• Râ'if Necdet ve yeni mektûb numûneleri: inceleme-metin 

   Aydın, Ramazan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-15)
   Râ'if Necdet ve Yeñi Mektûb Numûneleri adlı eserini çalışma amacımız gün ışığına çıkmamış, yeni neslin anlamadığı çeviri metinlerin kalmamasına yardımcı olmaktır. Mektup geleneğimizin devam etmesi ve kültürümüze katkı ...
  • Modern Türk şiirinin yeni araçlarla ilişkisi: Sosyal medya örneği 

   Çelebi, İbrahim (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-24)
   Tarih boyunca sanat faaliyetleri, dönemlerin zihniyetlerine ve araçlarına göre değişim göstermiştir. En eski sanat şubesi olan şiir de dönemsel araçlar doğrultusunda farklı biçimlerde kendini ifade etmiştir. Şiir, insanla ...
  • 2000-2010 arası küçürek öyküde postmodern izler 

   Kurt, Tezcan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-24)
   Her zaman gerçek hayatla etkileşim halinde olan edebiyat, yaşanılan zaman, uzam, kişiler ile siyasi, ekonomik ve toplumsal algı ve olguların etkisiyle kendini değişik oluşumların neticesi olan edebi akım ve türlerde ...
  • Abbas Sehhet'in hayatı sanatı eserleri 

   Güzel, Birgül (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-22)
   Abbas Sehhet 1900 ve 1905 sonrası Azerbaycan şiirinde Azerbaycan edebiyatında kendisine yer bulmayı başarmış bir şairdir. Toplum yararına eserler veren Abbas Sehhet'in ulaşabildiğimiz kaynaklardaüç adet hikâyesi, dört ...
  • Vagif Sultanlı’nın hikâyelerinin incelenmesi 

   Koşmaz, Seyfullah (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05-23)
   Bu çalışmada günümüz Azerbaycan Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Vagif Sultanlı’nın yirmi bir hikâyesi üzerinde durulmuştur. Azerbaycan edebiyatının genel özelliklerinin araştırılmasının ardından yazarın ...
  • İslamiyet öncesi Türk destanlarında kadın tipi 

   Bilecan, Ennur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-09)
   Yaşamın varoluşundan günümüze kadar geçen süreç içinde kadın, her açıdan hayatın sürekliliğini sağlayan yaşama değer katan bir yapı taşı olmuştur. Kadının olmadığı yerde yaşamın devamlılığından bahsetmek imkânsızdır. Ve ...
  • Türk efsanelerindeki ceza ve mükâfatların işlevsel açıdan incelenmesi 

   Kocaer, Seval (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-09)
   Efsaneler, insanoğlunun hayal gücünün ve zekâsının ürünleri ve anlatıldığı toplumun insan ilişkilerinde ve toplumsal yaşamında etkili olan kültür değerleridir. İnsanların açıkça ifade edemediği değerleri, adetleri, duygu, ...
  • Karşılaştırmalı dil bilimi ve dil bilgisi terimleri sözlüğü 

   Özköse, Sercan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-23)
   Dil, bugüne değin üzerinde çokça durulmuş, tanımı vasıtasıyla bir kalıba oturtulmaya çalışılmış; çok çeşitli, canlı bir varlık olarak hayatımızın içinde ve ona sıkı sıkıya bağlı kalan, toplumsal yaşantının en temel ...
  • Klasik Türk şiirinde anne imgesi 

   Çavdar, Sevda (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-11)
   Annelik, Türk toplumunda geçmişten günümüze kutsal bir kurum olarak kabul edilmiştir. Eski Türklerden bu yana değişmeyen bir algı sistemi içerisinde ana hakkına büyük özen gösterilmiştir. Sosyal hayatta, ev hayatında ve ...
  • Irak Türkmen Türkçesindeki atasözlerinin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerindeki atasözleriyle karşılaştırılması 

