• Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde iş ve çalışma olgusu 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
   Ahmet Hamdi Tanpınar denemelerinde daha çok edebiyat, müzik, mimari, resim gibi güzel sanatların değişik alanlarıyla ilgili meselelerle ilgilendiği gibi tarih, sosyoloji ve estetik kuramları üzerine yazılar da kaleme ...
  • Bir İstanbul mekânı vapur ve edebiyatımız 

   Öner, Haluk (The Journal of Social Sciences, 2017)
   Mekân olgusu, insan hayatında yalnızca pratiğe dönük bir alanı içermez. Mekân algısı, süreç boyunca pratik alandan zihinsel alana geçerek geniĢlemiĢtir. Edebi eserlerde de benzer bir süreç yaĢanmıĢ ve mekân, metnin yapısal ...
  • Dönem sosyolojisinin anlatıcı rolleri üzerinden Türk romanına yansımaları 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Anlatıcının rolü, romancının metindeki konumunu, roman metnindeki mekân, üslup, zaman algısını belirleyen yapı taşlarından biridir. Geçmiş, bugün, gelecek düzleminde kahramanların ruh hallerini yansıtabilmek için romancının ...
  • Dört roman ekseninde edebiyatta dört mevsimin incelenmesi 

   Öner, Haluk (Ulakbilge Dergisi, 2017)
   Edebiyatta zaman algısı ve zamanı kullanma biçimi, nesnel ölçütlere göre şekillenebileceği gibi geçmiş-şimdi-gelecek düzleminin insan duygularına ve psikolojisine göre değişebilen bir algı üzerinden de görülebilir. Zaman, ...
  • Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bazı romanlarında kenar mahalleler 

   Öner, Haluk (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019)
   Mahalle; sosyal hayatın yerlilik vurgusu yapan, kültürel, ekonomik açıdan benzer insanları bir araya getiren yahut benzemeyenleri yakınlaştıran, aidiyet hissini mekânla özdeşleştiren dinamik unsurlarından biridir. Kenar ...
  • Nazlı Eray öykücülüğünde rüya 

   Öner, Haluk (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Türk öykücülüğünde fantezi yazarlığının önemli isimlerinden biri olan Nazlı Eray (d. 1945), yazın yaşamına girdiği 1960’lı yıllardan bugüne kadar çizgisinden şaşmadan edebî üretimini fanteziler üzerine kurmuştur. Eray’ın, ...
  • Orhan Veli Kanık’ın izinde bir şair: Halim Şefik Güzelson 

   Öner, Haluk (Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019)
   Garip hareketi, Cumhuriyet devri Türk şiirinde etkisini 1940’lı yıllardan bugüne devam ettirmiştir. Bu anlayışı devam ettiren şairler her geçen gün azalsa da Garip hareketinin Türk şiirine gelenek karşıtlığı; sıradanlığı, ...
  • Proust’un zamana karşı zaferi: kayıp zamanın izinde 

   Öner, Haluk (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust, on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından ...
  • Taşrada varoluş: Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler romanı üzerine bir inceleme 

   Öner, Haluk (Journal of Turkish Studies, 2014)
   Son dönem Türk romanında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan yükseliş okurları seçici bir tavır takınmaya zorlamaktadır. Romanların sayıca çokluğu, romanlardaki posmodernist etkilerin artışı da farklı okur profillerinin ...
  • Türk edebiyatında yarım kalan bir hamle: Celâleddin Ezine’nin Hamle Dergisi üzerine bir inceleme 

   Öner, Haluk; Şen, Can (Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   Dergiler, edebî ve fikrî üretimin gelişmesinde ve topluma ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Tanzimat’la birlikte başlayan dergicilik faaliyetleri, süreç içerisinde hızlı bir gelişim seyri izlemiş ve ...
  • Yusuf Ziya Ortaç’ın romanları üzerine bir inceleme 

   Öner, Haluk (Turkish Studies International Academic Journals, 2018)
   Milli Edebiyat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan dönemde şair ve mizah yazarı kimlikleriyle öne çıkmış Yusuf Ziya Ortaç’ın altı romanı bulunmaktadır. Onun bu romanları; şiir, tiyatro, hatıra, gezi ve fıkra türlerinde ...