Recent Submissions

 • Âşık’ın ölüm tasavvuru: Âşık Çelebi Dîvânı’nda ölümle ilgili adet ve gelenekler 

  Karaman, Gülay (Bartın Üniversitesi, 2023-12-07)
  Klasik Türk şiirinde şairlerin en fazla rağbet ettiği konuların başında ölüm gelir. Mersiyeler başta olmak üzere ölüm üzerine yazılmış tarihler ve manzum mezar kitabeleri, klasik Türk edebiyatında ölüm konusunun müstakil ...
 • Riyâzü’r-rahme’de sanatlı üslup ve seci‘ kullanımı 

  Karaman, Gülay (Divan Edebiyatı Vakfı, 2022-12-30)
  Riyâzü’r-rahme, İslam’ın esasları hakkında Hüseyin Âlî Efendi’nin (ö. 1058/1648) mensur olarak kaleme aldığı dinî, ilmî ve edebî niteliği haiz bir eserdir. İslam’ın esaslarını Allah’ın rahmetinin genişliğini ifade eden ...
 • Göçtü kervan: Türk tasavvuf şiirinde kervan istiaresi 

  Karaman, Gülay (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2021-12-15)
  İnsanı bir yolcu, dünyayı konup göçülecek bir menzil olarak yorumlayan dinî tasavvufi düşüncenin de etkisiyle Türk tasavvuf şiirinde yol, yolcu ve yolculukla ilgili sayısız çağrışım oluşmuştur. Bir benzetme unsuru olarak ...
 • Tiyatroda “Diegetik Kişi”ler üzerine bir inceleme: Ölü Babaların Gölgesinde Beş Piyes 

  Şen, Can (Folklor/Edebiyat, 2023-02)
  Tiyatro ve dram sanatları büyük ölçüde “mimesis” (gösterme) sanatı olarak kabul edilmekle beraber tiyatroda ve diğer dramatik türlerde “diegesis” de (anlatma) görülmektedir. Bununla beraber dramatik türlerin kendine özgü ...
 • Tufan Erhürman’ın Yozlaşma romanında üstkurmaca tekniği 

  Şen, Can (Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, 2023-01)
  Tufan Erhürman (d. 1970), Kıbrıs Türk edebiyatının çağdaş yazarlarından birisidir. Hukukçu, akademisyen ve siyasetçi kimliklerinin yanı sıra 2000’li yıllarda Yüzleşme, Yozlaşma ve Yazışma adlı üç roman yayımlamıştır. Bu ...
 • Osmanlı matbuatında yapma diller 

  Kaman, Sevda (Türkiyat Mecmuası, 2022-12-30)
  Volapük (1879) ve Esperanto (1887) başta olmak üzere ortak ve evrensel bir dil oluşturmak amacıyla ortaya çıkan yapma dil girişimleri 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın başında dünya basınında geniş yankı bulmuştur. ...
 • “Türkiye” şiiri özelinde Osman Türkay’ın milliyetçilik ve Türkiye algısı 

  Şen, Can (Söylem Filoloji Dergisi, 2022-08)
  Edebiyatı şekillendiren temel dinamiklerden birisi ideolojilerdir. Yazarların ve şairlerin dünya görüşleri ya da ideolojileri reddeden apolitik tutumları, ele aldıkları konunun işlenişini ve sunuluşunu ciddi anlamda ...
 • Nezih Cansel’in şiirleri üzerine bir inceleme 

  Şen, Can (An analysis of the poems of Nezih Cansel, 2022-04)
  1940’lı yılların ikinci yarısında Varlık, İstanbul Kültür, Kaynak gibi dönemin önemli edebî dergilerinde yoğun bir şekilde şiir yayımlayan ve Arka Sokak (Turhan Gürkan’la beraber) ile Fener Bekçisi olmak üzere iki şiir ...
 • Senaryoların edebî açıdan incelenmesinde anlatıcı unsuru 

  Şen, Can (Hars Akademi, 2021-12)
  19. yüzyılda yeni bir sanat olarak doğan sinema, kendisinden önce var olan farklı sanatların imkânlarından yararlanmıştır ve günümüzde de yararlanmaya devam etmektedir. Sinemanın çeşitli ölçülerde yararlandığı sanatların ...
 • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

  Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
  Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik adlı senaryosu üzerine bir inceleme 

