• Abdülkerim Sabit ve Sabah-ı İnşirah’ı üzerine bir inceleme 

   Balık, Macit; Şahin, Kürşat Şamil (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Türk edebiyatında Tanzimat ikinci nesil ile Servet-i Fünûn arasındaki dönem “Ara Nesil” olarak isimlendirilir. Kendilerinden önceki neslin izlerini taşımakla birlikte sonraki kuşağın da sanat anlayışlarının hazırlayıcısı ...
  • Cevdet Kudret'in yaşamından Sokak'ına Türkiye'nin sosyoekonomik ve politik hallerinin yansımaları 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
   Cevdet Kudret (1907-1993) Türk edebiyatında genellikle aratırmacı, eletirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran yazar, şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde ...
  • Çevreci eleştiri kuramı açısından Müge İplikçi'nin Cemre adlı romanı 

   Balık, Macit; Tekben, Bilgen (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın ...
  • Çevreci eleştiri ışığında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
   Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...
  • Edebiyat ve mekân bağlamında Safiye Erol'un Ülker Fırtınası romanı üzerine inceleme 

   Balık, Macit (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
   Edebiyatın mekân tasavvuru, bireysel ve toplumsal hassasiyetlerin; geçmiş, şimdi, gelecek düzleminde gösterdiği duyarlılığın görüntüleri olarak da düşünülebilir. Mekânlar, edebi eserlerde hatırlamanın, nostaljinin, kültürel ...
  • Edip Cansever'in Tragedyalar'ında yalnızlık bunalım ve yabancılaşma 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Edip Cansever (1928-1986) Türk şiirinin dönemeçlerinden biri olan İkinci Yeni kuşağının önemli isimlerden biridir. 1950 sonrası Türk öykü ve şiirinde, dönemin sosyal ve siyasal atmosferinin etkisi altında ortaya çıkan ...
  • Fakir Baykurt 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi duyarlılıklaköyün ele alındığı yaklaşık otuz yıllık bir süreiçinde (1940-1970 arası) adından en çok söz ettirenyazarlardan biri Fakir Baykurt’tur (1929-1999). Köyve köylünün ...
  • Fuat Köprülü’nün Muallim Nâci eleştirileri ve ”eski-yeni” tartışması hakkındaki görüşleri 

   Balık, Macit (Turkish Studies, 2017)
   Türk kültür hayatının en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Fuat Köprülü, edebiyattan tarihe, sanattan siyasete, sosyolojiden din ve tasavvufa kadar pek çok ilim sahasına kimlik kazandıracak eserler ortaya koymuştur. ...
  • Karanlık bir gelecek tasavvuru sessizlik kuleleri 2084 

   Balık, Macit (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2016)
   Şimdi’yi ve geçmişi kurgularken başvurulan bütün roman unsurlarını gelecek kurgulamak için kullanma; ütopya, karşı-ütopya (distopya), bilim-kurgu vb. roman türlerinin ortaya çıkışında etkilidir. Var olan toplumsal şartların ...
  • Kendilik ve ötekilik sorunu açısından Yusuf Atılgan'da suç, ölüm ve intihar 

   Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
   Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Atılgan’ın (1921-1989) roman ve öykülerinde, sınır durumlar yaşayan insanların potansiyel enerjisini dışa yansıtma biçimlerinden biri de suç işleme eğilimi olarak kendini gösterir. ...
  • Kent ve insan odağında Onat Kutlar'ın şiirleri 

   Balık, Macit (Mili Eğitim Dergisi, 2016)
   1950 kuşağı sanatçıları arasında sayılan Onat Kutlar (1936-1995), şair, öykücü, sinemacı, eleştirmen kimlikleriyle tanınır. Kendi kuşağının diğer yazarları gibi varoluşçu düşüncenin etkisi altında bir tür kent bunalımının ...
  • Metin Eloğlu 

   Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
   Türk şiirinin iki önemli ekolü olan Garip akımı vebir süre sonra da İkinci Yeni şiir anlayışına yakın duru-şuyla adını duyuran Metin Eloğlu, şairliği kadar res-samlığı ile de öne çıkan bir sanatçıdır. Şair, 11 Mart1927’de ...
  • Metinlerarası ilişkiler bağlamında Latife Tekin'in romanları 

   Balık, Macit (Millî Eğitim, 2012)
   Bir metnin kendisinden önce yazılmış metinlerden veya söylemlerden bağımsız olmayacağı temeline yaslanan metinlerarasılık kavramı özellikle postmodern roman tekniğinin önemli göstergelerinden biridir. Metinlerarası ...
  • Murathan Mungan'ın şiirlerinde geleneğin izleri 

   Balık, Macit (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
   Türk şiirinde gelenekten faydalanma, Tanzimat’tan bugüne üzerinde tartışılan güncel konulardan biridir. Özellikle Tanzimat ile Cumhuriyet dönemleri arasında gelenekten kopuş söz konusu olsa da, Cumhuriyet sonrasında ...
  • Nuri Pakdil'in Umut adlı oyununda çağın sorunları ve ideal insan 

   Balık, Macit (Bitlis Eren Üniversitesi, 2016)
   Bir düşünür ve sanatçı olarak Nuri Pakdil (d. 1934), eserleriyle fikirlerini ortak bir amaca yönelten ve öneriler getiren önemli isimlerden biridir. Yerli düşünceyi önceleyen yazar, İslâmî düşünüş ve yaşayışı ...
  • Sessiz Ev'in Hayaleti: güdük bir aydınlanma projesi 

   Balık, Macit (Turkish Studies, 2009)
   Orhan Pamuk’un (d.1954) ikinci romanı Sessiz Ev’de (1983) anlatılan üç kuşaktan ilkinde yer alan Doktor Selahattin Darvınoğlu, Tanzimat döneminde Türk kültür ve düşünce tarihine giren pozitivist düşünceyi temsil eden, aşırı ...
  • Sühâ ve Pervîn de narsist kimliğin görünümleri 

   Balık, Macit (Asos Journal, 2015)
   Sigmund Freud’un öncülüğüyle gelişen psikanalitik eleştiri yöntemi, sanatçının ruhsal yaşamöyküsünün ve bilinçaltının sanat eserlerinin oluşumundaki etkisini araştırır. Sanatçıların eserlerindeki çeşitli yönelimleri, bu ...
  • Süreyya Berfe’nin şiirlerinde savaş ve militarizm 

   Balık, Macit (Bartın Üniversitesi, 2017)
   Süreyya Berfe (d. 1943), modern Türk şiirinin 1960’tan sonraki tüm aşamalarına hem tanıklık eden hem de bu aşamaları yaşayan şairlerden biridir. Şiir serüveninin ilk döneminde soyut ve imgeci şiir anlayışını benimseyen ...
  • Türk romanında 12 Eylül darbesi 

   Balık, Macit (Turkish Studies, 2009)
   Stendhal’ın iki yüz yıla yakın bir zaman diliminde geçerliliğini yitirmeyen, ‘sokağa tutulan ayna’ olgusu, edebiyat hayat ilişkisinin ana damarını belirlemektedir. Modernist evrede ise bu roman tanımının ‘iç’e yönelmek ...
  • Yiğit Bener'in Öteki Kabuslar'ına psikanalitik bir yaklaşım 

   Balık, Macit; Şen, Hatice (Bartın Üniversitesi, 2019)
   Türk edebiyatında çeviri eserleriyle ve dergilerde yayımlanan öyküleriyle tanınmaya başlayan Yiğit Bener (d.1958), iki binli yıllardan sonra öykü ve romanlarını yayımlamaya başlar. Erhan Bener’in oğlu olmanın ötesinde ...