyatından çeviriler yapılmıştır. Yeni Türk ...
 • İsmail Bozkurt’un Kaza romanında Kıbrıs Türk halk kültürü 

  Şen, Can; Erol Çalışkan, Şerife Seher (2020-01)
  İsmail Bozkurt (d. 1940) Kıbrıs Türk edebiyatının yaşayan romancılarından birisidir. İlk romanı Yusufçuklar Oldumu? 1987’de yayımlanan Bozkurt, bu ilk romanından beşinci romanı Kaza’ya (2016) kadar tüm romanlarındaKıbrıs ...
 • Firdevsü’l-İkbal’de geçen ”aral, atav, töbek/tübek” sözcükleri üzerine 

  Kaman, Sevda (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Hive Hanları tarihini anlatan Klasik dönem sonrası Çağatay Türkçesi ile yazılan Firdevsü’l-ikbâl’i yalnızca tarihî bir metin olarak görmemek gerekmektedir. Yazarı Şir Muhammed Mirab Mûnis (1778-1829); hanlık teşkilatı, ...
 • Hulki Aktunç’un “Madi Hayat In The Dark” adlı öyküsünde argo 

  Kaman, Sevda (Researcher:Social Science Studies, 2019)
  Şiir, roman, öykü, deneme gibi farklı türlerde eserler kaleme alan Hulki Aktunç’un edebî karakterini oluşturan unsurların başında dil hassasiyeti gelir. Kadıköy sokaklarının çok kültürü ortamında temellerini attığı argo ...
 • Baykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerine 

  Kaman, Sevda (Turkish Studies, 2015)
  Kuşlar, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. İnsanların uçmasına imrendiği yetenekleriyle kuşlar, hayvanlar içerisinde daima ön plana çıkmış, güzel sanatların konusu olmuştur. İnsan, kuşların ...
 • Hüseyin Baykara Divanı’nın bilinmeyen bir nüshası üzerine 

  Kaman, Sevda (MUTAD, 2019)
  Herat’ı açtığı okullarla, düzenlediği meclislerle, sanatçı ve ilim insanlarını koruyan tavrıyla önemli bir merkez haline getiren Ebu’l-gâzi Sultân Hüseyin bin Mirzâ (H 842-911/M.1438-1506) şair hükümdarlardan biridir. ...
 • Ahmet Erhan'ın şiirlerinde argo ve sövgü 

  Kaman, Sevda (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
  Ödüllü şiirleriyle 1980’lerin başında adını duyuran, şiirleri yabancı dillere çevrilen Ahmet Erhan, Çağdaş Türk şiirinin karamsar şairlerinin başında gelir. İlk şiirleri 1976 yılında dergilerde yayımlanmaya başlayan şairin ...
 • Firdevsü’l-İkbal’de geçen ağırlık, mesafe ve uzunluk ölçü adları 

  Kaman, Sevda (Bartın Üniversitesi, 2018)
  Orta Asya Türk tarihinin son döneminin en önemli yerli kaynaklarından birisi olan Firdevsü’l-İkbâl, Hîve hanlarından El Tüzer Han’ın (1804-1806) emri üzerine Kongrat hanedanının ilk tarihçisi Mûnis ile Mûnis’in ölümünden ...
 • Şeyh Süleyman efendi ve Lugat-i Çağatay ve Turki-i Osmani’ye tanık olarak katkıları 

  Kaman, Sevda (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Buharalı aristokrat bir ailede yetişen, din adamı, elçi, diplomat, sözlük yazarı kimlikleriyle tanınan Şeyh Süleyman Efendi-i Özbekî el-Buhârî (1821-1890) kültürel ve siyasi hizmetlerinden dolayı pek çok kaynakta sıra ...
 • Proust’un zamana karşı zaferi: kayıp zamanın izinde 

  Öner, Haluk (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust, on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından ...
 • Türk edebiyatında yarım kalan bir hamle: Celâleddin Ezine’nin Hamle Dergisi üzerine bir inceleme 

  Öner, Haluk; Şen, Can (Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
  Dergiler, edebî ve fikrî üretimin gelişmesinde ve topluma ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Tanzimat’la birlikte başlayan dergicilik faaliyetleri, süreç içerisinde hızlı bir gelişim seyri izlemiş ve ...
 • Edebiyat ve mekân bağlamında Safiye Erol'un Ülker Fırtınası romanı üzerine inceleme 

  Balık, Macit (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
  Edebiyatın mekân tasavvuru, bireysel ve toplumsal hassasiyetlerin; geçmiş, şimdi, gelecek düzleminde gösterdiği duyarlılığın görüntüleri olarak da düşünülebilir. Mekânlar, edebi eserlerde hatırlamanın, nostaljinin, kültürel ...
 • Metinlerarası ilişkiler bağlamında Latife Tekin'in romanları 

  Balık, Macit (Millî Eğitim, 2012)
  Bir metnin kendisinden önce yazılmış metinlerden veya söylemlerden bağımsız olmayacağı temeline yaslanan metinlerarasılık kavramı özellikle postmodern roman tekniğinin önemli göstergelerinden biridir. Metinlerarası ...
 • Çevreci eleştiri ışığında Latife Tekin'in romanları 

  Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
  Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...

View more