• Türk romanında 12 Eylül darbesi 

   Balık, Macit (Turkish Studies, 2009)
   Stendhal’ın iki yüz yıla yakın bir zaman diliminde geçerliliğini yitirmeyen, ‘sokağa tutulan ayna’ olgusu, edebiyat hayat ilişkisinin ana damarını belirlemektedir. Modernist evrede ise bu roman tanımının ‘iç’e yönelmek ...
  • Sessiz Ev'in Hayaleti: güdük bir aydınlanma projesi 

   Balık, Macit (Turkish Studies, 2009)
   Orhan Pamuk’un (d.1954) ikinci romanı Sessiz Ev’de (1983) anlatılan üç kuşaktan ilkinde yer alan Doktor Selahattin Darvınoğlu, Tanzimat döneminde Türk kültür ve düşünce tarihine giren pozitivist düşünceyi temsil eden, aşırı ...
  • Fakir Baykurt 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi duyarlılıklaköyün ele alındığı yaklaşık otuz yıllık bir süreiçinde (1940-1970 arası) adından en çok söz ettirenyazarlardan biri Fakir Baykurt’tur (1929-1999). Köyve köylünün ...
  • Metin Eloğlu 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk şiirinin iki önemli ekolü olan Garip akımı vebir süre sonra da İkinci Yeni şiir anlayışına yakın duru-şuyla adını duyuran Metin Eloğlu, şairliği kadar res-samlığı ile de öne çıkan bir sanatçıdır. Şair, 11 Mart1927’de ...
  • Edip Cansever'in Tragedyalar'ında yalnızlık bunalım ve yabancılaşma 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Edip Cansever (1928-1986) Türk şiirinin dönemeçlerinden biri olan İkinci Yeni kuşağının önemli isimlerden biridir. 1950 sonrası Türk öykü ve şiirinde, dönemin sosyal ve siyasal atmosferinin etkisi altında ortaya çıkan ...
  • Metinlerarası ilişkiler bağlamında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Millî Eğitim, 2012)
   Bir metnin kendisinden önce yazılmış metinlerden veya söylemlerden bağımsız olmayacağı temeline yaslanan metinlerarasılık kavramı özellikle postmodern roman tekniğinin önemli göstergelerinden biridir. Metinlerarası ...
  • Perîşân çiçek sünbül ve klasik Türk şiirinde işlenişi 

   Karaman, Gülay (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012-06)
   Kokusu ve rengiyle büyüleyici bir çiçek olan sünbül Osmanlı kültür hayatının hemen her alanında kendini gösterir. Sünbül; rengi, kokusu, perişan görünümü ve diğer bitkisel özellikleriyle şair için zengin bir ilham kaynağıdır. ...
  • Mevlana’nın menkıbeleri üzerine folklorik bir inceleme 

   Karaman, Gülay (Turkish Studies, 2012-08)
   Arapça bir kelime olan menkabe sözlükte övünülecek güzel iş, davranış anlamına gelmektedir. Çoğulu menâkıb olan kelime bu anlamıyla ilk defa, IX. yüzyıldan itibaren yazılıp derlenmeye başlayan hadis külliyatlarında Hz. ...
  • Çevreci eleştiri ışığında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
   Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...
  • Gidenlerin ardından: Şeyhî ve Ahmet Paşa’nın "Sen Gideli” redifli gazelleri üzerine bir karşılaştırma 

   Karaman, Gülay (Turkish Studies, 2013-01)
   En az iki varlık ya da kavram arasında benzer ve farklı yönlerini bulmak amacıyla karşılaştırmalar yapmak insan aklı ve düşüncesinin en önemli özelliklerinden biridir. Bilimsel bir yöntem olarak karşılaştırma ise bütün ...
  • Proust’un zamana karşı zaferi: kayıp zamanın izinde 

   Öner, Haluk (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust, on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından ...
  • Taşrada varoluş: Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler romanı üzerine bir inceleme 

   Öner, Haluk (Journal of Turkish Studies, 2014)
   Son dönem Türk romanında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan yükseliş okurları seçici bir tavır takınmaya zorlamaktadır. Romanların sayıca çokluğu, romanlardaki posmodernist etkilerin artışı da farklı okur profillerinin ...
  • Çevreci eleştiri kuramı açısından Müge İplikçi'nin Cemre adlı romanı 

   Balık, Macit; Tekben, Bilgen (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın ...
  • Ahmet Haşim ve Baki Ayhan T.’nin birer şiirinden hareketle yüz yılda modernizme eleştirel bir bakış 

   Şen, Can (Celal Bayar Üniversitesi, 2014-09)
   Bu makalede Türk şiirinin önemli isimlerinden Ahmet Hâşim ile Bâki Ayhan T.’nin yüz yıl ara ile yazılan iki şiiri ele alınarak bu şairlerin modernizm karşısındaki tavırları belirlenmeye çalışılacaktır. Modernizmin yozlaşan ...
  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde iş ve çalışma olgusu 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
   Ahmet Hamdi Tanpınar denemelerinde daha çok edebiyat, müzik, mimari, resim gibi güzel sanatların değişik alanlarıyla ilgili meselelerle ilgilendiği gibi tarih, sosyoloji ve estetik kuramları üzerine yazılar da kaleme ...
  • Türkçede kelime olarak kullanılan batı kaynaklı ön eklerin bugünkü durumu üzerine 

   Çelik, Anıl (Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2015)
   Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve ön ek bulundurmaz. Tıpkı diğer diller gibi Türkçe de ortayaçıktığı andan itibaren yabancı dillerle ilişkiler kurmuş ve bu dillerin etkisinde kalmıştır. Önce,İslamiyet ile birlikte Farsça ...
  • Nilgün Marmara'nın şiirlerinde dil sapmaları 

   Çelik, Anıl (Türk Dünyası Kültür Araştırmaları, 2015)
   Nilgün Marmara’nın şiiri, dilin işlevini sorgulayan yapısıyla İkinci Yeni şiiriyle ilişkilendirilebileceği gibi aynı sorgulamayı yapan birçok modernist şairin şiirleriyle de ilişkilendirilebilir. Sanatçının geniş imgelemi, ...
  • Cevdet Kudret'in yaşamından Sokak'ına Türkiye'nin sosyoekonomik ve politik hallerinin yansımaları 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
   Cevdet Kudret (1907-1993) Türk edebiyatında genellikle aratırmacı, eletirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran yazar, şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde ...
  • Sühâ ve Pervîn de narsist kimliğin görünümleri 

   Balık, Macit (Asos Journal, 2015)
   Sigmund Freud’un öncülüğüyle gelişen psikanalitik eleştiri yöntemi, sanatçının ruhsal yaşamöyküsünün ve bilinçaltının sanat eserlerinin oluşumundaki etkisini araştırır. Sanatçıların eserlerindeki çeşitli yönelimleri, bu ...
  • Baykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerine 

   Kaman, Sevda (Turkish Studies, 2015)
   Kuşlar, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. İnsanların uçmasına imrendiği yetenekleriyle kuşlar, hayvanlar içerisinde daima ön plana çıkmış, güzel sanatların konusu olmuştur. İnsan, kuşların ...