  Şen, Can; Şahinkaya, Şeyma (Selçuk Üniversitesi, 2021-04)
  Türk edebiyatında çeşitli eserleriyle kendilerine önemli bir yer edinmiş kimi şairlerin/yazarların külliyatlarında geri planda kalan, unutulan eserler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu isimlerden birisi de şair kimliğiyle ...
 • İsmail Bozkurt’un romanlarına Hippolyte Taine’in yaklaşımıyla bakmak 

  Şen, Can (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Vakfı, 2020-10)
  İsmail Bozkurt, 1990’lardan günümüze kadar yayımladığı beş roman ile Kıbrıs Türk edebiyatında adından söz ettiren bir yazar olmuştur. Onun romanlarını önemli kılan özellikler Kıbrıs Türk varoluş mücadelesini yaşantıya ...
 • İki yazarın hatıraları üzerine bir karşılaştırma: Kırk Yıl ve Edebî Hatıralar’da Hüseyin Cahit Yalçın 

  Şen, Can (Ordu Üniversitesi, 2020-07)
  Karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri büyük ölçüde hikâye, roman, tiyatro gibi kurmaca türler ile şiir üzerine yapılmaktadır. Bu makalemizde daha farklı olarak iki yazarın hatıralarını karşılaştırmalı olarak değerlendireceğiz. ...
 • Celâleddin Ezine’nin hayatı ve eserleri üzerine genel bir değerlendirme 

  Şen, Can (2020-04)
  Baba tarafından Ezine/Çanakkaleli olan Celâleddin Ezine babasının görev yeri olan Sakız adasında 1899’da doğmuş ve 1972’de İstanbul’da vefât etmiştir. Yükseköğrenimini Almanya ve Fransa’da gören Ezine, 1930’lu ve 1940’lı ...
 • Şinasi'nin şiir çevirileri üzerine bir inceleme 

  Şen, Can (2020)
  Türk edebiyatına Batı edebiyatlarından ciddi anlamda çeviri faaliyetleri Tanzimat döneminde başlamıştır. Bu dönemde özellikle daha fazla etkileşimde olduğumuz için Fransız edebiyatından çeviriler yapılmıştır. Yeni Türk ...
 • İsmail Bozkurt’un Kaza romanında Kıbrıs Türk halk kültürü 

  Şen, Can; Erol Çalışkan, Şerife Seher (2020-01)
  İsmail Bozkurt (d. 1940) Kıbrıs Türk edebiyatının yaşayan romancılarından birisidir. İlk romanı Yusufçuklar Oldumu? 1987’de yayımlanan Bozkurt, bu ilk romanından beşinci romanı Kaza’ya (2016) kadar tüm romanlarındaKıbrıs ...
 • Firdevsü’l-İkbal’de geçen ”aral, atav, töbek/tübek” sözcükleri üzerine 

  Kaman, Sevda (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Hive Hanları tarihini anlatan Klasik dönem sonrası Çağatay Türkçesi ile yazılan Firdevsü’l-ikbâl’i yalnızca tarihî bir metin olarak görmemek gerekmektedir. Yazarı Şir Muhammed Mirab Mûnis (1778-1829); hanlık teşkilatı, ...
 • Hulki Aktunç’un “Madi Hayat In The Dark” adlı öyküsünde argo 

  Kaman, Sevda (Researcher:Social Science Studies, 2019)
  Şiir, roman, öykü, deneme gibi farklı türlerde eserler kaleme alan Hulki Aktunç’un edebî karakterini oluşturan unsurların başında dil hassasiyeti gelir. Kadıköy sokaklarının çok kültürü ortamında temellerini attığı argo ...
 • Baykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerine 

  Kaman, Sevda (Turkish Studies, 2015)
  Kuşlar, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. İnsanların uçmasına imrendiği yetenekleriyle kuşlar, hayvanlar içerisinde daima ön plana çıkmış, güzel sanatların konusu olmuştur. İnsan, kuşların ...
 • Hüseyin Baykara Divanı’nın bilinmeyen bir nüshası üzerine 

  Kaman, Sevda (MUTAD, 2019)
  Herat’ı açtığı okullarla, düzenlediği meclislerle, sanatçı ve ilim insanlarını koruyan tavrıyla önemli bir merkez haline getiren Ebu’l-gâzi Sultân Hüseyin bin Mirzâ (H 842-911/M.1438-1506) şair hükümdarlardan biridir. ...

View more