   Alhurmuzi, Ahmed Adeep Haseeb (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-15)
   Bu çalışma, Irak Türkmen Türkçesi söz varlığında kullanılan atasözlerinin tespiti ve tespit edilen bu atasözlerinin Güney batı-Oğuz grubu Türk lehçelerinin temsilcilerinden olan Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve ...
  • Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikayelerinin tematik yönden incelenmesi 

   Akyüz, Ebru (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-25)
   Bu tez çalışmasının amacı, Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu”, “Gece Yarısı Hadisesi”, “Doğma Ocak”, “Gelin Ayakkabısı”, “Köhne Kişi” hikâyelerinin tematik yönden incelenmesidir. Elabbas Bagırov, Çağdaş Azerbaycan edebiyatı ...
  • Bartın merkez ilçe ve köyleri ağzı (inceleme-metinler-sözlük) 

   Yıldızöz, Rabia (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-28)
   Bu tez çalışmasında Bartın ilinin Merkez ilçesinde konuşulan ağız özellikleri ele alınmıştır. Çalışma “İnceleme”, “Metinler”, “Sözlük” bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın “Giriş” kısmında önce araştırma hakkında bilgi ...
  • Derviş Gubari’nin Gazavat-name-i Midilli adlı eserinin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü 

   Aydın, Sibel (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Kelimeler zamanla kullanıldıkları anlamlardan yavaş yavaş uzaklaşmıştır ve sonraki dönemlerde bu sözcüklerin anlaşılması zorlaşmıştır. Bu anlam karmaşasını önlemek ve kelimeleri daha iyi anlamlandırmak için çeşitli çalışmalar ...
  • Manastırlı Mehmed Rıfat’ın Tuhfetü’l-İslam’ı (inceleme-metin) 

   Güngör, Zeynep (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, Manastırlı Mehmed Rıfat’ın H. 1314 (M. 1897) tarihinde yayımlanan Tuhfetü’l-İslâm adlı eseri incelenmiştir. Çalışma, üç ana bölüm olarak düzenlenmiştir: Giriş bölümünde; kısasü’l-enbiyâ ilminin doğuşu, Türk ...
  • İbrahim Aşkî Tanık'ın edebiyat dersi hülâsaları eseri üzerine bir inceleme 

   Davran, Abdulvahap (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İbrahim Aşkî Tanık'ın Edebiyat Dersi Hülâsaları adlı eseri üzerinde yapılan bu tez çalışmasında, ilk olarak İbrahim Aşkî Tanık'ın Edebiyat Dersi Hülâsaları adlı eseri Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktarılmış daha ...
  • Safranbolu efsaneleri ve memoratları üzerine bir araştırma 

   Oral, Şerife (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
   Safranbolu tarih ve kültür mirası ile önemli bir bölgedir. Bu çalışma Safranbolu bölgesine ait efsane ve memoratların derlenmiş olduğu bir çalışmadır. Çalışmamızda Safranbolu efsaneler ve sınıflandırılması yer almaktadır. ...
  • Selendi (Manisa) halk hekimliği çalışması 

   Çanlı, Erol (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
  • Reha Çamuroğlu’nun tarihi romanları üzerine bir inceleme 

   Bozkurt, Oğuzhan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-14)
   Tarihî roman, Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk edebiyatına girmiş, asıl gelişimini ise Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirmiş bir roman türüdür. Tarihî romanlar, Türk edebiyatına girdiği günden günümüze dek ilgiyle ...
  • Bartın köy adları üzerine bir inceleme 

   Dilmaç, Ahmet Tahsin (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Anadolu coğrafyası konumu ve jeopolitik özellikleri nedeniyle birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bunun bir sonucu olarak birçok medeniyetten gelenek vasıtasıyla ...
  • Seyhan Erözçelik’in şiirleri üzerine bir inceleme 

   İşsever, Ali Rıza (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk şiirinde 1980 Kuşağının önemli şairlerinden biri olan Seyhan Erözçelik, kuşak içerisinde deneysel edebiyata olan yatkınlığı, içerik, üslup ve şiir ahengi oluşturmadaki özgün yaklaşımları ile çağdaşlarından farklı ...