• Klasik Türk şiiri estetiğinde sihir 

   Karaman, Gülay (Turkish Studies, 2015-05)
   Geçen zamanla birlikte kültür de az ya da çok değişir, gelişir; edebi eserlerle nesilden nesile taşınır. Böylelikle bir toplumun ortaya koyduğu edebi eserler, o toplumun geçmişi ile geleceği arasında bir köprü vazifesi ...
  • XIV.-XV. yüzyıl eski Anadolu Türkçesi tıp metinlerinde yer alan Farsça ve grekçe menşeli terimlerin yazımındaki tutarsızlıklara bazı örnekler 

   Çelik, Anıl (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Eski Anadolu Türkçesi tıp metinleri oluşturulurken imla konusunda tutarlı bir sistem ortaya koyulamamıştır. Hem Türkçe terimlerin hem de Arapça, Farsça ve Grekçe gibi dillerden alıntılanan kelimelerin yazımında çeşitli ...
  • Dönem sosyolojisinin anlatıcı rolleri üzerinden Türk romanına yansımaları 

   Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Anlatıcının rolü, romancının metindeki konumunu, roman metnindeki mekân, üslup, zaman algısını belirleyen yapı taşlarından biridir. Geçmiş, bugün, gelecek düzleminde kahramanların ruh hallerini yansıtabilmek için romancının ...
  • Murathan Mungan'ın şiirlerinde geleneğin izleri 

   Balık, Macit (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
   Türk şiirinde gelenekten faydalanma, Tanzimat’tan bugüne üzerinde tartışılan güncel konulardan biridir. Özellikle Tanzimat ile Cumhuriyet dönemleri arasında gelenekten kopuş söz konusu olsa da, Cumhuriyet sonrasında ...
  • Nazlı Eray öykücülüğünde rüya 

   Öner, Haluk (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Türk öykücülüğünde fantezi yazarlığının önemli isimlerinden biri olan Nazlı Eray (d. 1945), yazın yaşamına girdiği 1960’lı yıllardan bugüne kadar çizgisinden şaşmadan edebî üretimini fanteziler üzerine kurmuştur. Eray’ın, ...
  • Karanlık bir gelecek tasavvuru sessizlik kuleleri 2084 

   Balık, Macit (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2016)
   Şimdi’yi ve geçmişi kurgularken başvurulan bütün roman unsurlarını gelecek kurgulamak için kullanma; ütopya, karşı-ütopya (distopya), bilim-kurgu vb. roman türlerinin ortaya çıkışında etkilidir. Var olan toplumsal şartların ...
  • Nuri Pakdil'in Umut adlı oyununda çağın sorunları ve ideal insan 

   Balık, Macit (Bitlis Eren Üniversitesi, 2016)
   Bir düşünür ve sanatçı olarak Nuri Pakdil (d. 1934), eserleriyle fikirlerini ortak bir amaca yönelten ve öneriler getiren önemli isimlerden biridir. Yerli düşünceyi önceleyen yazar, İslâmî düşünüş ve yaşayışı ...
  • Kendilik ve ötekilik sorunu açısından Yusuf Atılgan'da suç, ölüm ve intihar 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Atılgan’ın (1921-1989) roman ve öykülerinde, sınır durumlar yaşayan insanların potansiyel enerjisini dışa yansıtma biçimlerinden biri de suç işleme eğilimi olarak kendini gösterir. ...
  • Edebiyat ve mekân bağlamında Safiye Erol'un Ülker Fırtınası romanı üzerine inceleme 

   Balık, Macit (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Edebiyatın mekân tasavvuru, bireysel ve toplumsal hassasiyetlerin; geçmiş, şimdi, gelecek düzleminde gösterdiği duyarlılığın görüntüleri olarak da düşünülebilir. Mekânlar, edebi eserlerde hatırlamanın, nostaljinin, kültürel ...
  • Kent ve insan odağında Onat Kutlar'ın şiirleri 

   Balık, Macit (Mili Eğitim Dergisi, 2016)
   1950 kuşağı sanatçıları arasında sayılan Onat Kutlar (1936-1995), şair, öykücü, sinemacı, eleştirmen kimlikleriyle tanınır. Kendi kuşağının diğer yazarları gibi varoluşçu düşüncenin etkisi altında bir tür kent bunalımının ...
  • Ahmet Erhan'ın şiirlerinde argo ve sövgü 

