Now showing items 21-40 of 73

  • Ahmet Erhan'ın şiirlerinde argo ve sövgü 

   Kaman, Sevda (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
   Ödüllü şiirleriyle 1980’lerin başında adını duyuran, şiirleri yabancı dillere çevrilen Ahmet Erhan, Çağdaş Türk şiirinin karamsar şairlerinin başında gelir. İlk şiirleri 1976 yılında dergilerde yayımlanmaya başlayan şairin ...
  • Firdevsü’l-İkbal’de geçen ağırlık, mesafe ve uzunluk ölçü adları 

   Kaman, Sevda (Bartın Üniversitesi, 2018)
   Orta Asya Türk tarihinin son döneminin en önemli yerli kaynaklarından birisi olan Firdevsü’l-İkbâl, Hîve hanlarından El Tüzer Han’ın (1804-1806) emri üzerine Kongrat hanedanının ilk tarihçisi Mûnis ile Mûnis’in ölümünden ...
  • Şeyh Süleyman efendi ve Lugat-i Çağatay ve Turki-i Osmani’ye tanık olarak katkıları 

   Kaman, Sevda (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019)
   Buharalı aristokrat bir ailede yetişen, din adamı, elçi, diplomat, sözlük yazarı kimlikleriyle tanınan Şeyh Süleyman Efendi-i Özbekî el-Buhârî (1821-1890) kültürel ve siyasi hizmetlerinden dolayı pek çok kaynakta sıra ...
  • Proust’un zamana karşı zaferi: kayıp zamanın izinde 

   Öner, Haluk (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust, on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından ...
  • Türk edebiyatında yarım kalan bir hamle: Celâleddin Ezine’nin Hamle Dergisi üzerine bir inceleme 

   Öner, Haluk; Şen, Can (Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   Dergiler, edebî ve fikrî üretimin gelişmesinde ve topluma ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Tanzimat’la birlikte başlayan dergicilik faaliyetleri, süreç içerisinde hızlı bir gelişim seyri izlemiş ve ...
  • Edebiyat ve mekân bağlamında Safiye Erol'un Ülker Fırtınası romanı üzerine inceleme 

   Balık, Macit (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Edebiyatın mekân tasavvuru, bireysel ve toplumsal hassasiyetlerin; geçmiş, şimdi, gelecek düzleminde gösterdiği duyarlılığın görüntüleri olarak da düşünülebilir. Mekânlar, edebi eserlerde hatırlamanın, nostaljinin, kültürel ...
  • Metinlerarası ilişkiler bağlamında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Millî Eğitim, 2012)
   Bir metnin kendisinden önce yazılmış metinlerden veya söylemlerden bağımsız olmayacağı temeline yaslanan metinlerarasılık kavramı özellikle postmodern roman tekniğinin önemli göstergelerinden biridir. Metinlerarası ...
  • Çevreci eleştiri ışığında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
   Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...
  • Çevreci eleştiri kuramı açısından Müge İplikçi'nin Cemre adlı romanı 

   Balık, Macit; Tekben, Bilgen (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın ...
  • Cevdet Kudret'in yaşamından Sokak'ına Türkiye'nin sosyoekonomik ve politik hallerinin yansımaları 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
   Cevdet Kudret (1907-1993) Türk edebiyatında genellikle aratırmacı, eletirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran yazar, şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde ...
  • Edip Cansever'in Tragedyalar'ında yalnızlık bunalım ve yabancılaşma 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Edip Cansever (1928-1986) Türk şiirinin dönemeçlerinden biri olan İkinci Yeni kuşağının önemli isimlerden biridir. 1950 sonrası Türk öykü ve şiirinde, dönemin sosyal ve siyasal atmosferinin etkisi altında ortaya çıkan ...
  • Dört roman ekseninde edebiyatta dört mevsimin incelenmesi 

   Öner, Haluk (Ulakbilge Dergisi, 2017)
   Edebiyatta zaman algısı ve zamanı kullanma biçimi, nesnel ölçütlere göre şekillenebileceği gibi geçmiş-şimdi-gelecek düzleminin insan duygularına ve psikolojisine göre değişebilen bir algı üzerinden de görülebilir. Zaman, ...
  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde iş ve çalışma olgusu 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
   Ahmet Hamdi Tanpınar denemelerinde daha çok edebiyat, müzik, mimari, resim gibi güzel sanatların değişik alanlarıyla ilgili meselelerle ilgilendiği gibi tarih, sosyoloji ve estetik kuramları üzerine yazılar da kaleme ...
  • Metin Eloğlu 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk şiirinin iki önemli ekolü olan Garip akımı vebir süre sonra da İkinci Yeni şiir anlayışına yakın duru-şuyla adını duyuran Metin Eloğlu, şairliği kadar res-samlığı ile de öne çıkan bir sanatçıdır. Şair, 11 Mart1927’de ...
  • Fakir Baykurt 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi duyarlılıklaköyün ele alındığı yaklaşık otuz yıllık bir süreiçinde (1940-1970 arası) adından en çok söz ettirenyazarlardan biri Fakir Baykurt’tur (1929-1999). Köyve köylünün ...
  • Yiğit Bener'in Öteki Kabuslar'ına psikanalitik bir yaklaşım 

   Balık, Macit; Şen, Hatice (Bartın Üniversitesi, 2019)
   Türk edebiyatında çeviri eserleriyle ve dergilerde yayımlanan öyküleriyle tanınmaya başlayan Yiğit Bener (d.1958), iki binli yıllardan sonra öykü ve romanlarını yayımlamaya başlar. Erhan Bener’in oğlu olmanın ötesinde ...
  • Kent ve insan odağında Onat Kutlar'ın şiirleri 

   Balık, Macit (Mili Eğitim Dergisi, 2016)
   1950 kuşağı sanatçıları arasında sayılan Onat Kutlar (1936-1995), şair, öykücü, sinemacı, eleştirmen kimlikleriyle tanınır. Kendi kuşağının diğer yazarları gibi varoluşçu düşüncenin etkisi altında bir tür kent bunalımının ...
  • Kendilik ve ötekilik sorunu açısından Yusuf Atılgan'da suç, ölüm ve intihar 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Atılgan’ın (1921-1989) roman ve öykülerinde, sınır durumlar yaşayan insanların potansiyel enerjisini dışa yansıtma biçimlerinden biri de suç işleme eğilimi olarak kendini gösterir. ...
  • Sühâ ve Pervîn de narsist kimliğin görünümleri 

   Balık, Macit (Asos Journal, 2015)
   Sigmund Freud’un öncülüğüyle gelişen psikanalitik eleştiri yöntemi, sanatçının ruhsal yaşamöyküsünün ve bilinçaltının sanat eserlerinin oluşumundaki etkisini araştırır. Sanatçıların eserlerindeki çeşitli yönelimleri, bu ...
  • Nuri Pakdil'in Umut adlı oyununda çağın sorunları ve ideal insan 

   Balık, Macit (Bitlis Eren Üniversitesi, 2016)
   Bir düşünür ve sanatçı olarak Nuri Pakdil (d. 1934), eserleriyle fikirlerini ortak bir amaca yönelten ve öneriler getiren önemli isimlerden biridir. Yerli düşünceyi önceleyen yazar, İslâmî düşünüş ve yaşayışı ...