   Kaman, Sevda (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
   Ödüllü şiirleriyle 1980’lerin başında adını duyuran, şiirleri yabancı dillere çevrilen Ahmet Erhan, Çağdaş Türk şiirinin karamsar şairlerinin başında gelir. İlk şiirleri 1976 yılında dergilerde yayımlanmaya başlayan şairin ...
  • Şairin saklı bahçesinin şiire yansımaları: Poetik ve estetik açıdan klasik Türk şiirinde hayal 

   Karaman, Gülay (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016-10)
   Şair; duygu, düşünce ve arzularını hayal gücünün yardımıyla dönüştürerek sanatsal ve estetik bir kalıpta sunan kişidir. Başta teşbih ve mecaz olmak üzere edebî sanatları kullanarak iç ve dış âlemden aldıklarını sanatsal ...
  • Mesnevî’de geçen “Tavuğun yetiştirdiği kaz yavrularının hikâyesi” ve “Ceylan yavrusunun eşeklerin ahırına hapsedilmesi” hikâyesine göre insan 

   Karaman, Gülay (Divan Edebiyatı Vakfı (DEV), 2016-12)
   Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 13. yüzyılda Anadolu topraklarının yetiştirdiği, Türk-İslam edebiyatının güçlü bir temsilcisidir. Daha hayattayken büyük bir şöhrete kavuşan, döneminde herkesin sevgi ve saygısını kazanmış Mevlânâ, ...
  • Türk edebiyatında yarım kalan bir hamle: Celâleddin Ezine’nin Hamle Dergisi üzerine bir inceleme 

   Öner, Haluk; Şen, Can (Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   Dergiler, edebî ve fikrî üretimin gelişmesinde ve topluma ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Tanzimat’la birlikte başlayan dergicilik faaliyetleri, süreç içerisinde hızlı bir gelişim seyri izlemiş ve ...
  • Edebî bir tür olarak tiyatroda anlatıcı meselesi 

   Şen, Can (Bartın Üniversitesi, 2017)
   Tiyatro, tarihi antik çağlara dayanan binlerce yıllık bir sanattır. Tiyatro, bir sahne faaliyeti olmakla birlikte bu sanat dalının yazılı şekilleri olan piyesler tiyatroyu aynı zamanda bir edebî tür yapmaktadır. Bu açıdan ...
  • Dört roman ekseninde edebiyatta dört mevsimin incelenmesi 

   Öner, Haluk (Ulakbilge Dergisi, 2017)
   Edebiyatta zaman algısı ve zamanı kullanma biçimi, nesnel ölçütlere göre şekillenebileceği gibi geçmiş-şimdi-gelecek düzleminin insan duygularına ve psikolojisine göre değişebilen bir algı üzerinden de görülebilir. Zaman, ...
  • Fuat Köprülü’nün Muallim Nâci eleştirileri ve ”eski-yeni” tartışması hakkındaki görüşleri 

   Balık, Macit (Turkish Studies, 2017)
   Türk kültür hayatının en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Fuat Köprülü, edebiyattan tarihe, sanattan siyasete, sosyolojiden din ve tasavvufa kadar pek çok ilim sahasına kimlik kazandıracak eserler ortaya koymuştur. ...
  • Bir İstanbul mekânı vapur ve edebiyatımız 

   Öner, Haluk (The Journal of Social Sciences, 2017)
   Mekân olgusu, insan hayatında yalnızca pratiğe dönük bir alanı içermez. Mekân algısı, süreç boyunca pratik alandan zihinsel alana geçerek geniĢlemiĢtir. Edebi eserlerde de benzer bir süreç yaĢanmıĢ ve mekân, metnin yapısal ...
  • Süreyya Berfe’nin şiirlerinde savaş ve militarizm 

   Balık, Macit (Bartın Üniversitesi, 2017)
   Süreyya Berfe (d. 1943), modern Türk şiirinin 1960’tan sonraki tüm aşamalarına hem tanıklık eden hem de bu aşamaları yaşayan şairlerden biridir. Şiir serüveninin ilk döneminde soyut ve imgeci şiir anlayışını benimseyen ...
  • Türkçede -ıp ekinin işlevleri ve ana eylemle kurduğu yapısal ilişkiler 

   Kuram, Kadri (Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   -Ip eki Türkçede zarf tümceciklerinin üzerine gelen ve tümceye çeşitli anlamsal katkıları olmasına rağmen diğer zarf tümceciklerinden ayrı olarak kendi başına hiçbir anlamı olmayan tümceler üreten bir ektir. Bu ekin ...